W dniu 25.05.2017 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 15 radnych.
Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i zaproponował, aby uczcić minutą ciszy, zmarłą Danutę Łukaszuk, radną trzech kadencji oraz byłą Przewodniczącą Rady Gminy w Turośni Kościelnej.

Następnie zapoznał radnych z proponowanym porządkiem obrad, pytając jednocześnie czy są jakieś uwagi co do zaproponowanego planu posiedzenia. Pan Wójt zgłosił dwa projekty uchwał, natomiast Radna Dryl jeden projekt uchwały. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycje zmian w porządku obrad . Porządek obrad został przez radnych przyjęty wraz z proponowanymi zmianami.
Następnie Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który zapoznał wszystkich ze swoją działalnością w okresie międzysesyjnym. Znalazły się tu między innymi informacje na temat zebrania wiejskiego z mieszkańcami Niewodnicy Kościelnej oraz Niewodnicy Koryckiej. Pan Wójt przy tej informacji zachęcał inne miejscowości, aby również takie spotkania organizować, gdyż są one potrzebne i służą każdej ze stron. W dniu 3 maja miały miejsce obchody 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja, odbyły się one w Turośni Kościelnej. W dniu 11 maja odbyło się spotkanie związane z 25- leciem hospicjum w Białymstoku. Już niebawem placówka ta zostanie rozszerzona o punkt w Turośni Kościelnej. W zasadzie już w ciągu miesiąca, ten punkt rozpocznie działalność a będzie się mieścił w Domu Lekarza w Turośni Kościelnej, gdzie miejsce znajdzie ponad 30 chorych, wiąże się to oczywiście też z nowymi miejscami pracy w tej placówce hospicjum.
W dalszej części obrad zostały zgłoszone zapytania i interpelacje przez radnych. W punkcie tym jak zazwyczaj radni zgłaszali sprawy związane z naprawą dróg zarówno gminnych jak i powiatowych. Były też wnioski o naprawę przepustów drogowych i oczyszczanie przydrożnych rowów, gdyż ich niedrożność dało się odczuć zwłaszcza po ostatnich ulewach gdzie woda zalegająca na polach doprowadziła do szkód w uprawach rolnych. Radny Borowski zgłosił iż mieszkańcy skarżą się, że w miejscowości Pomigacie zwłaszcza w nocy stoi na ulicy ciągnik rolniczy, który jest nieoświetlony i stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Na tą interpelację odpowiedziała radna Drozdowska z Pomigacz, która stwierdziła, że ciągnik faktycznie stoi ponieważ właściciel posesji wykonał ostatnio nową elewację w swoim domu, a na ulicy w zagłębieniu asfaltu po ostatnich ulewach zalegała ciągle woda tworząc potężną kałużę. Przejeżdżające ulicą pojazdy z dużą prędkością powodowały rozbryzg brudnej wody, która niszczy nową elewację domu. Dlatego właściciel tej posesji wpadł na pomysł, aby w tej kałuży postawić ciągnik chroniąc w ten sposób swoją elewację, za którą dużo zapłacił. Radna dodała że wielokrotnie zgłaszała problem zagłębienia w jezdni, jednak Powiat Białostocki pozostaje głuchy na zgłaszane interpelacje. W punkcie tym zostały też zgłoszone potrzeby usunięcia krzaków przydrożnych i drzew które utrudniają widoczność i stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Pan Wójt odpowiedział, że wszystkie zgłoszone sprawy zostaną załatwione jednak nie od razu, gdyż nie ma na to mocy przerobowych. Sukcesywnie będą dokonywane remonty dróg i usuwanie niepotrzebnych krzaków. Sprawy związane z drogami powiatowymi zostaną niezwłocznie przekazane do zarządców poszczególnych dróg.
W kolejnym punkcie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. W punkcie tym Pani Skarbnik wyjaśniła, iż ubiegłoroczne dochody Gminy wyniosły ponad 23 miliony co stanowi 104% przewidywanych dochodów, natomiast wydatki wyniosły ponad 21 milionów, czyli 90,6% planowanych. Pan Wójt wyjaśnił, iż ubiegły rok został zamknięty pewnymi oszczędnościami i można to odczytać w ten sposób że Gmina zbyt mało inwestuje jednak do końca tak nie jest, gdyż niektóre projekty zostały zamknięte już po zakończeniu roku i właśnie finansowanie ich będzie miało miejsce w tym roku. Dlatego sprawozdania finansowe nie do końca pokrywają się z życiem realnym zwłaszcza, gdy chodzi o różne terminy. Ogólnie jednak z całą pewnością można stwierdzić że sytuacja finansowa Gminy jest dobra i nie stwarza w żaden sposób zagrożenia dla jej funkcjonowania. Słowa te zostały też potwierdzone opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Projekt uchwały został przyjęty przez radnych, 13 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Turośń Kościelna u udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turośń Kościelna za 2016 rok. W punkcie tym radny Kołodko stwierdził, iż rok temu dał Panu Wójtowi żółtą kartkę natomiast w tym roku jest to kartka czerwona. Pan Wójt odpowiedział, że oczywiście Pan Radny ma prawo w ten sposób oceniać działalność Pana Wójta, ale prosiłby jednak o rzeczowe podejście do tematu i obiektywne spojrzenie na całość działalności finansowej Pana Wójta. Po dość długiej i burzliwej dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek u udzielenie Wójtowi absolutorium. Absolutorium zostało udzielone. Za głosowało 11 radnych, 1 był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu Pan Wójt podziękował za udzielone poparcie i zapewnił, że nie będzie ustawał w dążeniach i działaniach dla dobra mieszkańców naszej Gminy.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka. Pan Wójt wyjaśnił w tym punkcie, że droga jest własnością osób prywatnych. Właściciele tej drogi zwrócili się do Gminy o nadanie nazwy „Malinowa”. Działki przylegające do tej drogi są już częściowo zabudowane. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2017. Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to praktycznie tylko jedna zmiana i dotyczy przeznaczenia 30 tys. złotych na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w Zalesianach. Wykonanie dokumentacji będzie wkładem Gminy Turośń Kościelna w tę inwestycję. W ramach tego zadania zostanie położona nawierzchnia asfaltowa na odcinku około 600 metrów od zjazdu z drogi wojewódzkiej w kierunku świetlicy wiejskiej w Zalesianach. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W ślad za tą uchwałą pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu polegającej na sfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1501B droga 678 –Zalesiany”. Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to właśnie ta uchwała na potrzeby, której we wcześniejszym punkcie dokonano zmian w budżecie gminy. Uchwała ta jest konieczna aby można było wykonać dokumentację. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się stanowiskiem (odpowiedzią) do Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zalesiany, który zgłosił się z wnioskiem do Rady Gminy w Turośni Kościelnej o obniżenie opłat za wywóz śmieci z ogródków działkowych. W swoim piśmie Pan Prezes podkreślił , iż obecne stawki są zbyt wysokie i dalsze uiszczanie ich w tej wysokości znacząco uszczupli budżety rodzinne działkowców. Punkt ten był również przedmiotem obrad Komisji Budżetowej Rady Gminy w Turośni Kościelnej, która postanowiła odrzucić wniosek Pana Prezesa i utrzymać opłaty na obecnym poziomie, czyli przy zbiórce selektywnej jest to 22 zł x 6 miesięcy = 132 zł rocznie, natomiast przy zbiórce nieselektywnej jest to 39 zł x 6 miesięcy = 234 zł rocznie od każdej altany. Pismo z taką właśnie odpowiedzią zostało przedłożone radnym do przegłosowania. Radni przegłosowali je jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały zgłoszony przez Radną Dryl z Turośni Kościelnej w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy w Turośni Kościelnej. Radna oświadczyła, iż podczas obrad Komisji Budżetowej złożyła ona taki wniosek i uzyskał on jednogłośne poparcie. Radna motywowała swój wniosek tym, iż od 6 lat Pan Wójt nie otrzymywał żadnych podwyżek, a swoją pracą i osiąganymi wynikami zdecydowanie zasługuje na podwyżkę. Przytoczyła też dla porównania wynagrodzenia Wójtów i Burmistrzów w naszym najbliższym sąsiedztwie i na tle innych pensja naszego Wójta wymaga podwyższenia, a że podwyżka taka leży w gestii Rady Gminy dlatego prosiła o poparcie zgłoszonego wniosku. W punkcie tym zabrał też głos Pan Przewodniczący, który podkreślił, iż praca i starania Pana Wójta są doceniane na zewnątrz jak chociażby nominacja do pierwszej dziesiątki w plebiscycie na Wójta Roku 2016. Dodał też że pensje pracowników Gminy są corocznie waloryzowane o poziom inflacji natomiast pensja Pana Wójta stoi w miejscu od 6 lat i jesteśmy zobowiązani aby w ten sposób wyrazić swoje podziękowanie i wyróżnienie za pracę i osiągane efekty dla dobra i rozwoju Gminy Turośń Kościelna. W punkcie tym wywiązała się dyskusja, podczas której padały też zarzuty że można byłoby kierować gminą lepiej i efektywniej. Po dłuższej dyskusji Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Za udzieleniem podwyżki od dnia 1 czerwca głosowało 11 radnych, natomiast 4 radnych wstrzymało się od głosu. Nie było głosów przeciw. Projekt uchwały został przyjęty.
Następnie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
W ramach wolnych wniosków głos zabrał Pan Sołtys wsi Lubejki, który zwrócił się do Radnego Kołodko, aby ten przestał już w końcu robić sobie komedie podczas obrad Rady Gminy. Nawiązał też do słów o czerwonej kartce Panu Wójtowi udzielonej przez Radnego Kołodko. Pan Sołtys podkreślił, że czerwone kartki to Radny mógł dawać jak był Przewodniczącym natomiast teraz powinien podporządkować się dyscyplinie i hierarchiczności i nie robić ciągłego zamieszania. Jako pracownik służby mundurowej nie wyobraża on sobie takiego zachowania.
Na zakończenie obrad Pan Wójt zaprosił wszystkich na nadchodzące uroczystości a mianowicie na dzień 10 czerwca do Iwanówki na obchody Dnia Strażaka i na dzień 18 czerwca do Niewodnicy Kościelnej na kolejną edycję Dnia Konia na Podlasiu.
Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 12.00.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl