W dniu 08.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 15 radnych czyli pełny skład Rady Gminy.
Na początku obrad

Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który zwrócił się do kobiet obecnych na Sali obrad w związku z obchodzonym w dniu dzisiejszym Ich Świętem. W swoim wystąpieniu Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom i poprosił Radnych z Prezydium Rady Gminy o wręczenie wszystkim kobietom drobnych upominków. Podkreślił też, że na pewno nie są to goździki ani pończochy jak to bywało w minionych epokach. Panie były mile zaskoczone takim rozpoczęciem dzisiejszych obrad.
Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący, który zaproponował, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłej Pani Anny Gładysz – sołtys wsi Borowskie Żaki.
W dalszej części obrad Pan Przewodniczący zapoznał Radnych z proponowanym porządkiem obrad i zwrócił się z pytaniem czy są jakieś propozycje zmian. Żadnych propozycji zmian nie zgłoszono, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W kolejnym punkcie głos zabrał Pan Wójt, który zapoznał wszystkich ze swoją działalnością w okresie międzysesyjnym. Jak sam podkreślił tym razem nie była to zbyt obszerna działalność bo po pierwsze od ostatniej Sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej nie minęło zbyt dużo czasu, a po drugie Pan Wójt w tym czasie przebywał na urlopie tak więc tym razem nie ma zbyt wielu spraw do przekazania. Poinformował między innymi o podpisaniu umowy w dniu 5 marca na finansowanie projektu pod nazwą „ Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowe i rekreacyjne „. Podpisanie tej umowy otwiera drogę do wykonania dalszych kroków w celu finalizacji tego zadania. Przypomnę , że w ramach tego przedsięwzięcia zostaną też częściowo zagospodarowane działki gminne w Niewodnicy Kościelnej przy czołgu, gdzie powstanie utwardzony parking, zostaną ustawione urządzenia siłowni zewnętrznej i wykonane oświetlenie tego terenu. Natomiast w Niewodnicy Koryckiej obok świetlicy ma powstać plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i będą zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej. W sumie w ramach tego projektu na terenie Gminy Turośń Kościelna zostanie zagospodarowanych sześć działek.
Kolejnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych. W tym punkcie radni zgłaszali problemy dotyczące naprawy dróg gruntowych i utwardzonych. Były też zgłoszenia o potrzebie wycięcia przydrożnych krzaków. Pojawiły się też wnioski o uzupełnienie oznakowania miejscowości tablicami z ich nazwą oraz wyposażenie w kosze na śmieci, niektórych przystanków autobusowych.
W odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Pan Wójt stwierdził , że trzeba wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości przynajmniej do czasu, aż drogi gruntowe całkowicie odmarzną, gdyż w chwili obecnej mija się z celem naprawianie dróg gruntowych gdy tylko wierzchnia warstwa jest rozmrożona, a głębiej nadal grunt jest zamrożony. Pan Wójt dodał, że są zgromadzone zapasy żwiru i żużlu i jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą to drogi będą naprawiane sukcesywnie. Interpelacje dotyczące dróg powiatowych zostaną przekazane do Powiatu Białostockiego.
Następnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2018 rok. Pan Wójt oświadczył, że zaistniała konieczność dokonania dwóch większych zmian w budżecie. Pierwsza to przekazanie dodatkowych 199 tysięcy złotych na remont świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej. Potrzeba ta wynika z faktu, iż wykonawca, który wygrał przetarg nie dostarczył wymaganych dokumentów i tym samym zrezygnował z prowadzenia prac remontowych. Można się domyślać że było to świadome działanie, gdyż po dokładnej analizie kosztów zapewne doszedł do wniosku, że za sumę zaproponowaną w przetargu nie będzie w stanie wykonać wszystkich koniecznych prac. Kolejna oferta opiewała na kwotę o 199 tysięcy większą i to właśnie z tym wykonawcą będzie podpisana umowa na wykonanie prac remontowych świetlicy w Turośni Kościelnej. Druga zmiana dotyczy wykonania drogi gminnej wewnętrznej w Iwanówce. Chodzi tu o drogę do szrotu o długości około 200 metrów. Droga ta zostanie wykonana w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy wykonają na swój koszt utwardzenia podłoża, natomiast Gmina poniesie koszt ułożenia kostki brukowej na tej drodze. Gmina przeznaczy na ten cel 38 tysięcy złotych. Pani Skarbnik poinformowała jeszcze o kilku mniejszych i mniej istotnych zmianach w budżecie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W ślad za zmianami w budżecie dokonano też zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2029. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany dokonane w budżecie Gminy pociągają za sobą pewne skutki np zwiększają deficyt i dlatego konieczne są też zmiany w WPF. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Pan Wójt wyjaśnił, że kalendarz wyborczy dotyczący tegorocznych wyborów samorządowych wymaga, aby podjąć uchwały określające pewne kryteria związane z wyborami. Teren Gminy Turośń Kościelna został podzielony na 15 okręgów wyborczych i z każdego okręgu wybierany jest jeden radny. Niewodnica Kościelna została podzielona na dwa okręgi wyborcze o numerach 9 i 10. W skład okręgu nr 9 wchodzą ulice: Brzozowa, Cedrowa, Chmielna Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Krótka, Leszczynowa, Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Podleśna, Pogodna, Polna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Środkowa, Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa, oraz Trakt Napoleoński od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną. W skład okręgu nr 10 wchodzą ulice: Białostocka, Bukowina, Cyprysowa, Działkowców, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Lawendowa, Leśna Polana, Liliowa, Łąkowa, Miętowa, Mostowa, Poziomkowa, Sarnia, Spacerowa, Stawowa, Świerkowa, Topole, Trakt Napoleoński od nr 1 do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego i ulica Wiewiórcza. Okręg wyborczy nr 9 liczy 484 wyborców natomiast okręg nr 10 to 421 wyborców.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Pan Wójt w tym punkcie wyjaśnił, iż w zasadzie już od pewnego czasu obwody głosowania w naszej gminie są wyznaczane w stałych punktach i tym razem nie ulega to zmianie, czyli pozostanie tak jak do tej pory:

1. Siedziba komisji wyborczej w obwodzie nr 1 to Urząd Gminy w Turośni Kościelnej,
2. Siedziba komisji wyborczej w obwodzie nr 2 to Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej
3. Siedziba komisji wyborczej w obwodzie nr 3 to Szkoła Podstawowa w Tołczach
4. Siedziba komisji wyborczej w obwodzie nr 4 to Świetlica wiejska w Baciutach
5. Siedziba komisji wyborczej w obwodzie nr 5 to Świetlica wiejska w Niewodnicy Koryckiej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie pod obrady trafił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, że nastąpiła zmiana w Karcie Nauczyciela polegająca na wykreśleniu z niej tak zwanego dodatku mieszkaniowego. Był to dodatek, który przysługiwał nauczycielom pracującym w wiejskich szkołach i służył temu aby zachęcić nauczycieli do podejmowania pracy w wiejskich placówkach oświatowych. W dzisiejszych czasach taki dodatek zupełnie stracił rację bytu i został usunięty z Karty Nauczyciela. W celu dostosowania wewnętrznych przepisów do aktu prawnego wyższego rzędu należy podjąć omawianą uchwałę.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2018 rok”. Pan Wójt wyjaśnił, że takie programy są już przyjmowane w gminach od jakiegoś czasu gdyż takie są wymogi w tej kwestii. Należy jednak pamiętać że żaden nawet najlepszy program nie zastąpi zdroworozsądkowego myślenia i postępowania. Jako przykład Pan Wójt przytoczył dość głośną sprawę o której była mowa ostatnio w mediach, gdzie w pewnym gospodarstwie rolnym zostało zagłodzonych kilkanaście krów. Na realizację naszego programu w 2018 roku przewidziano kwotę 56300 złotych. Największą część wydatków zaplanowano na zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt czyli najczęściej chodzi tu o odławianie bezpańskich psów. Jest to kwota 48708 złotych. Na zadania realizowane przez Gabinet Weterynaryjny przeznaczono 2000 złotych, zaś na opiekę nad wolno żyjącymi kotami 500 złotych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Białystok jako liderem, a partnerami czyli Gminą Choroszcz, Gminą Czarna Białostocka, Gminą Dobrzyniewo Duże, Gminą Łapy , Gminą Juchnowiec Kościelny, Gminą Supraśl, Gminą Turośń Kościelna , Gminą Wasilków, oraz Gminą Zabłudów w sprawie wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz na usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej członków stowarzyszenia wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Pan Wójt podkreślił, iż takie działanie na pewno przyniesie duże oszczędności, gdyż bezsprzecznie ceny energii elektrycznej będą o wiele niższe niż byłoby to w przypadku zakupu jej tylko przez naszą gminę. Jeżeli chodzi o procentowy udział w wykorzystaniu energii to sama Gmina Białystok zużyje około 79 % , zaś pozostałe dziesięć gmin tylko 21 %.
Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
W ramach wolnych wniosków kilku sołtysów zwróciło się do Pana Wójta z prośbą o bieżące naprawy odcinków dróg, wycięcie przydrożnych krzaków i uzupełnienie ubytków na drogach utwardzonych.
Pan Przewodniczący zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna o godzinie 15.00.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl