Misja i nasze cele:

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy /SPN/- to organizacja pozarządowa, powstała w roku 2000 ubiegłego wieku , posiadająca status organizacji pożytku publicznego , która wyrosła z zapotrzebowania i oddolnej inicjatywy społecznej.

Zrzesza w swych szeregach na zasadzie dobrowolności osoby wyrażające chęć aktywnego działania na rzecz wszechstronnego rozwoju i promocji Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej oraz prowadzenia działalności na rzecz mieszkańców tych miejscowości.

Uważamy,że jeśli Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy ma być naszym dobrem wspólnym, to wspólnie musimy się troszczyć o nie i opierać swoją przyszłość na zaangażowanej i świadomej społeczności obywatelskiej. Jesteśmy otwarci na nowych członków i gotowi na wszelkie zewnętrzne inicjatywy i nowe propozycje ludzi podzielających misję naszego Stowarzyszenia.

SPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

– aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym

– organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych a także prowadzenia działań z zakresu animacji czasu wolnego dla dzieci , młodzieży i dorosłych w tym szczególnie seniorom.

– współdziałanie z władzami samorządowymi , państwowymi i innymi podmiotami życia społecznego

– troska o zachowanie miejscowego folkloru oraz podtrzymywanie tradycji historycznych miejscowości

– działania na rzecz integracji społeczności lokalnej

– upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego

– działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii

– udzielania pomocy we wszystkich formach społeczności lokalnej

– promowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców

– wypowiadanie się w imieniu społeczeństwa w sprawach publicznych

– podejmowania wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w akcje charytatywne, kulturalne i sportowe

– nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia

– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

– pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

– wystepowanie o przyznanie nagród i odznaczeń za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju i promocji Niewodnicy Kościelnej i Koryckiej.

– prowadzenie działalności gospodarczej