W dniu 30.12.2016 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XX Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 15 radnych, a wśród nich po raz pierwszy Pan Jarosław Bartnowski, który został wybrany na radnego z Niewodnicy Kościelnej w wyborach uzupełniających w dniu 18 grudnia 2016 roku.

Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i poinformował o wyborze nowego radnego do składu Rady Gminy Turośń Kościelna. Następnie Pani Sylwia Fiedorczuk Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Panu Radnemu Jarosławowi Bartnowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt oraz Pan Przewodniczący pogratulowali nowo wybranemu radnemu, życząc dobrej i owocnej współpracy dla dobra naszej gminy. Następnie Pan Przewodniczący przyjął ślubowanie, które złożył radny Jarosław Bartnowski.
W dalszej części obrad Pan Przewodniczący zapoznał radnych z porządkiem obrad pytając jednocześnie, czy są jakieś propozycje zmian w proponowanym dokumencie. Pan Wójt złożył wniosek o włączenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Porządek obrad z zaproponowanymi zmianami został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który poinformował o swoich działaniach i wydanych Zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
Znalazły się tu między innymi informacje o spotkaniach służbowych w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Pan Wójt przypomniał też o wielu spotkaniach opłatkowych, a przede wszystkim o spotkaniu, które miało miejsce w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej, którego to organizatorem był Urząd Gminy w Turośni Kościelnej. W spotkaniu tym wzięło udział wielu zaproszonych gości, oraz mieszkańcy naszej gminy, w sumie ponad 200 osób. Pan Wójt przypomniał też o wyborach uzupełniających, które miały miejsce w Niewodnicy Kościelnej w dniu 18 grudnia 2016 roku. Poinformował też o podpisaniu umowy na wywóz odpadów komunalnych na terenie naszej gminy z firmą MPO, dodał też, że nastąpiła pewna zmiana, a mianowicie na prośby mieszkańców w okresie miesięcy letnich tj. czerwiec, lipiec i sierpień odpady komunalne zmieszane będą odbierane z posesji 2 razy w miesiącu, gdyż mieszkańcy uskarżali się na to, że właśnie latem zalegające odpady były źródłem nieprzyjemnych zapachów. Zmiana ta może pociągnąć za sobą niewielki wzrost kosztów wywozu.
Kolejnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych. W punkcie tym radni zgłaszali problemy dotyczące stanu dróg, a zwłaszcza problemów z ich zimowym utrzymaniem to znaczy brakiem posypywania w czasie występowania gołoledzi. Radny Kondzior z Turośni Dolnej złożył interpelację podpisaną przez ponad 70 mieszkańców Turośni Dolnej dotyczącą problemu nieczyszczonego koryta rzeki Turośnianka. W wyniku długoletnich zaniedbań w tej kwestii oraz działalności dużej populacji bobrów, rzeka wystąpiła z brzegów i zalewa łąki i pola uprawne tworząc rozlewiska. Do tej interpelacji dołączył się też Pan Przewodniczący, który dodał, że podobny problem występuje też u mieszkańców Bojar i Dołek. Pan Wójt odpowiadając na zgłoszone problemy wyjaśnił, że w okresie zimowym, a zwłaszcza teraz, gdy zimy charakteryzują się brakiem śniegu, ale za to występują częste oblodzenia jezdni należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów, gdyż drogi powiatowe należą chyba do 7 kategorii utrzymania dróg a to oznacza, że są posypywane tylko newralgiczne miejsca typu skrzyżowania lub strome podjazdy i to tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeżeli zaś chodzi o rozlewiska rzeki Turośnianka to Pan Wójt podkreślił, iż problem jest mu znany, ale dobrze, że wpłynęła interpelacja podpisana przez wielu mieszkańców, będzie ona wysłana wraz z wnioskiem o podjęcie stosownych działań do odpowiednich instytucji, aby podjęły one odpowiednie kroki w celu rozwiązania tego istotnego problemu.
W dalszej części obrad radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w omawianej prognozie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w poszczególnych latach. Znalazła się się tam między innymi budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicach. Na tę inwestycję przeznaczono w 2017 roku sumę 1 mln.200 tys. złotych natomiast w roku 2018, 8 mln 800 tys. złotych. Pani Skarbnik podkreśliła, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra, gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług na koniec 2017 roku wyniesie 3mln 34 tys. 390 zł, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,76% planowanych dochodów. Maksymalny wskaźnik zadłużenia może wynosić 60%.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.
Pan Wójt podkreślił, że jest to najważniejsza uchwała w roku. Do tego punktu wniesiono dwie propozycje poprawek. Pan Wójt wnioskował o kosmetyczną zmianę w jednym z punktów polegającą na zmianie zapisu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” na zapis „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna”. Radny Rybołowicz z Zalesian złożył wniosek, aby zamienić punkt dotyczący wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Baciuty Stacja – Baciuty na punkt dotyczący wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Zalesiany. Proponowaną zmianę motywował tym, iż w Baciutach droga jest utwardzona i mimo, że wymaga ona remontu, to jest jednak drogą utwardzoną, natomiast w Zalesianach mieszkańcy toną w błocie i zdarza się, że nie może tam dojechać karetka pogotowia, czy nawet Straż Pożarna. Propozycja ta spotkała się z żywą reakcją radnego Kołodko z Baciut, który stwierdził,, że to jakieś nieporozumienie, aby robić drogę do lasu, w zamian za drogę, na której ciągle wzrasta natężenie ruchu. Radny Kondzior z Turośni Dolnej zaproponował, żeby rozważyć możliwość wykonania dokumentacji na obie drogi. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zarówno wniosek radnego Kondziora jak i radnego Rybołowicza. W wyniku głosowania wniosek radnego Kondziora został odrzucony, natomiast wniosek radnego Rybołowicza został przyjęty, w wyniku czego dokumentacja zostanie wykonana na drogę w Zalesianach, a nie w Baciutach, jak zapisano w projekcie budżetu.
W budżecie na 2017 znalazły się między innymi takie inwestycje, jak budowa kanalizacji w Niewodnicach, budowa chodnika dla pieszych w Pomigaczach, Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Czaplino – Niewodnica Kościelna, opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej ul. Topole w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński, zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne.
Budżet został przyjęty. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciw, natomiast 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany podyktowane są kilkoma kwestiami, niektóre z nich dotyczą tego, że niektóre inwestycje zostają przesunięte na 2017 rok, a zatem i pieniądze zaplanowane na ich finansowanie muszą zostać przesunięte. Zmiany też podyktowane są np mniejszymi wpływami z opłat adiacenckich, czy też rezygnacją z dalszego udziału w programie YOUNGSTER PLUS.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Pan Wójt wyjaśnił, iż każdego roku taki program jest uchwalany. W ramach tego programu prowadzona jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach programu doposażone też są świetlice wiejskie i organizowane różnego rodzaju imprezy kulturalne. Ponadto organizowany jest wypoczynek letni lub zimowy dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w m. Trypucie. Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o drogę gminną tak zwaną Schetynówkę na odcinku od przejazdu PKP w Trypuciach w kierunku Baciut. Wzdłuż tej drogi zostały wybudowane nowe domy i mieszkańcy zwracają się do Urzędu Gminy o nadanie adresów, dlatego podjęcie tej uchwały jest jak najbardziej zasadne. Dla nowej ulicy zaproponowano nadanie nazwy ul. Brzozowa.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni przyjęli jednogłośnie Plan pracy komisji stałych Rady Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok oraz Plan pracy Rady Gminy Turośń Kościelna na rok 2017.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna. W punkcie tym Pani Sekretarz wyjaśniła, iż w związku ze zmianą wieku dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowego zapisu w obowiązującej uchwale, aby była ona zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie radni zostali zapoznani z informacją Pana Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 roku. Pan Wójt poinformował, że w ciągu całego 2016 roku Rada Gminy Turośń Kościelna podjęła 70 uchwał. Ważne jest to, iż żadna z uchwał nie została zakwestionowana przez Wojewodę.
Informacja została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.
W ramach wolnych wniosków sołtysi zgłosili problemy z oświetleniem ulicznym, zwrócili też uwagę, iż niektóre fragmenty dróg wymagają naprawy. Pojawiły się też prośby o ustawienie znaków drogowych i tablic z nazwą miejscowości. Pan Wójt poinformował wszystkich i zaprosił na koncert włoskiego wykonawcy Roberto Zucaro, który wystąpi w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej w dniu 29 stycznia o godzinie 17.00. Jest to artysta wykonujący muzykę typową dla gatunku Italo Disco, tak więc zapowiada się fajna impreza. Na zakończenie Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim serdeczne życzenia w związku ze zbliżającym się nowym 2017 rokiem. Prosili też, aby przekazać życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy.
Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11.45.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl