W dniu 27.04.2017 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 14 radnych, nieobecnym był Radny Paweł Gołembicki z Niewodnicy Koryckiej.
Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i zapoznał radnych z porządkiem obrad pytając jednocześnie, czy są jakieś propozycje zmian w proponowanym dokumencie. Pan Wójt złożył wniosek dotyczący zmiany kolejności dwóch punktów w proponowanym porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty ze zgłoszoną poprawką jednogłośnie.

Następnie Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który zapoznał zebranych ze swoją działalnością w okresie międzysesyjnym. Znalazły się tu informacje o odbytych spotkaniach służbowych i wyjazdach, których tematem były sprawy bieżące istotne dla naszej gminy. Pan Wójt uczestniczył między innymi w gali wręczenia nagród w plebiscycie na Wójta Roku 2016. Gala ta odbyła się w gmachu głównym Telewizji Polskiej w Warszawie. Mimo tego, że nagroda w postaci statuetki trafiła do Wójta gminy Sierpc, to jak podkreślił Pan Wójt udział w takim plebiscycie niewątpliwie był promocją naszej gminy na arenie ogólnopolskiej. W okresie tym miało też miejsce podpisanie aktu notarialnego na odkupienie przez gminę Turośń Kościelna części działki od mieszkańca ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej na poszerzenie ulicy Łąkowej w jej gruntowej części od strony Czaplina. W minionym roku zakład energetyczny postawił tam słupy elektryczne, które zostały umiejscowione na środku wyjeżdżonej drogi, gdyż tak właśnie przebiega granica. Natomiast przez wiele lat mieszkańcy jeździli drogą, która była umiejscowiona na terenie należącym do Parafii w Niewodnicy Kościelnej. Po prawidłowym umiejscowieniu słupów okazało się, że szerokość drogi od słupów do ogrodzenia posesji mieszkańca Niewodnicy Kościelnej jest zbyt mała, aby mógł tam odbywać się normalny ruch pojazdów, dlatego też w toku rozmów i negocjacji z mieszkańcem uzyskano porozumienie na podstawie którego mieszkaniec ten odsprzedał gminie część swojej działki, przesunął ogrodzenie i teraz droga będzie miała szerokość 4 metrów i będzie mogła być bezpiecznie użytkowana.
Kolejnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych. W punkcie tym radni zgłosili konieczność naprawy dróg gruntowych oraz uzupełnienie ubytków w asfalcie. Radny Kołodko zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta, dlaczego tak długo trwa procedura wysłania interpelacji radnych do powiatu w kwestii spraw dotyczących dróg powiatowych. Pan Wójt odpowiedział, że faktycznie ostatnio trwało to trochę za długo i na pewno w przyszłości taka sytuacja nie będzie miała miejsca, sprawy te będą niezwłocznie przekazywane do powiatu. Natomiast jeżeli chodzi o drogi to praktycznie codziennie jeżeli tylko pogoda na to pozwala trwają prace związane z naprawą dróg gminnych. Prace wykonywane są w ramach własnego sprzętu i pracowników gminy. W ostatnich dniach została też wynajęta profesjonalna równiarka, która dokona poważniejszych remontów na drogach gruntowych polegających na profilowaniu drogi i jej wyrównaniu. Po takim zabiegu przy mądrej i właściwej eksploatacji droga powinna być w dobrym stanie nawet przez kilka lat. Pan Wójt zwrócił się też z prośbą do mieszkańców aby po takich drogach nie jeździć jedną koleiną, gdyż to powoduje powstawanie zagłębień w drogach co skutkuje zatrzymywaniem się w nich wody i prowadzi do rozmywania drogi. Od prawidłowego ujeżdżenia dróg po pracach równiarki w dużej mierze zależy okres użytkowania takiej drogi. Jest to sprawa banalna ale niezwykle ważna.
Radna Szekalska zwróciła się z zapytaniem czy mieszkańcy mogliby w niektórych przypadkach korzystać z autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkół, aby dojechać np. do Turośni Kościelnej i załatwić swoje sprawy. Pan Wójt odpowiedział, że jest to niemożliwe z uwagi na to, iż przepisy zabraniają takich praktyk. Autobus szkolny nie może służyć innym celom jak dowożenie dzieci do szkół. W przypadku, gdy kierowca lub dysponent zgodzą się, aby ktoś jechał takim autobusem biorą na siebie ogromną odpowiedzialność, bo w przypadku, gdyby coś się stało to oni poniosą wszelkie konsekwencje. Korzystanie przez osoby postronne z autobusu dowożącego dzieci do szkół jest jedynie możliwe na trasie, gdzie dowozem dzieci zajmuje się PKS i tam po nabyciu biletu każdy może skorzystać z tego środka transportu.
Następnym punktem obrad było Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. Głos zabrała Pani Bożena Bieryło – Dyrektor GOK, która podkreśliła że niestety, ale kultura nierozerwalnie związana jest z pieniędzmi i to od ich ilości w dużej mierze zależy ile i co dzieje się w sferze kulturalnej na terenie naszej gminy. Podkreśliła też, że mimo wszelkich trudności pracownicy GOK dokładają wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i edukacyjno rozrywkowych. Dużym utrudnieniem w działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej jest to, iż nie posiada on własnego lokum, na dzień dzisiejszy jest to jeden pokój w Urzędzie Gminy, co powoduje, że prowadzenie działalności jest trudne a nawet czasami niewykonalne. Wykorzystywane są świetlice wiejskie, ale też nie wszystkie spełniają określone wymogi dotyczące wyposażenia lub nawet ochrony danych osobowych uczestniczących w zajęciach osób. Radny Kołodko zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor, dlaczego większość imprez odbywa się tylko w niektórych świetlicach takich jak Niewodnica Korycka, Zalesiany, Barszczówka, natomiast inne jak Baciuty, Topilec czy Zawady są pomijane. Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie zgadza się z taką opinią i uważa,że najważniejsza w tym wszystkim jest inicjatywa mieszkańców, tam gdzie mieszkańcy chcą coś zrobić, chcą,aby w świetlicy coś się działo to GOK wspiera takie działania. Pan Wójt dodał też, że aby coś robić to trzeba mieć pewne zaplecze uczestników, a przykładowo w Topilcu jest dwoje lub troje dzieci i w takim wypadku ciężko byłoby zapewnić dużą frekwencję w zajęciach. Pan Radny Kołodko mimo tych wyjaśnień nadal był niezadowolony z podziału różnego rodzaju imprez na poszczególne świetlice i jeszcze kilka razy podkreślił, iż nie zgadza się on na to, aby wszystkie imprezy odbywały się w Niewodnicy i innych miejscowościach. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawione Sprawozdanie, które zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie, nawet Pan Radny Kołodko głosował za.
Następnie Radni zajęli się Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Na terenie Gminy Turośń Kościelna jest zarejestrowanych 18 organizacji. W 2016 roku Gmina Turośń Kościelna przeznaczyła środki finansowe w wysokości 60 tys. złotych na realizację zadań publicznych, w tym w wysokości 40 tys. na realizację zadań własnych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W tym zakresie w programie brały udział takie organizacje jak Uczniowski Klub Sportowy „Tur” i Klub Sportowy „Minotaur”. Na terenie naszej gminy funkcjonuje też 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, a jednostka z Niewodnicy Koryckiej liczy na dzień dzisiejszy 30 członków czynnych i 4 członków honorowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się Sprawozdaniem z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii. W punkcie tym głos zabrała Pani Marlena Bane – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która przedstawiła zakres działań podjętych w ramach omawianego programu. Na omawianą działalność komisja otrzymała w 2016 roku sumę 105 985,00 zł a wykorzystała kwotę 78 650,76 zł. W ramach wydatków mieszczą się między innymi zakupy różnego rodzaju sprzętu sportowego i wyposażenia do świetlic wiejskich. Generalnie chodzi o to aby młodzież i osoby dorosłe miały możliwość spędzania czasu w atrakcyjnych miejscach takich jak świetlice wiejskie dobrze wyposażone, a tym samym nie ulegała pokusom sięgania po alkohol lub inne używki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było Sprawozdanie z realizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej za okres styczeń- grudzień 2016 roku. Ocena zasobów pomocy społecznej. W punkcie tym głos zabrała również Pani Marlena Banel, która przedstawiła problem pomocy społecznej w naszej gminie. W ramach tej pomocy realizowane są między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki celowe, dożywianie, usługi opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, utrzymanie ośrodka, dodatki mieszkaniowe. I tak dla przykładu w 2016 roku np. z zasiłku stałego skorzystało 31 osób na kwotę 163 167,51 zł. Z zasiłków okresowych skorzystały 123 rodziny na kwotę 329 653,57 zł. Na dożywianie wydatkowano kwotę 214 640,00 zł. Z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej przebywa 7 osób, odpłatność gminy za te osoby wyniosła 193 986,27zł. W 2016 roku w budżecie Gminy Turośń Kościelna w dziale Pomoc Społeczna znajdowała się kwota 6 753 165, 00zł. Tak więc są to ogromne wydatki w odniesieniu do całego budżetu. Radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.
Następnie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Pani Sekretarz wyjaśniła, iż uchwała ta dotyczy Psychologów, Doradców zawodowych oraz Nauczycieli wspomagających. Grupa ta nie jest ujęta w Karcie Nauczyciela dlatego do czasu zmian w ustawie do Rady Gminy należy obowiązek ustalenia minimalnej liczby godzin dla tych osób. Zaproponowano, aby dla wszystkich tych osób ustalić obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin na 26. Sprawa ta kształtuje się różnie w poszczególnych gminach, w niektórych jest to 30 godzin natomiast w innych 25. W gminie Turośń Kościelna zaproponowano aby ustalić 26 godzin dla każdej z tych grup nauczycieli. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Pan Wójt wyjaśnił, iż sprawa dotyczy rozliczania się za zużytą energię elektryczną przez poszczególne samorządy. Wiadomym jest, że większe podmioty mają możliwość negocjacji i uzyskiwania niższych cen, a co za tym idzie, uzyskania sporych oszczędności w opłatach za energię elektryczną. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Gminą Białystok, a Gminą Choroszcz, Gminą czarna Białostocka, Gminą Dobrzyniewo Duże, Gminą Juchnowiec Kościelny, Miastem i Gminą Łapy, Gminą Supraśl, Gminą Turośń Kościelna, Gminą Wasilków i Gminą Zabłudów. W wyniku porozumienia wszystkie te jednostki samorządowe będą mogły wspólnie składać zamówienia publiczne na zakup energii elektrycznej, a przy tak dużej ilości ceny za energię powinny być znacząco niższe niż w obecnej chwili, gdy każda z tych jednostek kupuje energię samodzielnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Trypucie. Pan Wójt poinformował, iż do gminy zgłosił się mieszkaniec z prośbą o nadanie adresu dla wybudowanego domu. Z uwagi na to, iż w rejonie tym w chwili obecnej nie ma konkretnej nazwy ulicy i dla zapewnienia porządku w temacie numeracji domów i nazewnictwa ulic wskazanym jest nadanie nazwy drodze , która leży na granicy miejscowości Trypucie i Tołcze i przecina drogę powiatową. Zaproponowano nazwę ulica Magnoliowa. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany dotyczą między Innymi zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 130.067zł dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmniejszono też plan wydatków o kwotę 45 tys. zł na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory, a zwiększono o tą kwotę wydatki na zadanie inwestycyjne Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Pan Wójt wyjaśnił, iż obecnie używany samochód Lublin, który przed laty został bezpłatnie pozyskany przez gminę jest już bardzo leciwy i w stanie technicznym, który uniemożliwia jego dalszą eksploatację, dlatego też planowany jest zakup samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową oraz podwójną kabiną osobową, który będzie służył zarówno do przewozu materiałów jak i pracowników wykonujących wszelkie prace na terenie naszej gminy. Planowany jest zakup samochodu kilkuletniego, który będzie służył jeszcze przez kilka bądź kilkanaście lat. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się wypracowaniem stanowiska Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie planowanego przebiegu drogi krajowej S19. Pan Wójt wyjaśnił, iż w chwili obecnej bardzo trudno zdobyć w tym temacie konkretne i rzeczowe informacje. Mówi się o dwóch wariantach jednak są to rozmowy mało oficjalne i nikt tak naprawdę nie jest w stanie powiedzieć jakie korytarze drogi są proponowane. Jeden z nich miałby przebiegać przez Gminę Turośń Kościelna, ale pojawił się też drugi wariant który kieruję drogę S19 korytarzem omijającym naszą gminę. Są to jednak tylko sygnały pojawiające się gdzieś nieoficjalnie, dlatego też trudno jest ustosunkować się do jakiejkolwiek wersji, skoro tak naprawdę tych wersji nie ma. Wobec powyższego radni podjęli decyzję że Rada Gminy w Turośni Kościelnej nie wyda swego stanowiska w omawianym temacie. Radni podjęli decyzję jednogłośnie.
Na zakończenie obrad radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.
Pan Przewodniczący zamknął obrady około godziny 11.30.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl