W dniu 26.10.2017 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 15 radnych, czyli pełny skład Rady Gminy.
Z uwagi na fakt, iż na Sesję zostało zaproszonych kilka osób w charakterze gości to też Pan Przewodniczący na początku przekazał im głos, aby mogli przedstawić sprawy, z którymi przyjechali na XXVII Sesję Rady Gminy Turośń Kościelna.

Pierwszym, który zabrał głos był Pan Podpułkownik Grzegorz Konopko – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku. Pan Komendant w swoim wystąpieniu przedstawił aspekty tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Omówił strukturę organizacyjną , przedstawił proces szkolenia żołnierzy, a przede wszystkim zachęcał młodych ludzi z terenu naszej gminy do wstąpienia w szeregi tych wojsk. Do zadań Wojsk Obrony Terytorialnej należy wspomaganie Jednostek bojowych w czasie wojny oraz pomoc w usuwaniu np.: skutków klęsk żywiołowych i różnego rodzaju zdarzeń losowych na większą skalę. Kandydaci, którzy zgłoszą się do służby w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej mogą liczyć na pewne gratyfikacje finansowe, ale czeka też ich proces szkolenia i pozostawania w gotowości bojowej. Szkolenie odbywa się w systemie dwóch dni w miesiącu, zazwyczaj w sobotę i niedzielę. Za każdy dzień szkolenia żołnierz otrzymuje ekwiwalent w wysokości ok. 100 zł, ponadto wypłacany jest mu również dodatek za pozostawanie w gotowości w wysokości ok. 350 zł miesięcznie. W razie wyjazdu na działania np. przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, żołnierz dostaje pieniądze w wysokości ok. 100 zł za każdy dzień działań. Tak więc praktycznie każdego miesiąca można zarobić minimum 550 złotych. Żołnierze którzy wypełnią kontrakt w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą oczywiście przy spełnieniu pewnych wymogów przejść do służby zawodowej. Pan Komendant zaprosił młodych ludzi aby zapoznali się z propozycją i rozważyli możliwość dołączenia do żołnierskiej braci.
Następnym gościem, któremu Pan Przewodniczący przekazał głos była Pani Docent Dorota Różkiewicz z Uniwersytetu medycznego w Białymstoku i Centrum Rehabilitacji w Dworakach Staśkach. Pani Docent w swoim wystąpieniu poruszyła problem dotyczący wad postawy dzieci i młodzieży. Jak podkreśliła problem ten dotyczy około 50% populacji naszych młodych mieszkańców. Skutki nieleczonych wad postawy mogą być bardzo dotkliwe i niebezpieczne zarówno w wieku dziecięcym jak i potem w życiu dorosłym. Wiele wcześnie wykrytych nieprawidłowości da się z powodzeniem wyleczyć i w ten sposób uniknąć problemów zdrowotnych typu bóle stawów, kręgosłupa, przemieszczenia się narządów wewnętrznych takich jak płuca, serce. Ośrodek w Dworakach Staśkach posiada odpowiedni sprzęt medyczny pozwalający na wykrycie nawet najmniejszych wad postawy co otworzy drogę do wszczęcia leczenia. Koszt takiego badania to około 60 złotych, jednak w przypadku gdyby Gmina zdecydowała się na objęcie badaniem wszystkich dzieci z terenu naszej gminy to ten koszt wyniósłby około 30 złotych za jedno dziecko. Pani Docent bardzo zachęcała do tego typu badań bo jak podkreśliła wielu rodziców nie ma pojęcia o tym, że ich dziecko posiada pewne wady postawy, które z czasem mogą stać się poważnym problemem, nawet bagatelizowane płaskostopie doprowadza do pewnych deformacji postawy i może być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości.
Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Kiertowicz, Dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor zachęcał wszystkich mieszkańców naszej gminy do skorzystania z usług BOŚ w Białymstoku. Jak podkreślił Pan Dyrektor Bank Ochrony Środowiska jest jedynym bankiem w Polsce, który wspiera inwestycje proekologiczne i to w szerokim rozumieniu tego słowa. Chodzi tu o preferencyjne kredyty zarówno na montaż solarów, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, ale także kredytów na wykonanie termomodernizacji budynków, wymianę okien na bardziej ekonomiczne itp. Pan Zastępca Wójta zwrócił się z pytaniem do pana Dyrektora ile wynosi RSO takiego preferencyjnego kredytu. Pan Dyrektor odpowiedział że taka stopa waha się w okolicach 8,5% co czyni taki kredyt bardzo atrakcyjnym na rynku.
Po wystąpieniach gości Pan Przewodniczący zapoznał wszystkich z proponowanym porządkiem obrad i zwrócił się z pytaniem czy są jakieś propozycje zmian w proponowanym porządku. Pan Wójt zgłosił jeden projekt uchwały z wnioskiem o wpisanie go do porządku obrad. Porządek obrad z proponowaną zmianą został przyjęty przez Radnych jednogłośnie.
W pierwszym punkcie obrad Pan Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Znalazły się tu między innymi informacje dotyczące spotkania Pana Wójta z Burmistrzem Choroszczy w sprawie budowy kanalizacji w miejscowościach Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka. Pojawiły się bowiem problemy wynikające z brakiem chęci ze strony władz Choroszczy w uczestnictwie w tej inwestycji. Należy tu przypomnieć, iż budowa kanalizacji w obu Niewodnicach jak dotąd była nierozerwalnie związana z przystąpieniem do tej inwestycji również Chorszczy, która miała podłączyć do budowanej kanalizacji mieszkańców Klepacz. Bez spełnienia takiego warunku same Niewodnice nie spełniają wymogów formalnych do otrzymania dofinansowania tej inwestycji. Chodzi tu o minimalną liczbę osób podłączonych ( 2 tysiące) i 120 osób na kilometr głównej nitki kanalizacyjnej. Pan Burmistrz Choroszczy z niewiadomych przyczyn postanowił wycofać się z uczestnictwa w budowie kanalizacji. Oficjalnie twierdzi, iż zwyczajnie nie ma na to pieniędzy, muszę jednak dodać że nieoficjalnie mówi się że chodzi tu najprawdopodobniej o prywatną niechęć Pana Burmistrza do mieszkańców Klepacz, gdyż uzyskał on tam bardzo małe poparcie w wyborach. W sytuacji gdyby Choroszcz wycofała się definitywnie z tego projektu są rozważane inne scenariusze. Pan Wójt zapewnił, iż do końca tego miesiąca zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Niewodnicach.
W dniu 15 września Pan Wójt uczestniczył w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej, gdzie między innymi wszczęto procedurę przygotowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Niewodnica Kościelna, co jest spowodowane przede wszystkim szkodliwą działalnością w temacie wycinania lasów w tej miejscowości oraz chaotyczną zabudową. Taki plan zostanie przedstawiony Radzie Gminy w następnym roku. Również w tym dniu w świetlicy wiejskiej w Trypuciach odbyło się wręczenie medali prezydenckich za długie pożycie małżeńskie. Medale zostały wręczone 13 parom z terenu naszej gminy. Uroczystość miała bardzo ciepły i rodzinny charakter.
Następnym punktem obrad były zgłaszane przez radnych zapytania i interpelacje. Jak zazwyczaj tak i tym razem najwięcej spraw dotyczyło problemu stanu dróg w poszczególnych miejscowościach. Drogi gruntowe to już nie bolączka ale wręcz epidemia, ich stan dzięki tegorocznej aurze przybiera obraz zbliżony do tragedii. I nie oszukujmy się tego problemu najzwyczajniej w świecie Gmina nie rozwiąże, gdyż jej na to nie stać. Oczywiście Pan Wójt zapewnił, że w miarę możliwości drogi te będą naprawiane i równane, ale niestety trzeba liczyć się z tym że pewne odcinki dróg gruntowych mogą być nieprzejezdne dla pojazdów osobowych zwłaszcza po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu. Limit wydatków na ten rok na utrzymanie dróg gminnych został już wyczerpany i mimo iż przekazano na ten cel dodatkowe 15 tys. złotych to cudów nie należy się spodziewać. Radni zgłaszali też potrzebę naprawy oświetlenia ulicznego oraz jego rozbudowę. Pan Wójt zapewnił, iż każdego roku na ten cel są przeznaczane środki finansowe i tak też będzie w przyszłym roku. Radny Gołembicki z Niewodnicy Koryckiej zgłosił problemy mieszkańców dotyczące poruszania się w obrębie skrzyżowania przy sklepie Chorten w Niewodnicy Koryckiej. Z uwagi na prace remontowe na drodze wojewódzkiej, często zdarza się że maszyny drogowe zwyczajnie zajmują chodniki dla pieszych i nie ma możliwości bezpiecznego ruchu pieszego. Pan Wójt zapewnił, iż w tej sprawie będzie interwencja u wykonawcy, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Zgłoszono ponadto wiele spraw dotyczących konieczności wycięcia krzaków przydrożnych oraz naprawy bądź ustawienia nowych znaków drogowych. Pan Wójt stwierdził, iż obszar Powiatu Białostockiego jest dość duży i ekipy drogowe zwyczajnie nie są w stanie wykonać wszystkich prac w sposób szybki niezwłocznie po zgłoszonej interpelacji, ale oczywiście wszystkie sprawy zostaną do Powiatu przesłane z prośbą o ich załatwienie.
Kolejnym punktem obrad była Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 roku na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Przewodniczący w tym punkcie przekazał głos Panu Młodszemu Inspektorowi Łukaszowi Głowackiemu Komendantowi Komisariatu Policji w Łapach, który przedstawił sprawozdanie z analizy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.
Pan Komendant stwierdził, że najbardziej zagrożonymi miejscowościami jak wynika ze statystyk są Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka. Ma to niewątpliwe związek z bliskim położeniem tych miejscowości od Białegostoku. Nie bez znaczenia jest też usytuowanie tych miejscowości na terenach leśnych i zadrzewionych co sprzyja dokonywaniu różnego rodzaju kradzieży itp. Tak dla porównania statystyki czynów karalnych na terenie Gminy Turośń Kościelna w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawiają się następująco:

Kradzież z włamaniem rok 2016 – 12 rok 2017 – 4
Kradzież mienia – 5 – 12
Groźby karalne – 3 – 0
Znęcanie się nad rodziną – 4 – 5
Nietrzeźwi kierujący – 13 – 14
Bójka, pobicie – 2 – 0
Uszkodzenie ciała – 1 – 3
Wypadki drogowe – 8 – 2

Pan Komendant w trakcie wystąpienia zachęcał mieszkańców do korzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń, gdzie każdy mieszkaniec ma możliwość w sposób anonimowy zgłosić różnego rodzaju wykroczenia, które są nagminnie popełniane na danym terenie.
W kolejnym punkcie obrad do Radnych trafiła informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Turośń Kościelna za rok szkolny 2016/2017. Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi który poprosił Panie Dyrektor Szkół z terenu naszej gminy o przedstawienie poszczególnych sprawozdań. Panie Dyrektor przedstawiły sytuację w poszczególnych szkołach informując radnych o sukcesach odniesionych przez wychowanków oraz podzieliły się problemami, które mają miejsce w poszczególnych placówkach oświatowych. Generalnie można stwierdzić, że w szkołach nie występują jakieś większe problemy zarówno jeżeli chodzi o warunki lokalowe jak i wyposażenie szkół. Jedynie w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej jest potrzeba wykonania prac remontowych, które pozwolą na wyodrębnienie dodatkowej sali lekcyjnej w roku przyszłym, gdy pojawi się w szkole klasa ósma. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej – 166
Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – 69
Szkoła Podstawowa w Tołczach – 102
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej – 148
Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej – 100
Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Niewodnicy Kościelnej -32.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przekształcenia szkół:
a) Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej
b) Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej
c) Szkoły Podstawowej w Tołczach.
Pan Wójt przypomniał, iż omawiane uchwały zostały podjęte na poprzedniej Sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej jednak zaistniały okoliczności które zmuszają do podjęcia tych uchwał ponownie. Przekazał głos Pani Sekretarz która wyjaśniła, iż z chwilą ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji wzoru uchwał odnośnie przekształcenia szkół, okazało się że w podjętych przez Radę Gminy w Turośni Kościelnej uchwałach brakuje pewnych drobnych aczkolwiek wymaganych szczegółów między innymi podania obwodu danej szkoły, jak też jej dokładnego adresu z ulicą i
numerem budynku. Uchwały w sprawie przekształcenia w/w szkół z sześcioletnich na szkoły ośmioletnie radni podjęli jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia , udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych. Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła iż chodzi tu o osoby bezdomne, których ostatnim miejscem zamieszkania był adres na terenie naszej gminy. Koszty przebywania takich osób w ośrodkach pokrywa Gmina Turośń Kościelna jeżeli dana osoba nie osiąga żadnych dochodów. W przypadku osiągania dochodów koszty te są dzielone pomiędzy daną osobę i gminę. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok. Pan Wójt zapoznał radnych z proponowanymi zmianami. Znalazły się tu między innymi zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 84.416 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwiększono też kwotę wydatków o sumę 5.500zł na wykonanie oświetlenia na ulicy Topole, gdzie w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej zostały usytuowane przystanki komunikacji publicznej. Ze względów bezpieczeństwa należy tam zamontować oświetlenie uliczne. W zmianach budżetowych znalazła się też pozycja zwiększająca wydatki o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Zawady. Zaproponowana pozycja wywołała dyskusję wśród radnych, która zakończyła się wnioskiem o usunięcie tej pozycji ze zmian budżetowych. W trakcie dyskusji, niektórzy radni podkreślali że w chwili obecnej mamy już wykonaną dokumentację na inne drogi powiatowe które są drogami gruntowymi jak chociażby ulica Kościelna w Niewodnicy Kościelnej w kierunku Czaplina. W trakcie jest wykonywanie dokumentacji na ulicę Topole w Niewodnicy Kościelnej i drogę powiatową w miejscowości Zalesiany. Na dokumentację czeka też droga powiatowa w miejscowości Chodory, która też jest drogą gruntową. radni twierdzili że przyjęto w Radzie Gminy Turośn Kościelna zasadę, że w pierwszej kolejności naprawiane i modernizowane będą drogi gruntowe, natomiast drogi utwardzone mogą poczekać bo droga asfaltowa w złym stanie technicznym jest lepsza od drogi gruntowej co widać ostatnio przy tegorocznej aurze. Pojawiły się też głosy przeciwne i niektórzy radni stanowczo twierdzili że należy wykonać dokumentację i zmodernizować drogę w Zawadach. Pan Przewodniczący w takiej sytuacji zarządził głosowanie nad wnioskiem o usunięcie tej pozycji ze zmian budżetowych. Za usunięciem pozycji dotyczącej wydatków na dokumentację drogi w Zawadach głosowało 9 radnych, 5 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosu. W trakcie omawiania zmian budżetowych pojawiły się pytania do pana Wójta o sytuację związaną z przekazaniem świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej przez OSP w Turośni Kościelnej dla Gminy Turośń Kościelna, co miało być warunkiem dokonania potężnej inwestycji w tym budynku. Pan Wójt odpowiedział, że odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej, w którym uczestniczył i po głosowaniu okazało się że Strażacy nie wyrazili zgody na przekazanie świetlicy dla gminy. Po tej odpowiedzi wywiązała się długa i ostra dyskusja. Rada Gminy podzieliła się na dwie frakcje. Jedną stanowili radni, którzy nie zgadzali się na to, aby gmina inwestowała jakiekolwiek pieniądze w modernizację tego budynku, natomiast druga grupa radnych próbowała przekonać Radę Gminy, że nie ważne kto jest właścicielem i tak trzeba budynek ten wyremontować i wyłożyć na ten cel prawie 2 miliony złotych. W tym miejscu muszę przedstawić krótko całą sytuację związaną z problemem świetlicy w Turośni Kościelnej. Otóż świetlica była budowana ze składek mieszkańców Turośni Kościelnej przy wsparciu finansowym Gminy Turośń Kościelna. Mieszkańcy w czynie społecznym wykonywali różnego rodzaju prace budowlane, ofiarowali na ten cel materiały budowlane takie jak drewno itp. Następnie budynek przeszedł na własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej. W chwili obecnej jest on użyczony dla Gminy Turośń Kościelna na okres kilku lat. Gmina opłaca wszelkie rachunki za prąd , ogrzewanie, konieczne naprawy i remonty. Stan techniczny budynku jest tragiczny brak tam węzła sanitarnego z prawdziwego zdarzenia i konieczny jest tam kapitalny remont. Kilka lat temu Gmina zamontowała w budynku pompę ciepła. Gmina złożyła też wniosek o dofinansowanie termomodernizacji omawianego budynku czyli wykonanie nowej elewacji i wymianę i ocieplenie dachu. Na ten cel zdobyła dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy złotych to około 50% kosztów gdyż szacunkowa wartość tej inwestycji może wynieść 1.0 – 1,3 mln. złotych. Jednak Pan Wójt zaproponował Radzie Gminy w Turośni Kościelnej, aby dołożyć jeszcze większą sumę pieniędzy i zrobić tam kapitalny remont i modernizację. Zrobiona byłaby więc termomodernizacja, remont garaży, budowa węzła sanitarnego, zaplecza socjalnego, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana dachu, remont i modernizacja sali głównej z budową sceny z prawdziwego zdarzenia. Na pierwszym piętrze tego budynku które w tej chwili jest niewykorzystane powstałyby sale stanowiące siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie mogłyby odbywać się zajęcia dla mieszkańców naszej gminy. W chwili obecnej GOK zajmuje jeden pokoik w siedzibie gminy i nie ma możliwości aby prowadzić tam działalność kulturalną z prawdziwego zdarzenia. Na dole powstałaby sala koncertowa nowoczesna i spełniająca wszelkie najnowocześniejsze kryteria. Koszt całkowity modernizacji w takiej rozszerzonej wersji wyniósłby szacunkowo około 1,8 mln złotych. Czyli 500 tysięcy dofinansowania i 1,3 mln wkładu własnego gminy. Radni wyrazili wstępną zgodę na rozszerzony remont jednak po tym jak dowiedzieli się od pana Wójta o sytuacji prawnej budynku dotyczącej własności stwierdzili że zgodzą się na pełny remont tylko i wyłącznie w sytuacji gdy budynek zostanie przekazany przez Ochotniczą Straż Pożarną dla Gminy. Pan Wójt przygotował projekt aktu przekazania z którym uczestniczył w walnym zebraniu OSP. W dokumencie tym znalazły się między innymi trzy punkty które są na korzyść OSP a nawet jak twierdzą niektórzy są aż zbyt daleko idące. Otóż Strażacy mieliby zagwarantowane korzystanie z garaży i zaplecza socjalnego bez ograniczeń, mieliby pierwszeństwo w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez w nowej pięknej sali, a przede wszystkim mieliby gwarancję że w przypadku niedotrzymania przez Gminę warunków umowy, akt darowizny stałby się nieważny. Mimo tak rewelacyjnych warunków Strażacy nie wyrazili zgody na przekazanie budynku. Radni z Turośni Kościelnej stwierdzili, że sami nie dowierzają w to co się wydarzyło. Mówią że budynek ten byłby perełką w naszej gminie, mieszkańcy mogliby korzystać wreszcie z sali z prawdziwego zdarzenia i GOK miałby wreszcie siedzibę. Podkreślali, że Strażacy nie powiedzieli czemu nie chcą przekazać budynku, a ich argumenty to nie bo nie. Wobec powyższego Radny Bruszewski złożył formalny wniosek do pana Przewodniczącego i Pana Wójta, aby na następną Sesję Rady Gminy przygotować dokumenty powodujące usunięcie zadania Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z Budżetu Gminy. Wniosek ten poparło zdecydowanie większość radnych w tym również radni z Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej. Natomiast radny Bukłaha z Iwanówki i radny Kołodko z Baciut, mimo przedstawionego stanu faktycznego twierdzili, że nie można rezygnować z dofinansowania i trzeba dołożyć ogromną sumę pieniędzy i wykonać zaplanowane prace remontowe. Radni przeciwni inwestycji w takim stanie prawnym zdecydowanie podkreślali, że są jak najbardziej za remontem,ale tylko i wyłącznie w sytuacji gdy budynek stanie się własnością Gminy Turośń Kościelna. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Bruszewskiego. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna po dokonanych wcześniej poprawkach. Za przyjęciem zmian głosowało 10 radnych, 4 radnych było przeciwnych i 1 głos wstrzymujący się.
Pan Przewodniczący z uwagi na fakt usunięcia z budżetu pozycji dotyczącej dofinansowania sporządzenia dokumentacji na drogę w Zawadach zarządził głosowanie nad usunięciem z Porządku Obrad punktu dotyczącego projektu uchwały dotyczącego udzielenia dofinansowania Powiatowi Białostockiemu na sporządzenie dokumentacji drogi w Zawadach. Za usunięciem głosowało 9 radnych, 5 radnych było przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1501B we wsi Zalesiany oraz powierzenia Powiatowi Białostockiemu zadania zarządzania drogą gminną nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna oraz drogą powiatową nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie.
Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o uregulowanie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie droga jest odśnieżana tylko do pewnego momentu, a dalej pozostanie nieodśnieżona, gdyż nie jest własnością organu, który prowadzi odśnieżanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad Pani Sekretarz Gminy przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok. W punkcie tym Pani Sekretarz poinformowała, iż z Drugiego Urzędu Skarbowego dotarła informacja że w złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych dopatrzono się drobnych nieprawidłowości. Nie są to jakieś poważne uchybienia a raczej techniczne błędy np: brak określenia czy wykazany majątek jest majątkiem odrębnym czy należy do małżeńskiej wspólności majątkowej. Pani Sekretarz prosiła radnych o dokonanie korekt w zeznaniach, aby wypełnić zalecenia przesłane z Urzędu Skarbowego.
Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 14.25.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl