W dniu 29.12.2015 w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji.

Obrady zostały otwarte przez Pana Przewodniczącego o godzinie 9.00. Na sesji stawili się wszyscy radni. Na początku obrad Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad, powitał wszystkich przybyłych oraz zapoznał radnych z ustalonym porządkiem sesji. Pan Wójt zgłosił propozycję, aby do porządku obrad dopisać dwa punkty dotyczące istotnych spraw dla funkcjonowania gminy.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Pan Przewodniczący oddał głos Panu Wójtowi, który poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Radni zostali poinformowani między innymi o wyjeździe służbowym Pana Wójta do Warszawy w dniu 26 listopada, w sprawie wyjaśnienia problemów związanych z budową drogi wojewódzkiej na odcinku Zalesiany – Roszki Wodźki. Okazało się bowiem, iż miasto Białystok zaczęło czynić starania, aby ogromną część z puli pieniędzy przeznaczonych na budowę dróg wojewódzkich przeznaczyć na inne drogi ( bardziej ważne z punktu widzenia miasta Białegostoku). Pan Wójt zapewnił jednak, iż po ich interwencji wspólnie z Panią Burmistrz Łap w Warszawie wszystko zostało wyjaśnione i budowa drogi wojewódzkiej z Zalesian w kierunku Łap jest aktualna, a pieniądze na ten cel są zabezpieczone w odpowiednich instytucjach. Ponadto Pan Wójt poinformował o spotkaniu z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz o uczestnictwie w konferencji ”Nowoczesny Samorząd”. W dniu 7 grudnia miało miejsce rozstrzygnięcie III Konkursu Ortograficznego O Złote Pióro Wójta Gminy Turośń Kościelna w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej. Pan Wójt przypomniał tez o uroczystym spotkaniu opłatkowym, które miało miejsce w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej w dniu 20 grudnia, przy okazji wyraził pewien niedosyt związany z frekwencją mieszkańców na tym spotkaniu. Zaznaczył , że gmina  starała się  zapewnić mieszkańcom możliwość spotkania się, podzielenia się opłatkiem w miłej przedświątecznej atmosferze. Mimo tego, że był zapewniony odpowiedni lokal, mimo tego, że zapewniono też występy artystyczne to odzew ze strony mieszkańców był niewielki.

Następnym punktem w trakcie obrad były interpelacje i zapytania radnych. W punkcie tym jak to jest zazwyczaj, radni zgłaszali problemy związane ze złym stanem dróg, oświetleniem ulicznym oraz inne sprawy ważne dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. Ja również zgłosiłem konieczność pilnej naprawy uszkodzonego pobocza na ulicy Kościelnej w rejonie stawów, gdyż po ostatnich opadach deszczu doszło tam do utworzenia się kilku głębokich wyrw, które stwarzają niebezpieczeństwo zarówno pieszym jak i jadącym pojazdom. Obecność w tym miejscu kołpaków samochodowych a nawet nadkola, świadczy o tym, iż niektórzy kierowcy już mogli na własnej skórze poczuć niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem pobocza. W odpowiedzi na interpelacje Pan Wójt zapewnił, iż sprawy związane z naprawą dróg powiatowych zostaną niezwłocznie przekazane do Powiatu Białostockiego, natomiast drogi gminne są i będą w dalszym ciągu naprawiane w ramach środków własnych gminy. Podkreślił tez, iż czasami zdarzają się pewne opóźnienia ale jest to związane z niewielką ilością pracowników lub też warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają prowadzenie prac drogowych.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 – 2030. W punkcie tym Pan Wójt wyjaśnił, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, w którym wskazane są ogólne zamierzenia finansowe na najbliższe lata i jest to dokument nierozerwalnie związany z budżetem gminy. Z przedłożonej prognozy wynika , że gmina zachowa wszelkie wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług na koniec 2016 roku będzie wynosił 3.593.978.00 co oznacza że wskaźnik zadłużenia wyniesie 19,63%.   W punkcie tym wywiązała się krótka dyskusja a następnie projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych natomiast przeciw było 7 radnych. Uchwała została podjęta.

Następnie pod obrady trafił projekt budżetu gminy na 2016 rok. Jak można było się spodziewać właśnie w tym punkcie rozpoczęła się ostra dyskusja jeżeli można w ogóle dyskusją to nazwać. Momentami trwała słowna przepychanka nie mająca nic wspólnego z merytoryczną dyskusją. Pojawiły się wręcz krzyki i obraźliwe uwagi rzucane pod adresem niektórych radnych. Zostały przypomniane sprawy z przed kilku lat i zarzuty o sprzedaniu się czy zmianie swoich poglądów. Pan Przewodniczący aktywnie uczestniczył w dyskusji i momentami miał wiele trudności z przywołaniem radnych do porządku. Miałem wrażenie, że niektórzy radni nie do końca rozumieją co jest tematem obrad w tym punkcie. Radny Bogdanowicz twierdził, iż oczywiście trzeba robić inwestycje w gminie ale tam gdzie są one naprawdę konieczne. Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chcemy pozyskać pieniądze ze źródeł zewnętrznych to nie zawsze pozyskamy je na konkretne inwestycje, chociaż  z punktu widzenia mieszkańców są one najważniejsze. Dlatego gmina stara się gdy jest taka możliwość uzyskać dofinansowanie na każdą inwestycję na terenie gminy chociaż często akurat ta inwestycja nie postrzegana jest przez mieszkańców jako ta najważniejsza. Pieniądze unijne są pieniędzmi „znaczonymi” co oznacza że można je wydać tylko na konkretne cele w konkretnych miejscach, które spełniają szereg obwarowań. Mimo tych wyjaśnień niektórzy radni z uporem maniaka nadal twierdzili że są w gminie ważniejsze drogi i miejsca gdzie powinny być ulokowane pieniądze. Pan Wójt ponownie podkreślił, że jeżeli ma do wyboru czy zrobić jedną drogę w roku tylko i wyłącznie z pieniędzy gminy, czy zrobić trzy drogi ze wsparciem funduszy zewnętrznych to on wybierze tę drugą opcję bo każda nasza złotówka przyciągnie do siebie kilka złotówek z zewnętrznego wsparcia. Dyskusja a raczej kłótnia trwała i wydawała się nie mieć końca. Pan Wójt odpowiadał kilkukrotnie w tych samych kwestiach, a pytania pojawiały się dalej i dotyczyły tego samego zagadnienia. Po tej burzliwej momentami nieprzyjemnej wymianie zdań i poglądów Pan Przewodniczący poddał projekt budżetu pod głosowanie. Za przyjęciem budżetu głosowało 8 radnych, przeciwnych było 6 radnych, a 1 radny się wstrzymał. Tak więc budżet został przyjęty. Jeżeli chodzi o inwestycje związane bliżej z Niewodnicą, to znalazły się w nim między innymi takie jak: modernizacja drogi powiatowej ul. Topole na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie, budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej ( na ten cel przeznaczono 100 tysięcy złotych), ogólny koszt budowy omawianej kanalizacji wyniesie około 10 mln. złotych, a szczyt inwestycji przewidywany jest w latach 2017 i 2018.

Po uchwaleniu budżetu Pan Przewodniczący ogłosił przerwę, a po przerwie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Pan Wójt w tym punkcie podkreślił, że omawiany program jest sprawą niezmiernie ważną i delikatną a zarazem niezmiernie trudną,  gdyż taka jest właśnie walka z uzależnieniami. Mimo wszystko gmina oraz inne instytucje starają się aby osiągać w tej kwestii najlepsze wyniki i aby z każdym rokiem problem ten dotyczył coraz mniejszej liczby osób. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały dotyczące planu pracy stałych komisji Rady Gminy oraz rady Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok. Obie uchwały zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad była uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to sprawa techniczna gdyż omawiany plan został już przez radę przyjęty wcześniej, pojawiły się jednak pewne błędy które należało poprawić. Dlatego błędy poprawiono i należy ponownie podjąć odpowiednią uchwałę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. Chodzi tu o dofinansowanie modernizacji ulicy Topole w Niewodnicy Kościelnej od ulicy Trakt Napoleoński do drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie. Dofinansowanie wynosi 400 tys. złotych i stanowi 50% całej inwestycji. Prace na tym odcinku zostaną wykonane w 2016 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Radni zajęli się tez projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych, a konkretnie chodziło o drogę powiatową Bojary – przystanek kolejowy – Bojary. Dofinansowanie tej inwestycji wyniesie 350 tys. co stanowi 50% całej inwestycji. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie radni przyjęli informację Pana Wójta Gminy Turośń Kościelna z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2015 roku. Każdy z radnych otrzymał wykaz wszystkich podjętych uchwał z adnotacja o sposobie ich realizacji przez Pana Wójta. Informacja została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Następnie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Na zakończenie obrad w punkcie wolne wnioski i informacje głos zabrało kilku sołtysów którzy zgłosili potrzebę naprawy dróg, zamontowania nowych tablic ogłoszeniowych w poszczególnych miejscowościach. Pani sołtys z miejscowości Borowskie Skórki, zażądała publicznych przeprosin od radnego Borowskiego, gdyż jak stwierdziła ten obraził ja publicznie w ferworze dyskusji nad budżetem twierdząc iż ona się sprzedała. Radny Borowski stanowczo odmówił i stwierdził iż nie ma zamiaru nikogo przepraszać.

Pan Przewodniczący zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna o godzinie 12.15.Po zamknięciu obrad pan Wójt oraz Pan Przewodniczący wszystkim obecnym oraz ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom gminy złożyli życzenia noworoczne.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66

niewodnica1968@o2.pl