W dniu 18.10.2016 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 14 radnych, czyli wszyscy, którzy wypełniają swój mandat, gdyż Radna Zuzanna Tomaszewska z Niewodnicy Kościelnej złożyła rezygnację z funkcji radnej. ( W dniu 18.12.2016 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Turośni Kościelnej).

Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i zapoznał z proponowanym porządkiem obrad. Porządek został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Przed rozpoczęciem omawiania punktów zawartych w porządku obrad głos zabrała Pani Bożena Bieryło Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, która zaproponowała, aby wszyscy zebrani obejrzeli krótkometrażowy film dokumentalny nakręcony przez młodzież z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, biorącą udział w projekcie „Naturalnie że kultura”. W filmie pod tytułem „Dawne Dzieje” bohaterkami są trzy panie seniorki, mieszkanki naszej gminy, które w fajny ciekawy sposób opowiadają młodzieży o życiu, kulturze i problemach w czasach ich młodości czyli w latach czterdziestych i w okresie późniejszym. Film został nagrodzony gromkimi brawami.
Po prezentacji głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Znalazły się tu między innymi informacje o spotkaniu w Podlaskim Zarządzie Dróg, odnośnie budowy drogi wojewódzkiej na odcinku Horodniany –Markowszczyzna. Pan Wójt podkreślił, iż takie spotkania odbywają się cyklicznie i mają na celu mobilizowanie właściciela drogi do podejmowania czynności zmierzających do jak najszybszych działań w celu uzyskania dofinansowania w kwocie około 200 mln. złotych, a następnie do budowy nowej bezpiecznej drogi. W dniu 11 września w Turośni Kościelnej odbył się Rodzinny Piknik Historyczny, bardzo ciekawa impreza, martwi jednak to, że mimo szerokiej akcji informacyjnej w imprezie uczestniczyła niewielka grupa mieszkańców. Pan Wójt przypomniał też o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie odnawialnych źródeł energii, spotkanie to miało na celu przekazanie informacji mieszkańcom, którzy zadeklarowali swój udział w programie montażu solarów, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Swój udział w programie zadeklarowało 386 gospodarstw z terenu Gminy Turośń Kościelna. W dniu 30 września miał miejsce dyżur pracowników Urzędu Pracy w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej mający na celu pomoc osobom poszukującym pracy w jej znalezieniu. Jednak jak podkreślił Pan Wójt zainteresowanie ze strony bezrobotnych było znikome, mimo, że ofert pracy jest sporo to chętnych do podjęcia pracy jest naprawdę niewielu. W dniu 30 września Pan Wójt uczestniczył w uroczystości Pożegnanie Lata w Niepublicznym Przedszkolu „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej, a nawet miał okazję sędziować mecz piłki nożnej przedszkolaków. W dniu 4 października miało miejsce spotkanie Pana Wójta z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na temat możliwości dofinansowania zakupów sprzętu pożarniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy. Pan Wójt uczestniczył też w spotkaniu w Niewodnicy Kościelnej na działce gminnej przy czołgu, gdzie wyjaśniono kwestie sporne związane z działaniami zmierzającymi do częściowego zagospodarowania tego terenu. W ramach programu z Lokalnej Grupy Działania na zagospodarowanie działki Gmina Turośń Kościelna otrzyma około 30 tys. zł. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany parking dla kilku samochodów, stojak na rowery, zostaną zamontowane dodatkowe ławki, kosze na śmieci, zamontowane oświetlenie parkowe oraz kilka urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu czyli „siłownia pod chmurką”.
Kolejnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych. W punkcie tym jak zazwyczaj tak i tym razem radni prosili Pana Wójta o naprawę dróg gminnych oraz powiatowych, naprawę oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego i wycinkę krzaków rosnących w pasach drogowych i utrudniających widoczność kierującym. Pan Wójt odpowiadając na interpelacje stwierdził, iż po dość dużych opadach deszczu w ostatnim miesiącu wiele dróg wymaga naprawy i część z nich już została poprawiona. Została też zgłoszona konieczność remontu świetlicy w Topilcu i w Baciutach. Pan Wójt odpowiedział, że liczy na to iż mieszkańcy Topilca włączą się aktywnie w remont swojej świetlicy i pomogą w wykonaniu drobnych prac remontowych, natomiast w Baciutach potrzeba jest wykonania większego remontu dlatego należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na przyszły rok.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turośń Kościelna za rok szkolny 2015/2016. W punkcie tym Panie Dyrektor Szkół Publicznych przedstawiły w skrócie osiągnięcia uczniów z poszczególnych szkół, podzieliły się sukcesami oraz problemami z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy pedagogicznej. Bardzo niepokojące jest to, iż z roku na rok nieznacznie ale jednak spada liczba uczniów w poszczególnych szkołach, są to czasami dwie-trzy osoby ale stwarza to pewne obawy i powoduje wzrost kosztów utrzymania poszczególnych szkół. Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej wyraziła swoje zadowolenie z faktu, iż w tym roku z Niewodnicy Kościelnej trafiło do gimnazjum w Turośni Kościelnej więcej osób niż w latach poprzednich, a kilku uczniów przeniosło się z Gimnazjum w Kleosinie do Gimnazjum w Turośni Kościelnej i nie są to uczniowie którzy nie radzili sobie w nauce w poprzedniej szkole. Radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.
W następnym punkcie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Pan Wójt wyjaśnił, iż Radny Kołodko Sławomir wezwał do usunięcia naruszenia prawa, gdyż uważa że trzy Uchwały Rady Gminy w Turośni Kościelnej dotyczące zmian osobowych w Komisjach Stałych Rady Gminy zostały podjęte z naruszeniem prawa. Jednak po dokonaniu analizy i wydaniu opinii przez Radcę Prawnego można z pewnością stwierdzić, iż zarzuty Radnego Kołodko są bezzasadne, a Uchwały zostały podjęte zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Uchwała została podjęta przez radnych, 8 głosów za, 5 przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń Kościelna. Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnego Kołodko, z pytaniem czy podtrzymuje on swoją deklarację aby usunąć go ze składu omawianej komisji. Radny Kołodko potwierdził, iż nie zmienił on zdania, w związku z powyższym projekt uchwały poddano pod głosowanie. Uchwała została podjęta.
Następnie Radni zajęli się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości o powierzchni 5,5 m2 stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o pomieszczenie w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej, które będzie wykorzystywane jako sklepik szkolny. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Pan Wójt wyjaśnił, iż na poprzedniej Sesji została podjęta uchwała o darowiźnie omawianej działki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanówce. Jednak po szczegółowej analizie całej sytuacji może okazać się że darowizna na rzecz OSP może być niemożliwa, gdyż są w tym zakresie pewne wątpliwości. Dlatego tez aby mieć pewność że nikt w przyszłości nie podważy podjętych uchwał należy dokonać sprzedaży tej nieruchomości udzielając bonifikaty w wysokości 99%. Po takiej bonifikacie OSP będzie musiała zapłacić za otrzymaną nieruchomość około 100zł. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W ślad za podjętą uchwałą pod obrady trafiły dwa kolejne projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie miejscowości Iwanówka. Pan Wójt wyjaśnił, iż nabywcy dwóch działek w Iwanówce zwrócili się z prośbą o udzielenie bonifikaty w wysokości 40% na sprzedawane im działki. Pan Wójt dodał że w latach 50 –tych ojciec jednego z nabywców a jednocześnie teść drugiego z nich przekazał nieodpłatnie swoją działkę na potrzeby wsi Iwanówka. Na działce tej powstała remiza i zaczęła funkcjonować Ochotnicza Straż Pożarna. Teraz ci nabywcy chcą odkupić część terenu, który kiedyś ich ojciec przekazał nieodpłatnie na potrzeby mieszkańców. W związku z powyższym zasadnym jest udzielenie bonifikaty w wysokości 40 % od ceny sprzedaży Uchwały zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o nowe przystanki w miejscowości Topilec przy drodze powiatowej po lewej i prawej stronie drogi.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Gmina Turośń Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Pan Wójt wyjaśnił, iż powodem potrzeby zmiany poprzedniej uchwały jest fakt iż przybyło nam kilka nowych przystanków i jest potrzeba umieszczenia ich w wykazie stanowiącym załącznik do projektu uchwały. Chodzi tu o przystanki w Nieckach, Trypuciach i Turośni Kościelnej. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W dalszej części pod obrady trafił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Zawady”. Pan Wójt wyjaśnił, że na poprzedniej Sesji została podjęta uchwała w której udzielono dofinansowania do przebudowy omawianej drogi w wysokości 20 tys. zł. Przebudowa miała być wykonana metodą natrysku i powierzchniowego utwardzenia. Jednak Powiat doszedł do wniosku, że należy to wykonać metodą lepszą czyli przez położenie asfalto-betonu. W takiej technologii jest wykonana cała droga do miejscowości Mińce. Jako że sprawa dotyczy odcinka 200 metrów drogi to różnica cenowa nie będzie ogromna a jakość i trwałość będzie nieporównywalnie lepsza. Koszt przypadający na Gminę Turośń Kościelna wyniesie 30 tys zł, a nie jak w poprzedniej uchwale 20 tys. zł. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok. W Punkcie tym pani Skarbnik poinformowała że zaistniała konieczność dokonania kilku zmian w budżecie. Zmiany dotyczyły zarówno przychodów jak i wydatków. Niektóre ze zmian były podyktowane odgórnymi zaleceniami jak np. zwiększenie kwoty na działalnośc USC w kwocie 5592 zł, czy też zwiększenie o kwotę 27200zł puli na zasiłki stałe. Po stronie dochodów należy też dopisać kwotę 82580zł, która pochodzi z wpłat mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych na budowę wodociągu i kanalizacji. Zmniejszono też o 40 tys. zł kwotę zarezerwowaną na wykonanie kanalizacji w miejscowościach Niewodnica. Pan Wójt wyjaśni ił, iż na ten cel było w budżecie na 2016 rok przeznaczone 100 tys. zł, jednak z uwagi na fakt przeciągania się procedur w tym temacie cała ta kwota nie zostanie na ten cel wydatkowana dlatego należy spożytkować ją na inne cele. Jeżeli zaś chodzi o kanalizację w Niewodnicy to najprawdopodobniej w styczniu zapadną decyzje umożliwiające rozpoczęcie całej tej ogromnej inwestycji. Znając realia i obwarowania czasowe, inwestycja budowy kanalizacji w Niewodnicach może być realizowana w dość dużym tempie dlatego już teraz zostaną przygotowane podkłady geodezyjne i mapy, aby w momencie gdy zapali się zielone światło dla inwestycji móc od razu przystąpić do konkretnych prac.
Tu ogromna prośba Pana Wójta do wszystkich mieszkańców obu Niewodnic, aby już teraz dokonać analizy stanu prawnego swoich dróg i ewentualnie uporządkować ten aspekt. Może bowiem dojść do sytuacji że w trakcie budowy kanalizacji okaże się że drogi do niektórych posesji są drogami prywatnymi, a na takich drogach gmina nie będzie mogła zrealizować inwestycji. Zatem, aby nie dochodziło do nieporozumień i sporów najlepiej już teraz zrobić porządek w tym temacie.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie obrad radni podjęli też uchwałę wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030. Pani Skarbik wyjaśniła, że zawsze zmiany w budżecie niosą za sobą konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż Wodociągi Podlaskie zwróciły się do Gminy Turośń Kościelna z prośbą o możliwość umieszczenia na swojej stronie internetowej herbu naszej gminy, aby potencjalni klienci klikając w odpowiedni herb mogli przejść do danych dotyczących danej gminy i i zapoznać się z infrastrukturą całej sieci na danym obszarze. Aby wszystko było zgodne z prawem należy podjąć omawianą uchwałę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.
W ramach wolnych wniosków Radna Beata Dryl poinformowała wszystkich obecnych na Sali obrad, iż w dniu 1 listopada na cmentarzu w Turośni Kościelnej będzie prowadzona kwesta w ramach której będą zbieranie pieniądze na renowację grobu Antoniego Powierzy ojca powstańca styczniowego Pawła Powierzy.
Pan Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 12.30.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl