W dniu 01.09.2016 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 13 radnych, nieobecnymi byli Radna Zuzanna Tomaszewska- Niemczuk z Niewodnicy Kościelnej i Radny Grzegorz Bukłaha z Iwanówki.

Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i zapoznał z proponowanym porządkiem obrad. Następnie zapytał, czy ktoś chce wnieść dodatkowe punkty do proponowanego porządku. Głos zabrał Radny Rybołowicz, który zaproponował kilka projektów uchwał dotyczących zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy. Po przepychankach słownych, (w których zdecydowany prym wiódł Pan Radny Kołodko) przyjęto jednogłośnie porządek obrad dzisiejszej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz o wydanych w tym czasie zarządzeniach. Pan Wójt przypomniał o spotkaniu w formie zebrania wiejskiego z mieszkańcami miejscowości Topilec, przypomniał też o uroczystościach w miejscowości Borowskie Olki związanych z uczczeniem pamięci Błogosławionego Księdza Antoniego Beszty Borowskiego, jedynego Błogosławionego pochodzącego z terenu naszej gminy. W dniu 4 lipca Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Mateuszem Morawieckim w sprawie innowacyjnej gospodarki, badań i rozwoju, a spotkanie to miało miejsce w Białymstoku. Ponadto Pan Wójt spotykał się między innymi z mieszkańcami Zalesian w celu podpisania umów darowizny działek prywatnych pod drogi gminne. W dniu 17 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Białymstoku miała miejsce rozprawa w sprawie zwrotu majątku Kuleszów. W skład tego majątku wchodzi między innymi teren, na którym funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej. Sprawy tego rodzaju są bardzo trudne i ciągną się zazwyczaj latami, jak podkreślił Pan Wójt wszystko to przez brak Ustawy Reprywatyzacyjnej. W dniu 21 sierpnia Pan Wójt uczestniczył w Dniu Seniora, który odbył się w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej. W dniu 26 sierpnia miało miejsce spotkanie z okazji pierwszej rocznicy urodzin trojaczków, które w przyszłości na pewno zasilą nasze szkoły, szkoda tylko, co podkreślił Pan Wójt, że będą one być może połową klasy, gdyż w niektórych rocznikach liczba dzieci jest zatrważająco mała. W informacjach Pana Wójta znalazła się również ta o spotkaniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie afrykańskiego pomoru świń, gdyż nasza gmina znalazła się w strefie zagrożonej, a to niesie za sobą pewne konsekwencje, chociaż na terenie naszej gminy nie wykryto jak dotąd ogniska tej choroby.
Kolejnym punktem obrad były zapytania i interpelacje radnych. W punkcie tym radni zwracali się do Pana Wójta z wieloma sprawami, najczęściej były to prośby o naprawę dróg gminnych oraz powiatowych. Pojawiły się tez prośby o zagospodarowanie terenów gminnych pod tereny rekreacyjne. Zgłoszona została też konieczność wycięcia drzew stwarzających zagrożenie mieszkańcom, oraz postawienia nowych i naprawy istniejących już znaków drogowych. W odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Pan Wójt stwierdził, iż wszystkie sprawy związane z drogami powiatowymi i wojewódzkimi zostaną przekazane do odpowiednich instytucji. Jeżeli chodzi o drogi gminne, to będą one naprawiane w miarę możliwości gminy. W ostatnim czasie miała miejsce awaria ciągnika będącego na stanie gminy, dlatego pojawiły się niewielkie opóźnienia w tym zakresie, ale jest już wszystko naprawione i drogi oraz pobocza będą sukcesywnie naprawiane i koszone.
Następnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie projektu lasów ochronnych. Głos zabrał obecny na sesji pracownik Nadleśnictwa Dojlidy, który usiłował wytłumaczyć Radnym, co to właściwie jest ten projekt lasów ochronnych i czemu to ma służyć. W trakcie swego wystąpienia wielokrotnie zapewniał, iż utworzenie takiego planu, który zawierałby lasy ochronne, nie będzie miało negatywnych skutków i dotyczyć będzie tylko lasów państwowych. Pan Wójt, oraz radni zadawali pytania przedstawicielowi Nadleśnictwa Dojlidy, jednak jego odpowiedzi nie dawały pewności i jasności w całej tej sprawie. Po długiej dyskusji i argumentach przedstawianych przez Radę Gminy oraz przez przedstawiciela Nadleśnictwa Dojlidy nie wyjaśniono do końca całej kwestii. Większość Radnych nie zrozumiała celowości tworzenia lasów ochronnych. Projekt Uchwały poddano pod głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku nikt nie głosował, przeciwko oddano 2 głosy, a wstrzymało się 11 Radnych.
W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego prowadzenia zadania p.n. „Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej nr 1516B(ul. Lipowa). Pan Wójt wyjaśnił, iż wzorem poprzednich takich inwestycji Powiat Białostocki zapewni materiały budowlane natomiast Gmina Turośń Kościelna wykona prace związane z przebudową omawianego chodnika. Chodnik będzie przebudowany na ulicy Lipowej od skrzyżowania z ulicą Białostocką w kierunku remizy strażackiej. Szacuje się, że ze środków przekazanych przez Powiat Białostocki będzie można wykonać odcinek chodnika o długości około 400 metrów. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Zalesiany. Pan Wójt wyjaśnił, iż potrzeba taka wynika z faktu budowy nowych domów i dla zachowania pewnego porządku w nadawaniu adresów istnieje konieczność nadania nazw nowym drogom. Zaproponowano, aby drodze wewnętrznej stanowiącej własność gminy nadać nazwę ul. Topolowa, zaś drodze wewnętrznej stanowiącej własność prywatną ul. Kalinowa. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejny projekt uchwały dotyczył również nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna. Pan Wójt ponownie podkreślił, iż dla zachowania porządku w temacie nazewnictwa ulic i nadawania adresów takie działania mają całkowite uzasadnienie i są konieczne. Zaproponowano, aby w Niewodnicy Kościelnej drogę wewnętrzną stanowiącą własność osób prywatnych usytuowaną w okolicy stawów Pana Wołochowicza nazwać ulicą Liliową, natomiast drogę wewnętrzną stanowiącą własność gminy usytuowaną w okolicy ulicy Wiewiórczej nazwać ul. Sarnia. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafiły dwa projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym dwóch nieruchomości niezabudowanych w obrębie Iwanówka oraz w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej dla OSP Iwanówka. Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie remizy w miejscowości Iwanówka. Jakiś czas temu dokonano podziału działki położonej na ciężkim podmokłym terenie. W wyniku podziału powstały trzy działki, kupnem dwóch z nich są zainteresowane osoby prywatne, których posesje graniczą bezpośrednio z wytyczonymi działkami. Działki te zostały wycenione przez rzeczoznawcę na kwoty 18 tys. zł za działkę o powierzchni 587 metrów kwadratowych i 7 tys. zł za działkę o powierzchni 240 metrów kwadratowych. Natomiast działka, która ma zostać przekazana jako darowizna na rzecz OSP w Iwanówce ma powierzchnię 320 metrów kwadratowych i wyceniona została na kwotę 10 tys. zł. Obie uchwały zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było przekazanie informacji przez Wójta Gminy Turośń Kościelna o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 roku. W punkcie tym Pani Skarbnik Gminy przedstawiła sytuację finansową gminy. Ogólnie można stwierdzić , że sytuacja ta jest dobra i nie ma żadnych obaw lub zagrożeń dla finansów gminy. Zarówno wydatki jak i dochody realizowane są zgodnie z budżetem i nie ma zagrożenia dla stabilności finansowej. Pani Skarbnik przedstawiła źródła dochodu gminy i stopień ich realizacji, zwróciła też uwagę na różnego rodzaju zaległości w płatnościach na rzecz gminy i tak np. z tytułu opłat za wywóz śmieci na dzień 30 czerwca mieszkańcy zalegali z opłatami na kwotę 43 tys. zł. Niektórzy nie zapłacili, gdyż zapomnieli lub były inne powody ale niektórzy zwyczajnie, notorycznie nie płacą i raczej nie można się spodziewać aby w przyszłości coś się zmieniło w tej kwestii. Zadłużenie Gminy Turośń Kościelna wynosi na dzień 30 czerwca 3mln. 873 tys. zł. Co stanowi 17,59 %. Jest to całkowicie bezpieczna sytuacja. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku. Pani Skarbnik oświadczyła, że zmiany podyktowane są niejednokrotnie różnego rodzaju pismami,które powodują zmianę zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Po stronie dochodów między innymi została dopisana kwota 30 tys. zł na przebudowę chodnika w Turośni Kościelnej, oraz 100 tys. zł. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chodory. Zakup nowego samochodu jest konieczny, gdyż obecnie używany samochód w Chodorach ma ponad 30 lat i nie spełnia wymogów technicznych i użytkowych. Dotację na zakup nowego (chociaż używanego) samochodu pożarniczego w kwocie 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Powiat Białostocki w tej samej kwocie. Całkowity koszt zakupu takiego pojazdu to około 400 tys. zł. Uchwała została podjęta przez radnych 12 głosów za, 1 głos wstrzymujący się.
Zmiany w budżecie jak zawsze pociągają za sobą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dlatego też w kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą właśnie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2016-2030.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych). Pan Wójt wyjaśnił, że od dłuższego czasu Powiat Białostocki zwracał się już z wieloma prośbami w tym zakresie. Chodzi tu o dofinansowanie między innymi dowożenia osób niepełnosprawnych na badania i różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne. Do tej pory unikaliśmy tego tematu, jednak inne gminy też łożą na ten cel pewne środki dlatego też jest konieczność, aby nasza gmina również dofinansowała Powiat Białostocki w tym zakresie. Dofinansowanie wyniesie 1777zł. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (dofinansowanie zadania – przebudowa drogi powiatowej 1547B na odcinku: granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady. Pan Wójt wyjaśnił, iż ktoś podejmując decyzję o modernizacji drogi powiatowej z m. Mińce do m. Trypucie nie wziął pod uwagę, że granice Gminy Choroszcz i Turośń Kościelna leżą około 200 metrów od drogi gminnej do miejscowości Zawady. W wyniku tego niedopatrzenia droga z Mińc do Trypuć została wyasfaltowana do granic Gminy Choroszcz a odcinek około 200 metrów od granicy Gminy Turośń Kościelna do drogi gminnej do m. Zawady został pozostawiony bez modernizacji, czyli nadal posiada nawierzchnię żwirową. Dlatego po interwencji Pana Wójta urzędnicy w Powiecie Białostockim przyznali rację Panu Wójtowi i postanowili , że pozostawiony odcinek 200 metrowy zostanie również utwardzony. Koszt inwestycji zostanie poniesiony po połowie przez Powiat Białostocki i Gminę Turośń Kościelna i wyniesie po 20 tys. dla każdej ze stron. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (dofinansowanie zadania – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński). Pan Wójt wyjaśnił, iż Powiat Białostocki chce wykonać dokumentację, a w przyszłości podjąć kolejne działania w celu modernizacji ulicy Topole w Niewodnicy Kościelnej. Na tym odcinku będzie konieczne przekwalifikowanie gruntów leśnych oraz ich wykup od prywatnych właścicieli na poszerzenie pasa drogowego. Wykonanie dokumentacji rozpoczyna cały proces przedsięwzięć. W planach jest utwardzenie nawierzchni ulicy Topole wykonanie chodników może ścieżek rowerowych oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Topole. Na dofinansowanie wykonania dokumentacji gmina przeznaczy 20 tys. zł.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Pan Wójt stwierdził, że z takiej właśnie pomocy skorzystały już Parafie w Topilcu i w Turośni Kościelnej, a teraz z takim wnioskiem zwrócił się Proboszcz Parafii w Niewodnicy Kościelnej. Pan Wójt podkreślił, iż w Świątyni w Niewodnicy prowadzone są aktualnie poważne prace remontowe i każda złotówka na pewno się przyda. Dotacja ma wynieść tak jak w poprzednich przypadkach 10 tys. zł. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektami uchwał zgłoszonymi przez Radnego Rybołowicza w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy Turośń Kościelna. W punkcie tym wywiązała się żywiołowa dyskusja, a konkretnie, to Radny Kołodko ze wszystkich sił próbował utrudniać i torpedować zgłoszone projekty uchwał. Zadawał mnóstwo pytań, które nic nie wnosiły do tematu, doszukiwał się nieprawidłowości i braku zgodności z prawem zgłoszonych projektów uchwał mimo tego, iż wszystkie zostały sprawdzone przez Radcę Prawnego.
Mimo tego projekty uchwał zostały przyjęte, a tym samym skład osobowy komisji stałych Rady Gminy w Turośni Kościelnej uległ znaczącej zmianie.
Na zakończenie obrad w punkcie wolne wnioski i informacje głos zabrała Pani Sołtys ze wsi Borowskie Skórki, która stwierdziła, że to co dzisiaj działo się na sali obrad, to jedna wielka szopka i kpina, i jest ona, jak i inni sołtysi zażenowana zachowaniem niektórych radnych. Zwróciła się też bezpośrednio do Radnego Kołodko twierdząc, że to co on dzisiaj wyprawiał, to jest jakaś paranoja i słuchać tego się nie da. Za swoje słowa Pani Sołtys została nagrodzona brawami.
Następnie przyjęto protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy . Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 15.30.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl