W dniu 30.03.2017 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 14 radnych, nieobecnym był Radny Paweł Gołembicki z Niewodnicy Koryckiej.
Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i zapoznał radnych z porządkiem obrad pytając jednocześnie, czy są jakieś propozycje zmian w proponowanym dokumencie. Radny Bruszewski zaproponował,

aby punkt dotyczący opinii Rady Gminy odnośnie przebiegu drogi S19 ( Via Carpatia) przełożyć na następną Sesję Rady Gminy pozostawiając tym samym dłuższy czas na dyskusję i zastanowienie się nad proponowanym stanowiskiem. Pan Wójt stwierdził, że oczywiście można sobie pozostawić więcej czasu aby przedyskutować ten temat jednak według Pana Wójta sprawa jest oczywista, a poza tym stanowisko Rady Gminy wcale nie musi być brane pod uwagę przez decydujące w tej kwestii osoby. Wyjaśnię, iż Radny Województwa Podlaskiego Pan Krzysztof Krasiński zwrócił się z prośbą do Radnych Miast, Gmin i Powiatów o zajęcie stanowiska w tej sprawie gdyż trwają ostateczne już prace nad wyborem przebiegu planowanej drogi S19. W chwili obecnej większe szanse powodzenia ma przebieg drogi przechodzący między innymi przez Gminę Turośń Kościelna. Droga miałaby swój przebieg w pobliżu miejscowości Niewodnica Kościelna. Biegłaby ona między Niewodnicą a Trypuciami, między Mińcami i Niewodnicą i między Czaplinem a Niewodnicą i dalej, aż do Choroszczy. Droga ta będzie drogą tranzytową, a więc służącą przede wszystkim kierowcom z państw południowych takich jak Słowacja, Chorwacja dla lepszego połączenia z miastami portowymi na Litwie i ewentualnie w Polsce. Nie byłaby ona wykorzystywana w dużym stopniu przez mieszkańców naszej Gminy. W proponowanym przebiegu drogi S19 planowany jest węzeł komunikacyjny w miejscowości Markowszczyzna ( w okolicach Stacji Paliw Lotos), a następny dopiero w Choroszczy. Pomiędzy tymi węzłami nie byłoby możliwości wjazdu ani zjazdu z tej drogi. Ponadto ten przebieg nowej trasy niesie za sobą wydłużenie jej o około 60 km i zajęcie na jej budowę wielu hektarów pól rolniczo wykorzystywanych jak i lasów. Radny Krasiński twierdzi że tak jak i on tak też wielu Posłów z naszego regionu uważa że nową drogę powinno się budować wzdłuż obecnego jej przebiegu czyli w okolicach Zabłudowa, następnie jako wschodnią obwodnicę Białegostoku i dalej w kierunku północnym. Jest to koncepcja znacznie skracająca budowaną drogę a więc tańsza i spowoduje zmniejszenie jej negatywnego wpływu na nasze środowisko. Według pana Wójta należałoby pozytywnie zaopiniować stanowisko Radnego Krasińskiego czyli opowiedzieć się za przebiegiem nowej drogi po jej obecnym korytarzu jako wschodnią obwodnicę Białegostoku, a tym samym „wyrzucić” ją z terenu naszej Gminy. Radny Bruszewski podkreślił, że pojawiły się głosy ze strony mieszkańców, którzy są zdziwieni że Gmina chce zrezygnować z tej drogi a tym samym pozbawić się nowoczesnego międzynarodowego połączenia. Biorąc jednak pod uwagę, że droga ta będzie miała ograniczony dostęp ( niewielka liczba węzłów komunikacyjnych) to jej wykorzystywanie przez mieszkańców będzie naprawdę znikome. Pozostaną nam na pewno spaliny, hałas i wszelkie inne niedogodności płynące z przebiegu międzynarodowej trasy, po której tiry z południowej Europy będą gnały dzień i noc do północnych portów. Moim zdaniem należy wypracować stanowisko zgodne z opinią Pana Wójta czyli pozostawić drogę S19 wzdłuż jej obecnego przebiegu jako wschodnią obwodnicę Białegostoku a tym samym zapobiec jej przebiegowi przez teren naszej Gminy w bliskiej odległości od Niewodnicy Kościelnej, gdyż wszelkie niedogodności z tytułu budowy tej drogi na pewno będą wyższe od ewentualnych korzyści.
Pan Przewodniczący na wniosek Radnego Bruszewskiego zarządził głosowanie w sprawie przesunięcia Punktu dotyczącego stanowiska Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie przebiegu trasy S19 na kolejną Sesję Rady Gminy Turośń Kościelna. Za przesunięciem omawianego punktu głosowało 11 radnych.
Następnie Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który zapoznał zebranych ze swoją działalnością w okresie od poprzedniej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna. Znalazły się tu między innymi informacje dotyczące uczestnictwa Pana Wójta w Walnych zebraniach sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej Gminie, jak stwierdził Pan Wójt generalnie można przyjąć że zmniejsza się corocznie ilość pożarów jednak wzrasta ilość innych zdarzeń takich jak wypadki drogowe, do których wzywane są jednostki OSP. W dniu 21 lutego Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu roboczym w Wodociągach Białostockich, podczas którego oficjalnie uzyskano zgodę na odprowadzanie ścieków z terenu Niewodnic do oczyszczalni w Białymstoku poprzez przepompownię w Klepaczach. Pan Wójt poinformował też, że na dniach zostanie ogłoszony przetarg na montaż odnawialnych źródeł energii na terenie naszej Gminy, chodzi tu o pompy ciepła, solary i panele fotowoltaiczne. Planowany termin montażu tych urządzeń to rok 2017 i 2018. W pierwszej kolejności będą montowane pompy ciepła aby już zimą 2017/2018 mogły one działać i ogrzewać domy mieszkańców, którzy zapisali się na te urządzenia. Następnie będą montowane solary i panele fotowoltaiczne. W dniu 10 marca miał miejsce wyjazd delegacji sołtysów z terenu naszej Gminy do ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Wójt poinformował też, że jak co roku tak też i tym razem ogłoszono nabór chętnych do prac publicznych na terenie naszej Gminy. Mimo tego że w Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest ok. 300 osób jako bezrobotnie z terenu Gminy Turośń Kościelna to znalezienie chętnych 7 osób do pracy graniczy z cudem. Pojawiają się różne wymówki, że to paluszek to brzuszek i chętnych do pracy nie ma. W dniu 18 marca Pan Wójt spotkał się w miejscowości Pomigacie z przedstawicielką Fundacji Batorego , która była gościem Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy. Rozmowy dotyczyły porównania funkcjonowania naszej Gminy z podwarszawską Gminą Brwinów. Pan Wójt podkreślił, iż dysproporcje w funkcjonowaniu tych gmin są ogromne, a co za tym idzie i oczekiwania mieszkańców inne. Wystarczy tylko porównać budżety gdzie ich jest pięciokrotnie wyższy od naszego. Niemniej jednak nasza Gmina zrobiła na gościu dobre wrażenie podobała się bardzo nasza przyroda cisza i wyjątkowy charakter naszej małej ojczyzny.
W kolejnym punkcie obrad radni zgłaszali swoje interpelacje i zapytania. Pojawiły się tu przede wszystkim sprawy dotyczące remontu i naprawy dróg zarówno gminnych jak i powiatowych. Były też wnioski o naprawę przepustów drogowych. Została też zgłoszona konieczność postawienia wiaty przystankowej w miejscowości Iwanówka, która służyłaby dzieciom dojeżdżającym do szkoły w Turośni Kościelnej. Zostały też zgłoszone sprawy dotyczące remontów świetlic wiejskich. Ja na wniosek mieszkanki Niewodnicy Kościelnej zgłosiłem potrzebę uzupełnienia „czapeczek” czyli zagłuszek w słupkach podtrzymujących barierki ochronne usytuowane w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od czołgu do sklepu. Zostały one najprawdopodobniej przez kogoś zdjęte i wyrzucone lub wykorzystane. Brakuje około 30 sztuk, a to powoduje że do słupków dostaje się woda co powoduje rdzewienie stali i niszczenie nowych elementów. Pan Wójt w odpowiedzi na interpelacje stwierdził, iż pora roku jest taka, że w chwili obecnej drogi gruntowe są niejednokrotnie w tragicznym stanie lub wręcz nieprzejezdne. Gdy tylko pogoda na to pozwoli będą one naprawiane, jednak nie zrobi się wszystkiego od razu. W pierwszej kolejności będą robione drogi ważniejsze bardziej uczęszczane a następnie te o mniejszym nasileniu ruchu. Pan Wójt podkreślił, że czasami nie może zrozumieć, niektórych mieszkańców i jako przykład podał pewnego pana, który pobudował się kilkaset metrów od głównej drogi i ciągle dzwoni do gminy z pretensjami. Gdy wystąpił niewielki opad śniegu to on już z samego rana dzwonił do gminy z pretensjami, że droga do jego posesji jest nieodśnieżona, tak samo jest teraz dzwoni on i domaga się pilnego wyrównania swojej drogi dojazdowej mimo tego że tylko on korzysta z tej drogi i w gminie są dziesiątki dróg ważniejszych wymagających niezwłocznej naprawy. Tak więc Pan Wójt stwierdził, że wszystkie drogi zostaną naprawione ale wymagana jest cierpliwość i zdrowy rozsądek w tej kwestii. Sprawy dotyczące napraw dróg powiatowych zostaną niezwłocznie przekazane do Powiatu Białostockiego.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Pan Wójt wyjaśnił, iż w związku z proponowanymi zmianami w oświacie taka uchwała jest konieczna, aby dostosować się do nowych przepisów. Projekt tej uchwały był wysłany do Kuratorium i uzyskał pozytywną opinię tego organu. W naszej Gminie nie są to wielkie i radykalne zmiany, gdyż zostaną szkoły, które i obecnie funkcjonują. Jedynie Gimnazjum w Turośni Kościelnej będzie stopniowo wygaszane. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła że zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe określenie tych kryteriów będzie dotyczyło dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej Gminy. Wszystkie dzieci z terenu naszej Gminy będą przyjmowane obligatoryjnie, jeżeli będzie miała miejsce taka sytuacja, że o przyjęcie do danej szkoły będzie się starało kilku uczniów z poza naszej Gminy, a miejsc w szkole będzie mniej to wtedy zostaną zastosowane kryteria określone w uchwale. Według Pani Sekretarz taka sytuacja może mieć jedynie miejsce w Turośni Kościelnej, gdyż w pozostałych szkołach kandydatów do klas pierwszych jest niewielu i nie ma tam mowy o braku miejsc. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż nabór do przedszkola i klas zerowych jest prowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Ustawie Prawo Oświatowe jeżeli po pierwszym etapie kandydaci mają taką samą liczbę punktów to wtedy brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Gminy Turośń Kościelna. Kryteria te mają zastosowanie zarówno do dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy oraz w przypadku wolnych miejsc również do dzieci z poza terenu naszej Gminy.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Pan Wójt wyjaśnił iż z Wodociągów Podlaskich wpłynął do Gminy wniosek o utrzymanie dotychczasowych stawek za wodę i ścieki do dnia 22 kwietnia 2018 roku. Pan Wójt podkreślił, że należy z tego powodu się cieszyć gdyż u nas opłaty te i tak należą do najniższych, a więc utrzymanie obecnych stawek jest dla nas bardzo korzystne. Tak więc za wodę będziemy nadal płacić 2,16 zł za metr sześcienny, natomiast za ścieki opłata wynosić będzie 4,86 zł. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na rok 2017. Pan Wójt wyjaśnił, iż zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt gmina ma obowiązek chronić zwierzęta i opracować taki właśnie dokument. Jest to niewątpliwie temat bardzo trudny, gdyż jak wiadomo ciężko jest zazwyczaj zlokalizować bezdomne zwierzęta a nawet, gdy je zlokalizujemy to sam proces ich odłowu bywa czasami trudny, gdyż zwierzęta kierując się instynktem unikają osób próbujących je odłowić. W Programie znalazły się też bezdomne koty chociaż jak podkreślił Pan Wójt zazwyczaj koty same potrafią o siebie zadbać. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska w latach 2015-2016.
Pan Wójt wyjaśnił, iż zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska mamy obowiązek posiadać Program Ochrony Środowiska w naszej Gminie. Zawarte w Programie kwestie zostały zrealizowane w całości lub części tak jak np. modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej. Na tę inwestycję są już zabezpieczone środki i najprawdopodobniej w roku przyszłym taka modernizacja i rozbudowa staną się faktem. Uchwała została podjęta przez Radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił że jest to zmiana do uchwały przyjętej w lutym tego roku. Problem dotyczy jednego z punktów tej uchwały w którym była mowa o obowiązku ewidencjonowania przez przedsiębiorcę wyłapanych zwierząt. Jednak nie można tego wymagać, gdyż nie ma obecnie ustawowego obowiązku czipowania zwierząt, a to praktycznie uniemożliwia danemu podmiotowi prowadzenie dokładnej ewidencji zwierząt gdyż nie można w sposób pewny prowadzić ewidencji tylko na podstawie opisu zwierzęcia, jego koloru itp. Pan Wójt dodał też że w postępowaniu przetargowym został obecnie zmieniony przedsiębiorca, który będzie wykonywał czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy. Dotychczas była to firma z Białej Piskiej natomiast teraz z Kolna.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom gminnym we wsi Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż w związku z tym że jeden z mieszkańców Turośni Kościelnej zwrócił się z prośbą o nadanie numeru posesji, a nadanie numeru z ulicy Lipowej wprowadziłoby pewien bałagan w numeracji, gdyż pobudował się on przed posesją nr 1 na ulicy Lipowej, tak więc zaistniała konieczność nadania nazw drogom, aby nie doprowadzić do powstawania sytuacji, gdzie nie będzie zachowana sensowna i zgodna z zasadami numeracja posesji. Na spotkaniu z mieszkańcami ustalono, iż dwie nowe ulice w Turośni Kościelnej zostaną nazwane ul. Kasztanowa i Jesionowa. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa dotyczy budowy drogi wojewódzkiej na odcinku Markowszcyzna – Łapy. W wyniku tej budowy dojdzie do sytuacji, że nowy przebieg drogi wojewódzkiej, w niektórych miejscach będzie umiejscowiony na działkach należących do Gminy Turośń Kościelna. W niektórych miejscach jest to kilkadziesiąt metrów kwadratowych, a w innych kilkaset. Całość zajętego terenu to 1,83 hektara zlokalizowana na kilkudziesięciu działkach. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z prośbą do naszej Gminy o nieodpłatne przekazanie tego obszaru na rzecz województwa. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową. Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o budowę drogi powiatowej w Bojarach do torów kolejowych. Powiatowy Zarząd dróg zwrócił się do Gminy Turośń Kościelna o nieodpłatne przekazanie na ich rzecz kilku działek o powierzchni łącznej ok. 200 metrów kwadratowych, które to zostały zajęte w toku budowy omawianej drogi. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B w miejscowości Niewodnica Kościelna na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleoński. Pan Wójt wyjaśnił, iż na ten cel zostało wcześniej przekazane 20 tysięcy złotych co miało być 50% udziałem w tym zadaniu wykonywanym wspólnie z Powiatem Białostockim. Po ogłoszeniu przetargu na wykonanie takiej dokumentacji okazało się jednak że najniższa oferta opiewa na sumę 47 tysięcy, a nie jak zakładano wcześniej 40 tysięcy. Dlatego aby móc zlecić prace projektowe zaistniała konieczność przekazania 25 tysięcy na omawiany cel. Oczywiście końcowe rozliczenie kosztów będzie prowadzone na podstawie faktur za usługę i ewentualne nadwyżki z tego tytułu zostaną zwrócone do Gminy. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w miejscowości Pomigacie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1500B. Pan Wójt poinformował, że inwestycja ta będzie wykonywana na drodze powiatowej i zarówno w budżecie gminy jak i powiatu na ten cel zostało zabezpieczone po 100 tysięcy złotych. Budowa chodnika będzie prowadzona po jednej stronie drogi, rozpocznie się od środka wsi i będzie się rozchodziła w dwie strony. Nie wiadomo na ile wystarczy tych pieniędzy gdyż uzależnione to jest od sumy jaka zostanie uzyskana w drodze przetargu na wykonanie tej inwestycji. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok. Pani Skarbnik w tym punkcie wyjaśniła iż zostały zwiększone dochody na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej o sumę 100 tysięcy złotych pochodzące z planowanych wpłat ze strony mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. W sumie na ten cel zostanie przekazanych 260 tysięcy złotych. W punkcie tym znalazły się też między innymi informacje o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.500 zł na rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy Turośń Kościelna. Przeznaczono też kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna. W zadaniu tym zawarty jest montaż pomp ciepła w świetlicach wiejskich. Pompy ciepła ziemne zostaną zamontowane w świetlicach w Pomigaczach, Zalesianach i Zawadach, natomiast pompy ciepła powietrzne w świetlicach w Baciutach i w Topilcu. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Radni przyjęli też jednogłośnie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które były bezpośrednio związane ze zmianami w Budżecie Gminy.
W kolejnym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.
Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 12.40.

Najprawdopodobniej już w najbliższym czasie zostanie całkowicie zamknięty ruch na drodze wojewódzkiej na mostku za sklepem Chorten jadąc w kierunku Zalesian. Kierowcy jadący z Białegostoku będą mieli do wyboru objazd przez Pomigacze czyli przy Chortenie w lewo, lub przez Niewodnicę Korycką i Kościelną czyli przy Chortenie w prawo. W Niewodnicy ruch odbywałby się ulicą Trakt Napoleoński i ulicą Topole w kierunku miejscowości Markowszczyzna. Wiąże się to ze znacznym nasileniem ruchu przez nasze miejscowości. Co prawda ruch pojazdów ciężarowych ma być zakazany ale wiadomo jak to w życiu bywa. Trwają w tej chwili negocjacje z wykonawcą drogi wojewódzkiej, który zobowiązał się do wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Trakt Napoleoński w zamian za udostępnienie jej na potrzeby planowanego objazdu. Jeżeli wszystko pójdzie w dobrym kierunku to na Ulicy Trakt Napoleoński może zostać położony asfalt na wykonanej wcześniej odpowiedniej podbudowie.

Najprawdopodobniej w dniu 18 czerwca 2017 roku w Niewodnicy Kościelnej będzie miała miejsce duża impreza „ Dzień Konia na Podlasiu”. Trwają ustalenia i omawiane są ostatnie szczegóły. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to być może już w czerwcu na działce między Kościołem, a Szkołą Podstawową zobaczymy piękne konie i będziemy mieli okazję uczestniczyć w całej masie atrakcji przygotowanych specjalnie na ten dzień.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl