W dniu 11.09.2017 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji.

Na sesji stawiło się 14 radnych, nieobecnym był Radny Adam Mielech z Turośni Kościelnej.
Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych oraz zapoznał radnych z proponowanym porządkiem obrad, pytając jednocześnie czy są jakieś uwagi co do zaproponowanego planu posiedzenia. Pan Wójt zgłosił dodatkowe dwa projekty uchwał dotyczące nadania nazwy ulicy w Baciutach oraz wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Czaczki Wielkie i Czaczki Małe. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję zmiany w porządku obrad . Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Następnie Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który zapoznał wszystkich ze swoją działalnością w okresie międzysesyjnym. Znalazły się tu między innymi informacje na temat uczestnictwa Pana Wójta w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej w dniu 22 czerwca 2017 roku. W dniu 10 lipca miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie zadania „modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej „.oraz na budowę studni w miejscowości Baciuty. Pan Wójt uczestniczył też w dniu 11 lipca w rozprawie sądowej dotyczącej sporu pomiędzy wykonawcą świetlicy w Barszczówce, a Gminą Turośń Kościelna. W dniu 25 lipca odbył się odbiór chodnika dla pieszych w miejscowości Pomigacze. W dniu 23 sierpnia miało miejsce podpisanie Aktów Notarialnych dotyczących darowizny działek na drogi gminne w miejscowości Baciuty i Niewodnica Kościelna. Pan Wójt zwrócił uwagę , że w ostatnim czasie takich przekazań działek, na których usytuowane są drogi jest coraz więcej zwłaszcza w Niewodnicy Kościelnej i ma to niewątpliwie związek z planowaną inwestycją budowy kanalizacji w obu Niewodnicach. W dniu 25 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą dotyczącą instalacji pomp ciepła na terenie Gminy Turośń Kościelna, w tym samym dniu w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie w Niewodnicy Kościelnej pod nazwą „ Muzyczne utwory na letnie wieczory”. Tym razem miało ono miejsce w ogrodzie Państwa Wenclików i było połączone z akcją Narodowe Czytanie. W tym roku wspólnie czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W dniu 28 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą na montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Turośń Kościelna. W dniu 31 sierpnia miało miejsce spotkanie w Szkole Podstawowej w Tołczach dotyczące utworzenia punktu przedszkolnego w tejże placówce oświatowej.
W kolejnym punkcie Radni Gminy Turośń Kościelna zgłaszali interpelacje i zapytania. Znacząca większość spraw dotyczyła naprawy i remontów dróg, które po ostatnich opadach deszczu wymagają prac naprawczych. Były też zgłoszone miejsca , w których należy usunąć przydrożne krzaki gdyż stwarzają one duże zagrożenie w ruchu drogowym, poprzez ograniczenie widoczności zwłaszcza na łukach dróg, czy wyjazdach z dróg podporządkowanych. Zostały też zgłoszone problemy z samochodami ciężarowymi , które nie stosują się do znaków drogowych i poruszają się po drogach w Pomigaczach, w Niewodnicy Kościelnej i innych miejscowościach. Radny Rybołowicz wystąpił z wnioskiem aby namalować linie na ulicy Topole w Niewodnicy Kościelnej i Markowszczyźnie, gdyż teraz, gdy tą trasą biegnie objazd drogi wojewódzkiej i ruch jest bardzo nasilony to zwłaszcza w porze nocnej utrudnione jest wymijanie się z innymi pojazdami z uwagi na wąską jezdnię. Zgłoszono też koniecznośc zajęcia się sprawą wałęsających się psów, które mogą stanowić problem zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli.
Pan Wójt w odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zasugerował Panu Przewodniczącemu aby zapraszać na następne Sesje Rady Gminy naszych Radnych Powiatowych, gdyż znacząca większość spraw dotyczy naprawy dróg powiatowych i dobrze byłoby gdyby oni osobiście usłyszeli o problemach z tymi drogami. Stwierdził też, że doskonale wie w jakim stanie są drogi gminne gruntowe, ich stan diametralnie uległ pogorszeniu po ostatnich obfitych opadach deszczu. Będą one oczywiście naprawiane i równane, jednak nie można tego zrobić od razu po opadach bo to mijałoby się z celem. Dodał również, że w ostatnich dniach do Gminy dzwoniło wielu mieszkańców i kierowców zgłaszających nieprzejezdność ulicy Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej. Problem polega na tym , że wykonawca rozpoczął prace drogowe i z nieznanych przyczyn zaprzestał ich prowadzenia pozostawiając ulicę w tragicznym stanie. W ostatnich dniach zostało wystosowane odpowiednie pismo do wykonawcy wzywające go do natychmiastowego podjęcia prac na tym odcinku drogi. Pan Wójt dodał, że termin zakończenia całego odcinka od sklepu do cmentarza mija z końcem września 2017 roku. Już wiadomo, że wykonawca zgłosi się do Gminy o przedłużenie tego terminu, jednak jak podkreślił Pan Wójt nie ma co on liczyć na zgodę w tej kwestii. Jeżeli chodzi o samochody ciężarowe jeżdżące po trasach objazdu, to również interweniowano u wykonawcy drogi wojewódzkiej gdyż to właśnie on czyli firma Budimex powinna zadbać o to, aby taki ruch nie odbywał się w miejscach gdzie obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.
Jeżeli chodzi o oznakowanie poziome czyli namalowanie linii na ulicy Topole to jak stwierdził Pan Wójt jest to raczej niemożliwe, gdyż jezdnia jest zbyt wąska aby mogły być na niej namalowane znaki poziome, ale zostanie to zbadane i potwierdzone.
W następnym punkcie pod obrady trafiły trzy projekty uchwał dotyczące przekształcenia szkół. Pani sekretarz Gminy wyjaśniła, iż z mocy Ustawy Prawo Oświatowe zaistniała konieczność podjęcia takich uchwał dotyczących szkół w Turośni Kościelnej , w Turośni Dolnej i w Tołczach. Z dniem 1 września wszystkie te placówki zmieniają swoją nazwę i zostają przekształcone z sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Uchwały zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową. Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o dwie niewielkie działki w Niewodnicy Kościelnej położone na poboczu drogi w okolicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej, o łacznej powierzchni 148 m2. Koszt ewentualnej wyceny tych nieruchomości przekroczyłby zapewne wartość tych działek, a poza tym w dotychczasowej współpracy z Powiatem Białostockim taka praktyka była stosowana wielokrotnie. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 26 Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego w we wsi Niewodnica Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż w związku z opinią Instytutu Pamięci Narodowej dotychczasowa nazwa ulicy spełnia normę Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i powinna zostać zmieniona. IPN zasugerował aby dotychczasową nazwę ulicy zmienić na „Żołnierzy 26 Pułku Piechoty”. Mieszkańcy tejże ulicy zwrócili się z wnioskiem do Gminy, w którym podkreślili że proponowana nazwa ulicy jest równie długa jak dotychczasowa i sprawiać im będzie problem w życiu codziennym, gdyż wpisanie takiej nazwy w rubrykach różnych dokumentów jest wręcz niemożliwa. Zaproponowali zatem, aby ulicę tę nazwać ulicą Chmielną, gdyż w rejonie tym rosną duże ilości chmielu. Nowa nazwa będzie krótka i dobrze wkomponuje się w nazwy ulic w najbliższej okolicy ( Cedrowa, Różana, Sosnowa). Pan Wójt podkreślił, iż to mieszkańcy powinni mieć decydujący głos gdyż to oni będą używać nazwy ulicy najczęściej. Radni przychylili się do wniosku mieszkańców i podjęli uchwałę jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Niewodnica Korycka. Pan Wójt wyjaśnił, iż w związku ze złożonym wnioskiem mieszkańca o nadanie numeru domu przy tej drodze gminnej zaistniała konieczność nadania nazwy ulicy. Zaproponowano nazwę ulica Kalinowa. Nowa ulica łączy ze sobą ulice Trakt Napoleoński i ulicę Wrzosową. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Juraszki. Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to analogiczna sytuacja jak w Niewodnicy Koryckiej. W tym przypadku Rada Sołecka zaproponowała nazwę ulica Podleśna jednak mieszkańcy mieli inne zdanie i chcą aby nową ulicę nazwać ulicą Makową. Radni przychylili się do wniosku mieszkańców i jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu nazwy ulicy Makowej.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Baciuty. Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to sytuacja podobna do poprzednich, gdzie mieszkaniec zgłosił się o nadanie numeru domu i dlatego należy nazwać ulicę aby zachować porządek w numeracji. Zaproponowano nazwę ulica Kasztanowa. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o przystanki w miejscowościach Czaczki Wielkie i Czaczki Małe. W związku z ciągłą rozbudową zaistniała konieczność, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i utworzyć dwa przystanki przy drodze powiatowej. Jeden z nich będzie zlokalizowany w obrębie wsi Czaczki Wielkie, natomiast drugi po drugiej stronie ulicy w miejscowości Czaczki Małe. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Wójta Gminy o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. W punkcie tym głos zabrała pani Skarbnik Gminy, która przedstawiła w sposób bardzo obszerny sytuację budżetową Gminy Turośń Kościelna za I półrocze 2017 roku. Generalnie można stwierdzić , że jest tak jak być powinno. Zarówno dochody jak i wydatki są pod pełną kontrolą. Zadłużenie Gminy wynosi 11,91% przy dopuszczalnym 60%. W pierwszym półroczu dochody były większe niż wydatki ale jest to normalne gdyż większość inwestycji realizowana jest zazwyczaj w drugim półroczu. Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że tym razem proponowane zmiany są dość duże, gdyż dotyczą dużych inwestycji. Pierwszą zmianą jest zwiększenie kwoty na budowę kanalizacji w Niewodnicach. W związku z przeliczeniem kosztów tej inwestycji wzrosła ona z 10 milionów do 11,5 miliona. I właśnie taka kwota została wpisana do V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja tej inwestycji została jednocześnie przesunięta na lata 2018/2019. Pan Wójt dodał, że już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji gdyż to spowoduje uzyskanie dodatkowych punktów w staraniach o dofinansowanie tej inwestycji. Realizacja natomiast, która będzie prowadzona w systemie projektuj i buduj nastąpi w latach 2018 i 2019.
Zwiększono też dochody o kwotę 247 tysięcy złotych pochodzące z wpłat mieszkańców, u których montowane są pompy ciepła. W naszej Gminie zostanie zamontowanych 38 takich urządzeń.
Zwiększono kwotę wydatków o kwotę 315 tysięcy złotych na modernizację oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej i budowę studni w Baciutach. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 3 mln 214 tysięcy złotych z czego ok. 2 mln to dofinansowanie Marszałka Województwa Podlaskiego.
Zmniejszono też dochody i wydatki o kwotę 496 tys. złotych na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej. Przesunięto też termin zakończenia tej inwestycji na rok 2018, zwiększając wartość całego zadania do kwoty 1 mln 800 tys. złotych.
Zwiększono też wydatki o kwotę 10 tys. złotych w dziale ochrona zabytków. Pan Wójt wyjaśnił iż chodzi tu o dotację na remont zabytkowej plebanii w Uhowie. Wcześniej z dotacji tej skorzystały parafie w Topilcu, Niewodnicy Kościelnej i Turośni Kościelnej. Z uwagi na to iż 5 miejscowości z terenu naszej gminy należy do parafii w Uhowie to Proboszcz z Uhowa zwrócił się z prośbą o dofinansowanie do Gminy Turośń Kościelna.
Radni przyjęli proponowane zmiany 10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
W kolejnym punkcie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2029. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przyjęte zmiany w budżecie gminy powodują konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdyż te dokumenty są ze sobą ściśle powiązane. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łapy polegającej na dofinansowaniu zadania – wykonanie projektu budowlanego remontu zabytkowej plebanii w Uhowie. Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o dofinansowanie, o którym była mowa przy zmianach w budżecie gminy. Ze względu na to iż Parafia w Uhowie leży poza terenem naszej Gminy to dofinansowanie może być przekazane tylko za pośrednictwem Gminy Łapy. Pieniądze zostaną przekazane do Łap, Łapy dołożą swoją dotację i przekażą całą sumę dla Parafii w Uhowie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
W ramach wolnych wniosków sołtysi zgłosili kilka awarii oświetlenia ulicznego i konieczność usunięcia krzaków z poboczy dróg.
Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 17.00.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl