W dniu 28.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 12 radnych.

Nieobecni byli: radny Paweł Gołembicki z Niewodnicy Koryckiej, radny Piotr Borowski z Borowskich i radny Grzegorz Bukłaha z Iwanówki.
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad oraz powitał wszystkich zebranych, jednocześnie zwrócił się z pytaniem czy są uwagi dotyczące porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.
Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który wyjaśnił, iż dzisiejsze posiedzenie Rady Gminy zostało zwołane ze względu na problemy jakie wystąpiły w sprawie inwestycji o nazwie Termomodernizacja Budynku Świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej. Otóż jak już wiadomo z realizacji tego zadania wycofał się „najtańszy oferent”, który najprawdopodobniej przeliczył się w składaniu oferty i po dokładnej analizie stwierdził, iż nie jest w stanie wykonać wszystkich prac za zaproponowaną kwotę czyli 1,746,600 zł. Następnie Rada Gminy w Turośni Kościelnej zwiększyła kwotę na to zadanie, aby dopasować ją do kwoty zaproponowanej przez drugiego w przetargu oferenta do kwoty 1,980,300 zł. Wszystko wyglądało bardzo korzystnie i szło w dobrym kierunku. Niestety, gdy przyszedł czas na podpisanie umowy to również ten drugi oferent złożył rezygnację z prowadzenia prac w świetlicy w Turośni Kościelnej. Stracił on 15 000 zł jako wpłacone wadium ale mimo tego zrezygnował. Dlatego Pan Wójt zwrócił się do trzeciego z kolei oferenta w celu wykonania przez niego zadania termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej. Niestety zaproponowana kwota przez tego wykonawcę jest wyższa od poprzedniej o blisko 74000 zł. I właśnie o taką kwotę należy zwiększyć budżet na to zadanie. Radni podeszli z pełnym zrozumieniem do proponowanej zmiany i przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie jednogłośnie.
W kolejnym punkcie obrad przyjęto też jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2029. Zmiany te były efektem dokonanych zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2018.
Następnie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej.
Na zakończenie Pan Wójt poinformował, że został zaproszony do Brukseli, aby tam przedstawić szczegóły dotyczące montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców. Inwestycja ta prowadzona jest przy ogromnym wsparciu z unijnych funduszy i widocznie zostało to zauważone, że w tak niewielkiej gminie blisko 400 gospodarstw skorzysta z odnawialnych źródeł energii.
Pan Wójt wyjaśnił też obecną sytuację dotyczącą budowy drogi z Niewodnicy Kościelnej do Czaplina czyli ulicy Kościelnej. Otóż w wyniku przetargów, pierwszy odcinek czyli od cmentarza do końca miejscowości Niewodnica Kościelna jak i drugi od końca miejscowości Niewodnica Kościelna do miejscowości Czaplino mogą zostać zrobione za około 7,000,000 złotych. Kwota ta znacznie przekracza zabezpieczone na ten cel w poszczególnych budżetach fundusze. W przypadku Powiatu Białostockiego i Gminy Turośń Kościelna byłaby możliwość zwiększenia deficytu i zrobienie tej inwestycji. Niestety Gmina Choroszcz nie może już zwiększyć swojego deficytu i sytuacja stawała się patowa. Jest jednak duża szansa że mimo wszystko doczekamy się w tym roku modernizacji omawianej drogi, gdyż z budżetu państwa dla województwa podlaskiego wpłynęły dodatkowe niemałe fundusze na budowę właśnie dróg gminnych i powiatowych. Pan Wójt podkreślił, że jest już po wstępnych rozmowach z Panem Wojewodą i ma zapewnienie ze strony Wojewody , że właśnie ta droga zostanie zbudowana właśnie z wykorzystaniem tych pieniędzy. A to w praktyce oznaczałoby, że nie tylko będziemy mieli nową piękną drogę ale jeszcze jej koszt budowy ze strony Gminy może być niższy nawet od zakładanego.
Pan Wójt poinformował też, że kolejna edycja Dnia Konia na Podlasiu w tym roku odbędzie się również w Niewodnicy Kościelnej. Korzystając z okazji że dzisiejsza Sesja Rady Gminy w Turośni Kościelnej odbywała się w Wielkim Tygodniu, Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim radnym oraz prosił o przekazanie tych życzeń wszystkim mieszkańcom Gminy Turośń Kościelna.
Następnie Pan Przewodniczący zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl