W dniu 16.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 15 radnych, a więc kompletny skład Rady Gminy.
Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i zapoznał radnych z porządkiem obrad pytając jednocześnie, czy są jakieś propozycje zmian w proponowanym dokumencie. Pan Wójt złożył wniosek o włączenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał dotyczących nadania nazw ulic w miejscowościach Zalesiany i Niecki.
W kolejnym punkcie Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który poinformował o swoich działaniach i wydanych Zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
Znalazły się tu między innymi informacje o spotkaniu Pana Wójta z Dyrektorami Szkół Gminnych w sprawie wprowadzenia nowego systemu oświaty w szkołach na terenie naszej Gminy.
W dniu 22 stycznia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej odbyła się VIII edycja Festiwalu Sztuk Bożonarodzeniowych. W dniu 29 stycznia w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej miał miejsce koncert Roberto Zucaro, który zaprezentował najsłynniejsze włoskie przeboje mieszkańcom naszej Gminy. W dniu 30 stycznia Pan Wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim z mieszkańcami Turośni Kościelnej, które odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. W dniu 1 lutego miało miejsce spotkanie robocze Pana Wójta z przedstawicielami PKP w sprawie likwidacji, niektórych przejazdów kolejowych. Jak poinformował Pan Wójt problem dotyczy przejazdu między miejscowościami Barszczówka i Baciuty. W związku z modernizacją linii kolejowej na trasie Białystok – Warszawa, PKP musi zlikwidować niektóre przejazdy gdyż zgodnie z parametrami nowej linii kolejowej minimalna odległość między przejazdami nie może być mniejsza niż 3 kilometry. W tej sprawie odbyło się też spotkanie z mieszkańcami, radami sołeckimi i radnymi. Jak podkreślił Pan Wójt rozmowy i ustalenia w tej sprawie są w toku i na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie będą końcowe ustalenia. W dniu 8 lutego odbyło się spotkanie Pana Wójta z mieszkańcami ul. Topole w Niewodnicy Kościelnej. Rozmowy dotyczyły uporządkowania sytuacji związanej z formami własności tej ulicy, gdyż w chwili obecnej jest ona własnością trzech osób prywatnych, a to stanowi poważny problem i przeszkodę w prowadzeniu jakichkolwiek inwestycji przez Gminę na tym terenie. Dwóch mieszkańców zadeklarowało na spotkaniu chęć przekazania swoich części drogi, natomiast trzeci właściciel zadeklarował, że zastanowi się nad tym problemem i podejmie decyzję w najbliższym czasie. W dniu 10 lutego Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy i Radami Sołeckimi obu Niewodnic. Jak podkreślił Pan Wójt spotkanie to było bardzo potrzebne i w trakcie rzeczowej dyskusji uzgodniono kierunki działania. Spotkanie było też potrzebne aby poznać oczekiwania mieszkańców i określić miejscowe priorytety.
W kolejnym punkcie obrad Radni Gminy zwrócili się do Pana Wójta z wnioskami i Interpelacjami. Pojawiły się problemy dotyczące słupów telefonicznych w kilku miejscowościach, a mianowicie chodzi o stare linie telefoniczne które w wielu miejscach są zdewastowane, słupy pochylone, kable pozrywane i nikt nie zajmuje się tym problemem. Radny Kondzior zgłosił potrzebę podjęcia pewnych działań przez Gminę w temacie bezpańskich psów które biegają po niektórych miejscowościach i stwarzają zagrożenie dla ludzi. W wielu przypadkach są znani właściciele tych zwierząt może więc warto podjąć działania zmierzające do poinformowania właścicieli tych zwierząt o sankcjach jakie grożą za brak opieki nad swoimi zwierzętami. Radny Rybołowicz zgłosił w imieniu mieszkańców Tołcz o nieznośnym smrodzie, który dociera do miejscowości z zakładu w Bokinach, produkującego mączkę zwierzęcą. Dokuczliwe to jest najbardziej w dni o niskim ciśnieniu atmosferycznym. Radny Kołodko poinformował że jego znajomi zgłosili mu, że jadąc samochodem przez Niewodnicę Kościelną w kierunku Klepacz bardzo często spotykają tam przechodzące przez drogę łosie, zaproponował, aby rozważyć możliwość postawienia w tym miejscu znaku ostrzegającego o dzikiej zwierzynie. Pan Wójt odpowiadając na zgłoszone problemy stwierdził, że słupy telekomunikacyjne są spuścizną po Telekomunikacji Polskiej. W wyniku zmian wielu właścicieli nie do końca wiadomo czyją własnością są one na dzień dzisiejszy, ale w związku ze zgłoszoną interpelacją zostaną poczynione odpowiednie ustalenia i działania zmierzające do poprawy tej sytuacji. Pan Wójt zapewnił też, że Gmina zwróci się do mieszkańców z apelem o zapewnienie opieki swoim zwierzętom i z ostrzeżeniem o sankcjach jakie grożą właścicielowi za brak opieki nad zwierzęciem. Jako ciekawostkę Wójt podał że trwają prace nad Ustawą która będzie zobowiązywała właścicieli zwierząt do stworzenia zwierzętom w tym i psom warunków gdzie zwierzę będzie mogło przebywać na zewnątrz maksymalnie 5 godzin dziennie w okresie zimowym.
Odnośnie łosi w Niewodnicy Kościelnej Pan Wójt stwierdził, że dzika zwierzyna pojawia się często w różnych miejscach i należy zbadać tę sytuację i zwrócić się do powiatu gdyż jest to droga powiatowa aby podjąć działania w tej kwestii.
W dalszej części obrad radni zajęli się rozpatrzeniem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił w tym punkcie, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczycielowi który nie miał możliwości aby pracować w pełnym wymiarze godzin gmina powinna wypłacić tak zwaną czternastkę czyli „zapłacić za niepracowanie” Jak podkreślił Pan Wójt w naszych szkołach nie ma takiej konieczności, gdyż dzięki bardzo dobrej współpracy Dyrektorów Szkół i Gminy wszyscy nauczyciele mieli odpowiednią liczbę godzin i nie ma konieczności wypłacania żadnych wyrównań. Radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku. W punkcie tym Pan Wójt wyjaśnił, iż wcześniej na cele doszkalające było przeznaczane 0,5 % teraz natomiast minimalna kwota to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rada Gminy oczywiście może tą kwotę podnieść. Przy ustaleniu dofinansowania w wysokości 1 % wyniesie ono na poszczególne szkoły odpowiednio: Zespół Szkół w Turośni Kościelnej – 21844 zł, Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – 5794 zł, Szkoła Podstawowa w Tołczach – 5644 zł. Radny Kołodko zwrócił się z pytaniem, na co konkretnie są przeznaczane te środki finansowe. W odpowiedzi Pani Dyrektor Szkoły w Tołczach stwierdziła, że z pieniędzy tych pokrywane są opłaty nauczycieli za studia tak zwane czesne oraz wszelkiego rodzaje kursy doszkalające. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Pan Wójt wyjaśnił, iż w związku ze zmianami w systemie szkolnictwa konieczne jest podjęcie tej uchwały. W naszej gminie zmiany nie będą znaczące, gdyż zarówno w Tołczach jak i w Turośni Dolnej pozostaną nadal szkoły podstawowe natomiast w Turośni Kościelnej będzie wygaszane gimnazjum ale Zespół Szkół pozostanie gdyż po zmianach będzie tam podstawówka i przedszkole. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/119/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. Pan Wójt wyjaśnił, iż zmiana dotyczy jedynie podniesienia stawki godzinowej za w/w usługi. Po proponowanych zmianach stawka za godzinę usługi opiekuńczej będzie wynosiła 20 zł, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2% kwoty najniższej emerytury. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Następnie radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej. W punkcie tym pani Sekretarz poinformowała że w związku ze zmianą Ustawy konieczne jest wprowadzenie zmiany w statucie aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejnymi punktami obrad były projekty uchwał w sprawie nadania nazw drogom gminnym i drodze wewnętrznej w Turośni Kościelnej. Pan Wójt poinformował, że w związku z rozbudową miejscowości i potrzebą uporządkowania spraw w kwestii numeracji posesji i nazewnictwa ulic należy podjąć proponowane uchwały. Temat ten był poruszany na zebraniu wiejskim z mieszkańcami Turośni Kościelnej i w przypadku tylko jednej ulicy dwóch właścicieli posesji nie wyraziło zgody na proponowane zmiany. Jak podkreślił pan Wójt zmiany są konieczne, aby nie brnąć dalej w bałaganie numeracji posesji, gdyż z każdym rokiem problem będzie się nasilał. W punkcie tym wywiązała się żywiołowa dyskusja, a radni Kołodko i Bukłaha za wszelką cenę próbowali dopuścić do głosu mieszkańca, który sprzeciwiał się zmianom. Pan Przewodniczący jednak w zdecydowany sposób wyjaśnił , iż wszyscy radni otrzymali pismo tego Pana i znają powody dla których nie godzi się on na nazwanie ulicy przy której mieszka ulicą Strażacką. Ponadto jeden z tych mieszkańców w trakcie posiedzenia komisji Budownictwa i Rewizyjnej przedstawił swoje obawy i złożył odpowiedni wniosek w tym temacie. Pod głosowanie poddano najpierw projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic : Felkowo, Lniana, Akacjowa, Wierzbowa, Jarzębinowa, Malinowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa i Lawendowa. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Następnie głosowano za nadaniem nazwy ulicy Strażackiej. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 1 był przeciw i 1 się wstrzymał. Uchwałę podjęto.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zalesiany. Nadano nazwę ulica Lipowa. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Pod obrady trafił też projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Niecki. Pan Wójt wyjaśnił , że chodzi tu o tak zwany czeski błąd gdyż podejmując uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Zagumiennej w Nieckach w 2015 roku w uchwale zapisano jako nr działki cyfrę 278 a powinno być 287. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-2020. Pan Wójt wyjaśnił, iż składając wniosek o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych modernizacji oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej można uzyskać więcej punktów, gdy połączy się ten projekt z rozbudową sieci wodociągowej. Dlatego Też proponuje aby wpisać do w/w planu budowę studni głębinowej w Baciutach, która i tak będzie w przyszłości koniecznie potrzebna a jednocześnie zostanie dofinansowana ze środków PROW. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
W kolejnym punkcie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pani Sekretarz wyjaśniła w tym punkcie, że w związku ze zmianą Ustawy oraz zmianą firmy która będzie teraz zajmowała się między innymi wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy konieczne jest przyjęcie proponowanej uchwały. Dotychczas swoje usługi świadczyła firma z Białej Piskiej a teraz przetarg wygrała firma z Kolna. Świadczone usługi będą tańsze niż dotychczas.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. Pan Wójt poinformował, że w naszej gminie fundusz sołecki był wyodrębniony tylko raz i doświadczenia w tym zakresie są niezbyt pozytywne. W kilku przypadkach między innymi w Turośni Kościelnej i Niewodnicy Kościelnej można było zdecydowanie lepiej wydatkować pieniądze. W niektórych gminach pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczane są na organizację festynów wiejskich jednak jak podkreślił, po kontroli NIK-u pojawiły się poważne wątpliwości czy ten sposób wykorzystania funduszu sołeckiego jest zgodny z prawem. W punkcie tym wywiązała się krótka lecz żywiołowa dyskusja po której przystąpiono do głosowania. Za niewyodrębnianiem funduszu sołeckiego głosowało 11 radnych, 2 było przeciwnych a 2 się wstrzymało. Zatem w 2018 roku funduszu sołeckiego w naszej gminie nie będzie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń Kościelna. Pani Sekretarz wyjaśniła iż w związku z tym, iż omawiana komisja liczy w tej chwili czterech członków, a na radnego został wybrany pan Jarosław Bartnowski, który wyraził zgodę na pracę w tej komisji dlatego też podjęcie tej uchwały jest jak najbardziej zasadne. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni przyjęli sprawozdania z działalności komisji stałych Rady gminy za rok 2016. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.
Jednogłośnie przyjęto też protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
W ramach wolnych wniosków głos zabrał sołtys miejscowości Turośń Kościelna który podziękował radnym za podjęcie w dniu dzisiejszym uchwał w sprawie nadania nazw drogom w Turośni Kościelnej. Jak podkreślił, było to bardzo potrzebne w celu uporządkowania bałaganu z numeracją posesji.
Obrady zostały zamknięte o godzinie 12.30.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl