W dniu 26.11.2015 w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XI Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Obrady zostały otwarte przez Pana Przewodniczącego o godzinie 9.00. Na sesji stawiło się 14 radnych, nieobecnym był Radny Gołembicki Paweł z Niewodnicy Koryckiej. Na początku obrad Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad, powitał wszystkich przybyłych oraz zapoznał radnych z ustalonym porządkiem sesji.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Pan Przewodniczący oddał głos Panu Zastępcy Wójta, który poinformował o nieobecności Pana Wójta na dzisiejszej sesji z uwagi na konieczność pilnego wyjazdu do Warszawy, w sprawie budowy drogi wojewódzkiej na odcinku Zalesiany – Roszki Wodźki. Z przedstawionych wyjaśnień wynikało, iż omawiany odcinek drogi wojewódzkiej został wykreślony z planów budowy w najbliższych latach. Dlatego też Pan Wójt wspólnie z Panią Burmistrz Łap udali się do stolicy aby interweniować i ewentualnie wpłynąć na zmianę tej krzywdzącej nasz region decyzji.
Pan Zastępca Wójta zapoznał też radnych z działalnością Pana Wójta w okresie międzysesyjnym. W ramach swojej działalności Pan Wójt uczestniczył w wielu wydarzeniach między innymi brał udział w ślubowaniu uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej, uczestniczył też w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, które miały miejsce w dniu 11 listopada w Niewodnicy Kościelnej. W dniu 12 listopada z inicjatywy Pana Wójta na terenie Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej został zorganizowany pokaz sprzętu bojowego i wyposażenia, w ramach którego żołnierze 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego zaprezentowali swój wóz bojowy oraz część sprzętu wojskowego wykorzystywanego przez żołnierzy podczas codziennej służby. Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. W Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbyły się też dwa przedstawienia teatralne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Widownię pierwszego ze spektakli stanowili uczniowie klas 1-3, zaś drugiego klas 4-6. Pan Zastępca Wójta poinformował też o wydanych Zarządzeniach Wójta Gminy Turośń Kościelna, między innymi w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
Kolejnym punktem obrad były zapytania i interpelacje radnych. W punkcie tym radni zgłosili wiele problemów, a zwłaszcza tych dotyczących stanu dróg. Na terenie całej gminy w ostatnim okresie kiedy to deszczowa aura dała o sobie znać większość dróg gruntowych znalazła się w stanie krytycznym i wymaga szybkiej naprawy. Pojawiły się też prośby o zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych, w niektórych miejscowościach. Radna Tomaszewska z Niewodnicy Kościelnej zgłosiła interpelację w sprawie zagospodarowania terenu „przy czołgu” polegającą na utworzeniu w tym miejscu między innymi placu zabaw dla dzieci. W związku z tym iż kilku mieszkańców naszej miejscowości zgłosiło się do mnie w ostatnim czasie z informacją, że dzwoniono do nich z propozycją skorzystania z oferty telewizji kablowej nc+, która rzekomo miałaby być instalowana na terenie Niewodnicy Kościelnej w porozumieniu z Gminą Turośń Kościelna przy wykorzystaniu sieci światłowodowej Internetu szerokopasmowego, zadałem pytanie Zastępcy Pana Wójta czy Gmina Turośń Kościelna wie coś na ten temat i czy jakaś firma będzie mogła korzystać z omawianej sieci. Zgłosiłem też konieczność pilnego wyrównania nawierzchni ulicy Kościelnej w kierunku do miejscowości Czaplino, oraz wycięcia przydrożnych krzaków na tejże ulicy. W odpowiedzi na zgłoszone interpelacje usłyszeliśmy od Zastępcy pana Wójta, że stan dróg faktycznie w ostatnich dniach uległ znacznemu pogorszeniu ale pracownicy każdego dnia sukcesywnie starają się przywrócić drogi do stanu używalności. W najbardziej newralgiczne miejsca jest dowożone kruszywo a drogi są równane. Jeżeli zaś chodzi o plac „ przy czołgu” w Niewodnicy Kościelnej to inwestycja ta wymaga ogromnych pieniędzy i gminy nie stać na jej wykonanie z własnych funduszy. Dlatego tez gdy tylko pojawi się szansa na zdobycie pieniędzy zewnętrznych na ten cel to gmina na pewno je wykorzysta i prace na omawianym terenie ruszą. W odpowiedzi na moje pytanie dotyczące propozycji składanej mieszkańcom odnośnie telewizji kablowej Pan Zastępca Pana Wójta stwierdził, iż Gmina Turośń Kościelna nie ma nic wspólnego z żadną firmą powołującą się na wspólne działania z Gminą Turośń Kościelna w temacie telewizji kablowej. Sieć światłowodowa położona między innymi na terenie Niewodnicy Kościelnej ma służyć tylko i wyłącznie w celu dostarczania internetu. Tak więc wszelkie powoływania się na wspólne działania z Gminą w temacie telewizji kablowej są zwykłym naciąganiem mieszkańców i chęcią zdobycia w nieuczciwy sposób nowych klientów.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok. Pan Zastępca Wójta wyjaśnił w tym punkcie, że praktycznie wszystkie stawki podatku od nieruchomości pozostają takie same jak w 2015 roku, wyjątek stanowi tylko minimalne zmniejszenie podatku za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych gdzie podatek został obniżony z 4,70 zł do 4,65 zł za m2 powierzchni budynku. Pozostałe stawki wyniosą: za budynki mieszkalne 0,62 zł za m2, pozostałe budynki(dotyczy powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych) 4,98 zł za m2, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 18,40 za m2. Podatek w stawkach zaproponowanych przez Wójta Gminy Turośń Kościelna ma przynieść dochód w wysokości 2, 631, 085 zł.
Uchwałą została podjęta jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, iż chodzi tu o remizy strażackie. Budynki te wykorzystywane do celów związanych z ochroną przeciwpożarową będą zwolnione z podatku, natomiast gdy w takim budynku będzie prowadzona działalność gospodarcza np. prowadzony tam będzie sklep to w takim przypadku podatek będzie normalnie naliczany.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
W dalszej części sesji pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Pan Zastępca Wójta poinformował, że nieznacznym zmianom uległy wzory deklaracji podatkowych od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Dlatego też Rada Gminy powinna podjąć uchwałę określającą nowe wzory deklaracji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że stawki podatku od środków transportowych pozostają praktycznie na poziomie podatku z roku 2015. Zmniejszeniu uległa tylko stawka maksymalna o 1,2% w stosunku do roku 2015. Wpływy z tego podatku maja wynieść około 135 070 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Zastępca Wójta przypomniał, że w 2007 roku Rada Gminy Turośń Kościelna wprowadziła opłatę targową na terenie naszej gminy. Uchwała ta jednak pozostawała w praktyce martwym przepisem, gdyż z jej tytułu nie było praktycznie żadnych wpływów. Poza tym pojawił się problem z jej egzekwowaniem bo w gminie nie ma zatrudnionych inkasentów, ewentualnie była propozycja aby poboru tej opłaty dokonywali sołtysi w poszczególnych miejscowościach np. od ludzi sprzedających znicze i kwiaty przy cmentarzach. Jednak sołtysi odrzucili ten pomysł i tym samym uchwała straciła rację bytu. Dlatego nie ma sensu aby w dalszym ciągu obowiązywał przepis, którego w praktyce się nie stosuje.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o uchyleniu obowiązującej uchwały.
W dalszej części obrad radni zajęli się analizą stawek podatku rolnego oraz leśnego na rok 2016 w Gminie Turośń Kościelna. Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, iż proponowane przez Wójta stawki są zgodne ze stawkami zaproponowanymi przez Prezesa GUS na 2016 rok i wynoszą odpowiednio – podatek rolny 134, 37 zł za hektar przeliczeniowy oraz 42,18 zł za hektar lasu. Podatek rolny jest zatem niższy niż w roku poprzednim gdzie wynosił 137,50 zł za hektar przeliczeniowy zaś podatek leśny wzrósł nieznacznie z kwoty 41,54 zł za hektar lasu. Radny Bogdanowicz zaproponował, aby podatek rolny obniżyć o 2,5zł za hektar przeliczeniowy. W punkcie tym wywiązała się dyskusja. Padały różne argumenty, Radny Rybołowicz stwierdził że nie można obniżać podatku w znacznym stopniu bo po pierwsze oznacza to mniejsze wpływy do budżetu a po drugie może doprowadzić do znaczących podwyżek w latach następnych kiedy to cena zbóż pójdzie w górę. Pan Zastępca Wójta również podkreślił, iż wartość podatku powinna być jak najbardziej zbliżona do proponowanej przez Prezesa GUS, gdyż znaczne jej obniżenie może doprowadzić do konieczności znacznego podniesienia w następnych latach a to będzie bardzo odczuwalne przez płatników. Z uwagi na to, iż pojawiły się dwie propozycje stawek podatku rolnego, a propozycja Radnego Bogdanowicza zawierała niższe stawki niż propozycja Pana Wójta to pod głosowanie poddano propozycję Radnego Bogdanowicza. Za przyjęciem tej propozycji nie głosował żaden radny. Przeciwko było trzynastu radnych a jeden radny się wstrzymał. Została tym samym przyjęta propozycja Pana Wójta.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany. Większość zmian można nazwać kosmetycznymi gdyż polegały one na przesunięciu środków finansowych między poszczególnymi paragrafami budżetu. Znalazły się tam również takie pozycje jak przeznaczenie kwoty 9 tys. złotych na zakup pługa śnieżnego do ciągnika będącego na wyposażeniu gminy. Przeznaczono też kwotę 25 tys. na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Borowskie Olki. Zwiększono też dotację na bibliotekę publiczną w miejscowości Turośń Kościelna o kwotę 10 tys. złotych.
Wszystkie zmiany w budżecie zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Ostatnim projektem uchwały, który trafił pod obrady był projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonej szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. W punkcie tym głos zabrała Pani Sekretarz Gminy która wyjaśniła, iż uległa zmianie Ustawa o Systemie Oświaty co spowodowało konieczność podjęcia tej uchwały. Przypomniała też że na terenie naszej gminy w chwili obecnej funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej oraz Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Niewodnicy Kościelnej i to właśnie tych placówek dotyczy w szczególności podejmowana uchwała. Bez zmian pozostają kwoty dofinansowania jednak w związku ze zmianą Ustawy pojawiła się konieczność podjęcia nowej uchwały. Przypomniała też że dofinansowanie na jednego przedszkolaka w przedszkolu w Niewodnicy Kościelnej wynosi 537,68 zł, zaś w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej dofinansowanie kształtuje się na poziomie 480 zł na przedszkolaka(ucznia klasy 0).
Uchwala została podjęta jednogłośnie.
Na zakończenie obrad radni przyjęli jednogłośnie protokół z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej.
Obrady XI Sesji Rady Gminu Turośń Kościelna zostały zamknięte o godzinie 11.30.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl