W dniu 01.12.2016 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 14 radnych, czyli wszyscy, którzy wypełniają swój mandat, gdyż Radna Zuzanna Tomaszewska z Niewodnicy Kościelnej złożyła rezygnację z funkcji radnej. ( W dniu 18.12.2016 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Turośni Kościelnej. Kandydatami na radnych z okręgu wyborczego nr 9 z Niewodnicy Kościelnej są : Pani Elżbieta Grużewska oraz Pan Jarosław Bartnowski).

Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i zaproponował, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłej w tym tygodniu, radnej poprzedniej kadencji Pani Teresy Wiszowatej z Turośni Dolnej. Następnie stwierdził prawomocność obrad i zapoznał z proponowanym porządkiem obrad. Porządek został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W punkcie tym znalazły się między innymi informacje o wyjeździe Pana Wójta z młodzieżą z naszej gminy do Telewizji Polskiej w Warszawie. Młodzież z naszych szkół uczestniczyła w zwiedzaniu obiektów należących do Telewizji oraz zapoznała się ze specyfiką pracy dziennikarskiej. W dniu 25 października Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP w Siemiatyczach. W dniu 27 października miało miejsce ślubowanie uczniów klasy pierwszej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej. Pan Wójt uczestniczył też w uroczystym otwarciu drogi w miejscowości Bojary. W dniu 1 listopada odbyła się kwesta na cmentarzu w Turośni Kościelnej, w której Pan Wójt uczestniczył, zebrano ponad 3 tys. zł na renowację pomnika Pana Antoniego Powierzy. W dniu 10 listopada Pan Wójt uczestniczył w wyjeździe do Grodna w ramach projektu” Polska, Ukraina, Białoruś”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz wspólne działania przy likwidacji wszelkiego rodzaju katastrof. W dniu 11 listopada odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości w Niewodnicy Kościelnej. W dniu 20 listopada w Turośni Dolnej miały miejsce obchody Dnia Seniora. Pan Wójt ponadto wziął udział w wyjeździe z samorządem uczniowskim z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej do Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślił też że Pan Rzecznik znalazł ponad godzinę na spotkanie z naszą młodzieżą i był mile zaskoczony dojrzałością pytań uczniów skierowanych do jego osoby. W dniu 25 listopada miał miejsce wyjazd Pana Wójta wspólnie z Radnymi, Sołtysami oraz członkami Rad Sołeckich na Targi Rolne do miejscowości Nadarzyn k. Warszawy. Pan Wójt poinformował też że na wniosek, niektórych mieszkańców w okresie letnim będzie możliwość odbioru odpadów komunalnych z większą częstotliwością niż obecnie. Odbiór odpadów będzie odbywał się co dwa tygodnie jednak wiążę się to ze zwiększeniem kosztów, co do szczegółów to będą one uzgodnione w terminie późniejszym.
W kolejnym punkcie obrad Pan Przewodniczący przekazał głos zaproszonemu na Sesję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Łapach Panu podkom. Jackowi Borawskiemu, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Zastępca Komendanta stwierdził, iż najwięcej różnego rodzaju zagrożeń występuje w Niewodnicy Kościelnej w Niewodnicy Koryckiej oraz w części miejscowości Markowszczyzna. W tych miejscowościach zdarza się najwięcej czynów karalnych związanych z mieniem a więc kradzieży i kradzieży z włamaniem. Niewątpliwie ma na to wpływ bliskie sąsiedztwo Białegostoku oraz występowanie dużych obszarów leśnych na terenie tych miejscowości. Na terenie naszej gminy zatrzymano 13 nietrzeźwych kierujących czyli o 2 więcej niż w roku 2015. Generalnie Gmina Turośń Kościelna jest gminą bardzo bezpieczną i jak pokazują statystyki policyjne w większości kategorii czynów przestępczych nastąpił ich ilościowy spadek. Podkomisarz Borawski zwrócił się do radnych oraz sołtysów aby przekazać mieszkańcom, iż należy analizować zgłaszane na Policję interwencje, gdyż często dotyczą one młodzieży, która siedzi sobie na przystanku i pali papierosy lub ewentualnie spożywa alkohol. Trzeba wziąć pod uwagę, że ta młodzież niejednokrotnie nie ma zwyczajnie gdzie się podziać i gdzie się spotkać i dlatego wybiera właśnie przystanek jako najlepsze miejsce do tego rodzaju spotkań. Trzeba się zastanowić czy każdy taki przypadek powinien kończyć się interwencją policyjną i karaniem mandatem tych młodych ludzi. Jak podkreślił pan Zastępca Komendanta trzeba pamiętać, że każdy z nas był kiedyś młody i młodość ma swoje prawa. Dlatego trzeba z rozwagą i rozsądkiem reagować na przypadki gromadzenia się grup młodzieży w różnego rodzaju miejscach publicznych.
Kolejnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych. W punkcie tym radni zgłaszali potrzebę naprawy dróg gminnych i powiatowych, potrzebę naprawy i rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz usunięcia drzew stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Ja również złożyłem wniosek o ujęcie w planach na 2017 rok, wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej od strony m. Czaplino. Pan Wójt w odpowiedzi na interpelacje radnych stwierdził, iż wszystkie wnioski radnych i mieszkańców odnośnie rozbudowy oświetlenia będą wnikliwie przeanalizowane i w pierwszej kolejności będą wykonane inwestycje w miejscach gdzie są już słupy elektryczne, gdzie mieszkają ludzie oraz tam gdzie mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej wyrażą chęć dofinansowania w jakimś zakresie tych inwestycji. Minimalna kwota dofinansowania to 20%, ale zdarzają się przypadki że mieszkańcy chcą dopłacić nawet 50% i więcej. Radny Bruszewski zadał pytanie odnośnie posypywania dróg w okresie zimowym, stwierdził on, iż są drogi jak np. Trypucie – Niewodnica, gdzie okresowo występuje ogromne oblodzenie i nie widać reakcji ani ze strony powiatu ani ze strony gminy. Pan Wójt odpowiedział że generalnie to gmina powinna zatroszczyć się o posypanie tej drogi ale niestety czasami warunki pogodowe są tak kapryśne, że nie sposób zareagować w odpowiednim momencie i dlatego najważniejsza jest rozwaga kierujących i dostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków.
W kolejnym punkcie radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok. Pan Wójt wyjaśnił, iż zaproponował on stawki generalnie bardzo podobne do stawek z roku ubiegłego i tak na przykład podatek od budynków mieszkalnych zarówno w roku 2016 jak i w roku 2017 będzie wynosił 0,62 grosze za metr kwadratowy budynku. Podatek za budynki mieszkalne gdzie powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 1 ha wyniesie 4,98 zł za metr kwadratowy czyli tyle samo co w roku 2016.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się analizą stawek podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportu, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż w przypadku podatku rolnego jest on ustalany na podstawie cen żyta ustalonych przez Prezesa GUS. Podatek rolny za 1 hektar przeliczeniowy stanowi równowartość 2,5q żyta. Cena żyta na 2017 rok została ustalona przez Prezesa GUS na 52,44 zł za kwintal, czyli 131,10 zł za hektar przeliczeniowy. Są to stawki maksymalne, których Rada Gminy nie może podnieść, może je oczywiście zmniejszyć ale trzeba wziąć pod uwagę że stawki te są niższe niż w roku ubiegłym kiedy to ustalono podatek rolny na poziomie 134,37 zł za hektar przeliczeniowy. Podatek leśny został zaproponowany w wysokości 42,02 za hektar co w porównaniu do roku 2016 jest nieznaczną obniżką, gdyż wtedy wynosił on 42,18 zł za hektar. Podatek od środków transportu został utrzymany w wysokości z roku 2016.
Radni jednogłośnie zatwierdzili zaproponowane przez Pana Wójta stawki podatkowe na 2017 rok.
W dalszej części pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016. Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, iż nie są to duże zmiany i wynikają one przede wszystkim z faktu rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Na koniec roku jest analizowana ilość uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych i porównywany stan faktyczny ze stanem zadeklarowanym przez Dyrektorów. W wyniku tego, iż nastąpiły pewne zmiany np. mniejsza liczba uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej dlatego należy dokonać zmniejszenia wypłacanej subwencji i dokonać zmian w budżecie.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. W punkcie tym Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż od stycznia zmieniają się przepisy dotyczące tego zagadnienia i dlatego zaistniała potrzeba zmiany obowiązującej dotąd uchwały. Zmianie ulegają sposoby naliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym, co wiąże się z dużo większymi wydatkami ze strony Gminy Turośń Kościelna np. na dotacje dla placówek z Białegostoku czy też z Juchnowca, gdyż tam uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Proponowane zmiany będą skutkowały zwiększeniem dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy w przeliczeniu na jednego ucznia i obniżeniem dotacji na jednego przedszkolaka w Przedszkolu Puchatek w Niewodnicy Kościelnej. Pani Sekretarz zapewniła, iż były prowadzone rozmowy z dyrektorami omawianych placówek i proponowane zmiany nie spowodują kłopotów finansowych w tych placówkach, natomiast pozwolą na mniejsze dotacje dla placówek spoza terenu naszej gminy.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
Pan Wójt wyjaśnił, iż wzorem lat poprzednich został przygotowany program, którego głównym celem jest dążenie do harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi, dla jak największego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy. Do sfer w zakresie, których może odbywać się współpraca w 2017 roku zaliczono: ochronę i promocję zdrowia oraz politykę społeczną, edukację i oświatę, turystykę i krajoznawstwo, kulturę fizyczną i sport, ochronę środowiska, budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury i tradycji. Na realizację tego programu Gmina Turośń Kościelna przeznaczy w 2017 roku sumę 20 tys. złotych.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W dalszej części obrad Pan Wójt poinformował o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok przez osoby, które są ustawowo zobligowane do składania oświadczeń majątkowych. Dodał, iż po sprawdzeniu okazało się że złożone oświadczenia nie zawierają błędów i zostały przyjęte bez poprawek. Pani Sekretarz dodała, że w oświadczeniach złożonych przez radnych również nie dopatrzono się większych błędów, są jedynie sporadyczne uwagi dotyczące naprawdę drobnych niedociągnięć.
Następnie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.
W ramach wolnych wniosków i informacji sołtysi z kilku miejscowości zgłosili potrzebę naprawy kilku lamp oświetleniowych.
Na zakończenie obrad Pan Wójt poinformował, że w dniu 14 grudnia o godzinie 16.00, w Urzędzie Gminy odbędą się konsultacje dotyczące budowy drogi ekspresowej S19, na które serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców.
Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11.15.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl