W dniu 22.06.2017 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 14 radnych, nieobecnym był Radny Adam Mielech z Turośni Kościelnej.
Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych oraz zapoznał radnych z proponowanym porządkiem obrad, pytając jednocześnie czy są jakieś uwagi co do zaproponowanego planu posiedzenia. Pan Wójt zgłosił projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy w Niewodnicy Kościelnej.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję zmiany w porządku obrad . Porządek obrad został przez radnych przyjęty wraz z proponowaną zmianą jednogłośnie.
Następnie Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który zapoznał wszystkich ze swoją działalnością w okresie międzysesyjnym. Znalazły się tu między innymi informacje na temat obchodów 80- lecia Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej. W dniu 1 czerwca miało miejsce podpisanie Aktów Notarialnych na przekazane Gminie Turośń Kościelna drogi prywatne przez mieszkańców Niewodnicy Koryckiej. Drogi zostały przekazanie Gminie nieodpłatnie. W dniu 2 czerwca w Gródku odbyła się Spartakiada Samorządowa. Reprezentacja naszej Gminy zajęła tam trzecie miejsce na 12 startujących samorządów. W dniu 5 czerwca Pan Wójt uczestniczył w Warszawie w Gali Super Samorząd – Masz Głos. Nominację do finału otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy wspólnie z Gminą Turośń Kościelna. W dniu 6 czerwca miało miejsce posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniu 10 czerwca miały miejsce obchody gminne Dnia Strażaka. W tym roku uroczystość odbyła się w Iwanówce, a tamtejsza jednostka OSP otrzymała sztandar na swoje 50 lecie istnienia. W dniu 18 czerwca odbyła się impreza Dzień Konia na Podlasiu. W tym roku po raz pierwszy impreza ta gościła w Niewodnicy Kościelnej i jak stwierdził Pan Wójt można stwierdzić, iż była to bardzo udana uroczystość, która cieszyła się dużą frekwencją mieszkańców.
W kolejnym punkcie Radni zgłaszali zapytania i interpelacje. Wśród zgłaszanych problemów zdecydowanie przodowała potrzeba wycinki przydrożnych krzaków, które utrudniają widoczność i powodują zawężenie jezdni. Pojawiły się też prośby o naprawę dróg gminnych oraz powiatowych.
Pan Wójt w odpowiedzi na zgłoszone problemy stwierdził, że wszystkie sprawy dotyczące dróg powiatowych zostaną przekazane do zarządcy dróg. Natomiast drogi gminne będą naprawiane na bieżąco, jednak potrzeba wyrozumiałości i cierpliwości, gdyż zasoby pracownicze są ograniczone i zwłaszcza teraz latem brakuje niejednokrotnie rąk do pracy.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna. Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż proponowane zmiany dotyczą 60 tysięcy złotych przekazanych przez Powiat Białostocki na dalszą budowę chodnika dla pieszych w Turośni Kościelnej. Za pieniądze z Powiatu zostaną zakupione materiały, natomiast prace ziemne wykonają pracownicy Gminy. Kolejną zmianą jest przekazanie 240 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej. Pan Wójt wyjaśnił, iż na w/w zadanie była zabezpieczona kwota 2 milionów złotych, gdyż na tyle wyszacowano to zadanie. Jednak w wyniku przetargu najniższa oferta opiewa na kwotę prawie 2,5 miliona złotych. Dlatego w takiej sytuacji są dwa wyjścia, albo rezygnujemy z tej inwestycji, albo dokładamy brakującą sumę i ją realizujemy. Powiat Białostocki zaproponował, że dołoży 240 tysięcy do przebudowy ulicy Kościelnej. Stąd też propozycja aby i Rada Gminy w Turośni Kościelnej zgodziła się na przekazanie dodatkowych środków na przebudowę ulicy Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej. Następną proponowaną zmianą jest wprowadzenie zadania Przebudowa drogi gminnej – Pomigacie – Lubejki i zwiększenie wydatków o kwotę 40 tys. złotych na aktualizację projektu i sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Radni podjęli uchwałę większością głosów 13 za i 1 wstrzymujący się.
W dalszej części pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany w budżecie powodują zwiększenie deficytu, który będzie pokryty z wolnych środków, jednak istnieje konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie Radni zajęli się projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B na odcinku od cmentarza do ulicy Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej. Pan Wójt wyjaśnił, iż omówił już to zagadnienie w punkcie dotyczącym zmian w budżecie Gminy, a teraz jest to uchwała dotycząca konkretnie omawianej drogi. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to właściwie zadanie powiatu, ale jest też zapis że gmina ma obowiązek wspomagania rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomoc ta dotyczy trzech osób z terenu naszej gminy, a dofinansowanie wyniesie 2665,50 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o ulicę Leśna Polana w Niewodnicy Kościelnej. W 2008 roku nazwa ta została nadana drodze odchodzącej od ulicy Kościelnej i biegnącej w kierunku lasu. W toku dalszych podziałów gruntów w ostatnich latach powstała tam druga odnoga tejże ulicy, przy której zostały już wybudowane nowe domy. W porozumieniu z mieszkańcami, sołtysem, radnymi i radą sołecką zadecydowano, aby tę drugą odnogę nazwać również ulica Leśna Polana.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
W kolejnym punkcie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 10.15.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl