W dniu 03.03.2016 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Obrady zostały otwarte przez Pana Przewodniczącego o godzinie 9.00. Na sesji stawiło się 12 radnych, nieobecnymi byli Radny Paweł Gołembicki z Niewodnicy Koryckiej, Radna Zuzanna Tomaszewska-Niemczuk z Niewodnicy Kościelnej i Radny Sebastian Rybołowicz z Zalesian.

Na początku Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad oraz poddał pod głosowanie zaproponowany porządek  pracy Rady Gminy. Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Pan Przewodniczący przekazał głos przybyłemu na Sesję  Komendantowi Komisariatu Policji w Łapach, Panu podinsp. Jarosławowi Niczyporukowi, który przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2015 roku. Pan Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił, iż nasza gmina  należy do bardzo bezpiecznych, co wyraźnie widać w prowadzonych statystykach. Oczywiście odnotowywane są różnego rodzaju przestępstwa i wykroczenia, jednak w porównaniu z innymi gminami jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o najmniejszą ilość zdarzeń przestępczych. Niestety biorąc pod uwagę tylko naszą gminę, to miejscowościami najbardziej zagrożonymi różnego rodzaju czynami przestępczymi są obie Niewodnice, Jak podkreślił Pan Komendant, jest to niewątpliwie spowodowane bliskim sąsiedztwem z miastem Białystok, co powoduje, że Niewodnice są atrakcyjnymi miejscami dla różnego rodzaju grup trudniących się procederem kradzieży mienia, gdyż to właśnie tego rodzaju czyny przodują w statystykach przestępczych w naszych miejscowościach. Pan Komendant przypomniał też o przeprowadzonych debatach społecznych w każdej z gmin, których celem było zebranie informacji od mieszkańców, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu ”Mapy Zagrożeń”. W trakcie tych debat mieszkańcy mogli podzielić się swoimi obawami i problemami w zakresie bezpieczeństwa oraz wskazać miejsca, które powinny być poddane szczególnemu nadzorowi ze strony Policji z uwagi na występujące tam zagrożenia.

W następnym punkcie obrad Pan Przewodniczący oddał głos Panu Wójtowi, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Z uwagi na to, że od ostatniej sesji minęło ponad dwa miesiące, to w wystąpieniu Pana Wójta znalazło się bardzo wiele informacji dotyczących udziału w różnego rodzaju spotkaniach, wyjazdów służbowych i prowadzonych rozmów na różnym szczeblu. Pan Wójt poinformował o podpisaniu Aktów Notarialnych z mieszkańcami Niewodnicy Kościelnej, którzy przekazali część swoich działek na budowę ulicy Łąkowej. Przypomniał też o swoim udziale w  zabawie choinkowej w Niepublicznym Przedszkolu „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej w dniu 16 stycznia oraz o uczestnictwie w Festiwalu Sztuk Bożonarodzeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej w dniu 24 stycznia. Ponadto Pan Wójt poinformował o zebraniach, w których uczestniczył np. z mieszkańcami Zalesian oraz miejscowości Pomigacze i Lubejki, przypomniał też o uczestnictwie w Walnych Zebraniach w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. W dniu 4 lutego odbyła się bardzo miła uroczystość, na której Pan Wójt wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dziewięciu parom .  Medale te przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej parom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim min. 50 lat. W dniu 9 lutego Pan Wójt uczestniczył w otwarciu spalarni odpadów w Białymstoku i jak dodał spalarnia ta będzie w stanie przerobić 120 tys. ton odpadów w ciągu roku. W dniu 1 marca odbyło się w Warszawie spotkanie odnośnie kanalizacji w miejscowościach Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka. Pan Wójt wyjaśnił, iż procedury związane z tą inwestycją są niesłychanie skomplikowane i długotrwałe. W tej chwili trwają starania o wpisanie tej inwestycji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, brak takiego wpisu uniemożliwi ubieganie się o dofinansowanie tej ogromnej inwestycji wycenionej na ponad 10 milionów złotych. I chociaż jest bardzo ciężko przebrnąć przez te wszystkie procedury, to Pan Wójt podkreślił, że robi wszystko, aby doprowadzić tę sprawę do pozytywnego zakończenia, gdyż ma świadomość, że bez wsparcia zewnętrznego taka inwestycja jest praktycznie niemożliwa. Pan Wójt uczestniczył też w spotkaniu na temat Projektu Wymiany Źródeł Ciepła na terenie naszej gminy. W ramach tego projektu będzie możliwe między innymi uzyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców centralnego ogrzewania  na nowe, bardziej ekologiczne. Będzie również możliwość montażu solarów lub paneli fotowoltaicznych oraz być może montaż pomp ciepła. W wypadku zakwalifikowania się gminy do udziału w tym programie mieszkańcy będą mogli liczyć na duże dofinansowanie, a ogólna suma wsparcia zewnętrznego może wynieść nawet 6 milionów złotych.

Kolejnym punktem obrad były zapytania i interpelacje radnych. W punkcie tym radni zgłaszali problemy i sprawy nurtujące mieszkańców. Znalazły się tu przede wszystkim prośby o naprawę dróg gruntowych, co biorąc pod uwagę porę roku nie jest żadnym zaskoczeniem. Praktycznie wszystkie drogi gruntowe wymagają w większym lub mniejszym stopniu naprawy. Radni zgłaszali też sprawy dotyczące oświetlenia ulicznego, przepustów drogowych oraz montażu luster i znaków drogowych przy poszczególnych drogach i na skrzyżowaniach. Ja zwróciłem się z prośbą do Pana Wójta o pilne( gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą) wyrównanie ulicy Topole, ulicy Kościelnej oraz Łąkowej. Prosiłem też o poszerzenie ulicy Sosnowej, gdyż w chwili obecnej w niektórych miejscach koryto tej ulicy jest zwężone co utrudnia wyminięcie się dwóch pojazdów, zasugerowałem Panu Wójtowi, aby wynająć profesjonalną równiarkę, która mogłaby zebrać część poboczy i poszerzyć oraz wyprofilować odpowiednio ulicę Sosnową i 26 Pułku Piechoty. Przypomniałem tez Panu Wójtowi o prośbach mieszkańców ulicy Stawowej i Spokojnej odnośnie montażu oświetlenia na tych ulicach. Pan Wójt odnosząc się do zgłoszonych interpelacji podkreślił, że niestety w takim okresie jak teraz drogi gruntowe praktycznie wszystkie wymagają naprawy dodał też, że gmina zatrudniła od stycznia kilku pracowników interwencyjnych, kilku jeszcze zostanie zatrudnionych i w miarę możliwości prace na drogach będą prowadzone sukcesywnie. Dodał też, że został rozstrzygnięty przetarg na dostawę kruszywa, tak więc, gdy tylko pogoda na to pozwoli na pewno prace na drogach ruszą pełną parą. Wszystkie interpelacje dotyczące spraw związanych z drogami powiatowymi zostaną niezwłocznie przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, to Pan Wójt poinformował, że nie ma jeszcze ustalonych konkretnych miejsc, gdzie w tym roku będą montowane nowe lampy, ale są na ten cel zabezpieczone pewne środki w ramach których gmina wykona rozbudowę oświetlenia ulicznego.

W następnym punkcie obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Pan Wójt wyjaśnił, iż Prezes Wodociągów Podlaskich zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie nowych wyższych taryf dotyczących zarówno wody jak i odprowadzanych ścieków. Wodociągi zaproponowały tez podniesienie opłat stałych zarówno jeżeli chodzi o wodę jak i ścieki. Pan Prezes Wodociągów uzasadniał konieczność wprowadzenia podwyżek faktem, iż od 2012 roku omawiane taryfy pozostawały na niezmienionym poziomie, ponadto w najbliższych miesiącach z usług spółki przestaną korzystać mieszkańcy kilku miejscowości z gminy Juchnowiec ( Koplany, Brończany), co spowoduje spadek przychodów spółki o około 70 tys. rocznie. Kolejnym czynnikiem  uzasadniającym omawiane podwyżki według Pana Prezesa są nieustannie rosnące koszty utrzymania sieci oraz pilna konieczność modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej. W chwili obecnej oczyszczalnia pracuje już ponad swoje siły i tylko dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom nie mamy jeszcze drastycznej sytuacji, Rozbudowa musi się jednak odbyć w najbliższym czasie. Pan Wójt dodał, że w trakcie prac w komisjach wynegocjowano z Panem Prezesem pewien kompromis polegający na tym, iż Wodociągi zrezygnowały z podnoszenia opłat stałych natomiast zaproponowane podwyżki wody i ścieków zostały zaakceptowane przez radnych w poszczególnych komisjach. Po wejściu w życie nowych taryf za wodę zapłacimy 2,16 zł za m3 natomiast za odprowadzane ścieki 4,86 zł za m3.

Radni przyjęli uchwałę, za głosowało 11 radnych 1 radny się wstrzymał.

W kolejnym punkcie radni zajęli się rozpatrzeniem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna. W punkcie tym Pan Wójt wyjaśnił, iż zgodnie z obowiązującym prawem rokrocznie gminy muszą wypłacać nauczycielom pieniądze tzw. czternastki w przypadkach, gdy nauczyciel nie osiągnął w ciągu roku określonych w Karcie Nauczyciela dochodów. Można to nazwać potocznie płaceniem nauczycielom za niepracowanie, gdyż jeżeli nauczyciel nie ma możliwości wypracowania określonej liczby godzin, to i tak na koniec roku gmina musi mu wyrównać wynagrodzenie do stawek określonych w Karcie Nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Pan Wójt podkreślił, iż niektóre gminy wydatkują na ten cel nawet kilkaset tysięcy rocznie. W naszej gminie w tym roku po raz pierwszy nie ma konieczności wypłacania tych dodatkowych należności, co spowodowane jest bardzo dobrą współpracą Dyrektorów Szkół z Gminą Turośń Kościelna. Stawki określone w Karcie Nauczyciela dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynoszą: nauczyciel stażysta – 2717,59 zł, nauczyciel kontraktowy – 3016,52 zł, nauczyciel mianowany – 3913,33 zł, nauczyciel dyplomowany – 5000,37 zł.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła w tym punkcie, iż gmina zobowiązana jest do finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. W budżecie gminy na ten cel zaproponowano wyodrębnienie 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wynosi 15437zł na nauczycieli ze szkół w Turośni Kościelnej, Turośni Dolnej i Tołczach.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna. Pani Sekretarz wyjaśniła, iż gmina ma ustawowy obowiązek przyjąć do szkół wszystkie dzieci mieszkające w danej gminie, natomiast jeżeli szkoły posiadają wolne miejsca mogą też przyjąć uczniów spoza terenu gminy. Dlatego konieczne jest określenie pewnych warunków i kryteriów, które będą brane pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w odniesieniu do dzieci spoza obwodu danej szkoły.

Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

W dalszej części pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Pani Sekretarz wyjaśniła, iż w uchwale podjętej przez Radę Gminy w Turośni Kościelnej w ubiegłym roku zakwestionowano jeden zapis a konkretnie jedno słowo i zobligowano Radę Gminy do zmiany załącznika do tej uchwały poprzez zastąpienie jednego słowa drugim słowem. Jest to zatem typowo kosmetyczna zmiana uchwały podjętej w 2015 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Pan Wójt w tym punkcie przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, jednoznacznie podkreślił, iż w historii naszej gminy fundusz sołecki był wyodrębniony tylko raz i z pełnym przekonaniem może on stwierdzić, że pieniądze wydatkowane w ramach funduszu mogły być z całą pewnością lepiej wykorzystane. Większość miejscowości przeznaczyło pieniądze na remonty niewielkich odcinków dróg gminnych, w kilku przypadkach fundusze wydatkowano na doposażenie świetlic wiejskich i rozbudowę oświetlenia ulicznego. Wszystkie te inwestycje gmina i tak realizuje w ramach własnych zadań, dlatego jest on zdecydowanym przeciwnikiem rozdrabniania funduszy zwłaszcza teraz, kiedy w najbliższym czasie jest duża szansa na pozyskanie dużych pieniędzy zewnętrznych, do których jednak gmina będzie musiała dołożyć tzw. wkład własny. Pan Wójt podkreślił, że po wstępnych wyliczeniach wychodzi, że jeżeli fundusz sołecki zostałby uchwalony to gmina musiałaby przeznaczyć na ten cel około 388 tys. złotych. (na Niewodnicę Kościelną ok. 30 tys. złotych). Jest to dość duża kwota, która wykorzystana jako wkład własny gminy w różnego rodzaju programach może za sobą przyciągnąć wielokrotnie większą sumę pieniędzy zewnętrznych. Z planowanych inwestycji z udziałem pieniędzy zewnętrznych Pan Wójt wymienił np. Budowa wieży widokowej i okolicznej infrastruktury w Topilcu – 490 tys. zł, Zagospodarowanie działki gminnej w Baciutach 285 tys. zł, Zagospodarowanie działki gminnej w Turośni Dolnej – 300 tys. zł, Zagospodarowanie działki w Borowskich Ciborach – 160 tys. zł.

Po wystąpieniu Pana Wójta, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, zaś 4 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została zatem podjęta i funduszu sołeckiego w 2017 roku nie będzie.

Kolejnymi punktami obrad rady były projekty uchwał w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Pomigacie”, „Planu odnowy miejscowości Lubejki” i „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-2020” Pan Wójt wyjaśnił, iż tego rodzaju dokumenty można nazwać strategicznymi, gdyż z całą pewnością będą one mocną kartą przetargową w trakcie składania różnego rodzaju wniosków na pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, dodał, że wielokrotnie takie dokumenty są wręcz wymagane jako jedno z kryteriów, aby gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie pewnych inwestycji. Podkreślił, iż rada gminy w każdej chwili może dokonać zmian w omawianych dokumentach, ale sam fakt posiadania takich planów jest niezwykle istotny i w wielu przypadkach wręcz wymagany.

Wszystkie uchwały dotyczące zatwierdzenia w/w Planów zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.

Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016”  W punkcie tym Pan Wójt wyjaśnił, iż posiadanie takiego planu jest ustawowym wymogiem. W planie tym zawarte są aspekty dotyczące np. odławiania bezdomnych psów, usypiania dzikich zwierząt, które zostały potrącone przez kierujących pojazdami, oraz zabieranie padłych zwierząt z terenu gminy. Dodał też, że Gmina Turośń Kościelna płaci za w/w usługi ryczałtowo, co uważa za bardzo korzystne, gdyż w gminach, gdzie płaci się np. za sztukę odłowionego psa zdarzały się przypadki, że firma odławiająca brała pieniądze za odłowione psy a następnie te psy pojawiały się ponownie na terenie gminy i można podejrzewać, że miały tam miejsce pewne nieprawidłowości lub próby nieuczciwego zarabiania pieniędzy przez firmy odławiające.

Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

W kolejnym punkcie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym na nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o lokal mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośni Kościelnej, wynajmowany przez Pocztę Polską. Dotychczasowa umowa dobiega końca i zaistniała konieczność podpisania nowej. Z uwagi na to, iż z wynajmującą firmą nie było jak dotąd żadnych problemów, wszystkie opłaty były regulowane na bieżąco, to Wójt wnosi o podjęcie tej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna. W trakcie wyjaśnień Pan Wójt poinformował, że chodzi tu o część działki gminnej położonej w rejonie Niewodnicy Koryckiej, na której znajduje się maszt telefonii komórkowej firmy Polkomtel. W wyniku dokonanego pomiaru omawianej działki ustalono pewne rozbieżności, jeżeli chodzi o powierzchnię i dlatego konieczne jest podjęcie uchwały, w której zawarte będą dane zgodne ze stanem faktycznym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie pod obrady trafił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Pan Wójt przypomniał, iż w ubiegłym roku została podjęta uchwała, zgodnie z którą Rada Gminy w Turośni Kościelnej mogła przeznaczyć dotację na remont np. Kościołów lub Cerkwi. Z takiej dotacji skorzystała Parafia Prawosławna w Topilcu, jednak obwarowania zawarte w przyjętej w zeszłym roku uchwale uniemożliwiły spełnienie wszystkich wymogów formalnych przez Parafię w Topilcu. Z uwagi na brak możliwości spełnienia tych wymogów Proboszcz Parafii Topilec był zmuszony do zwrócenia udzielonej dotacji wraz z odsetkami do kasy Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej. W związku z powyższym Pan Wójt zaproponował wniesienie kilku zmian w treści uchwały podjętej w 2015 roku, aby umożliwić skorzystanie z przyznanych środków przez zainteresowane strony.

Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

W ślad za w/w uchwałą pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to uchwała umożliwiająca Parafii w Topilcu uzyskanie  dotacji w wysokości 10 tys. zł na remont Cerkwi. Spowoduje ona, że Proboszcz Parafii w Topilcu będzie mógł odebrać dotację, którą musiał wpłacić do kasy Urzędu Gminy kilka dni temu z powodu niemożliwości spełnienia wszystkich wymogów zawartych w uchwale z 2015 roku.

Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

W dalszej części obrad radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej.

Obrady zostały zamknięte przez Pana Przewodniczącego ok. godziny 12.30.

 RADNY                                                                                        
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl