W dniu 30.06.2016 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 14 radnych, nieobecną była Radna Zuzanna Tomaszewska- Niemczuk z Niewodnicy Kościelnej.
Na początku Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i zapoznał z proponowanym porządkiem obrad. Następnie zapytał czy ktoś chce wnieść dodatkowe punkty do proponowanego porządku.

Głos zabrała Radna Drozdowska, która złożyła wniosek podpisany przez ośmiu radnych o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Turośni Kościelnej Radnego Sławomira Kołodko. Wniosek zawierał krótkie uzasadnienie tej decyzji, a mianowicie zarzucono obecnemu Przewodniczącemu, iż swoimi działaniami na zajmowanym stanowisku powoduje silne podziały w Radzie Gminy co uniemożliwia spokojną i konstruktywną pracę. Kolejnym zarzutem pod adresem Pana Przewodniczącego było to, iż nie zamieszkuje on na stałe na terenie naszej gminy, a bywa tylko czasami w swojej posiadłości co uniemożliwia mu w znacznym stopniu poznanie problemów najbardziej nurtujących mieszkańców Gminy Turośń Kościelna. Radna Drozdowska zaproponowała, aby zgłoszony przez nią wniosek umieścić jako punkt 2a w porządku obrad. Pan Przewodniczący, po którym widać było wyraźne wzburzenie i zdenerwowanie zaproponował, aby punkt ten umieścić w dalszej części obrad i jednocześnie stwierdził, że w takim razie to on wnosi do porządku obrad wniosek o odwołanie z funkcji radnej Pani Jadwigi Drozdowskiej, gdyż jak stwierdził jako właścicielka kwiaciarni przez wiele lat sprzedawała ona kwiaty, wieńce dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej otrzymując z tego tytułu pieniądze co według Pana Przewodniczącego jest dużym nadużyciem. Ponadto wniósł też o odwołanie z funkcji radnego Pana Adama Mielecha, gdyż jak stwierdził posiada on prywatną firmę która świadczy swoje usługi na terenie naszej gminy i też zarabia na tym pieniądze co jest również poza prawem. Ponadto wniósł o pozbawienie mandatu radnego Pana Pawła Gołembickiego, który jako radny jest jednocześnie opiekunem świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej i pobiera z tego tytułu pieniądze a nie powinien. Każdy ze zgłoszonych wniosków poddano pod głosowanie. Do porządku obrad trafił jedynie wniosek Radnej Drozdowskiej o odwołanie Radnego Sławomira Kołodko z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Turośni Kościelnej. Trzy pozostałe wnioski zgłoszone przez Pana Przewodniczącego zostały odrzucone i nie trafiły pod obrady. Pan Przewodniczący był tak wzburzony, że chciał opuścić swoje miejsce przy stole prezydialnym jeszcze przed oficjalnym głosowaniem, ale po zwróceniu mu uwagi że jeszcze jest Przewodniczącym pozostał na miejscu i prowadził dalej obrady. Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, którzy podpisali wniosek o jego odwołanie z prośbą o wyjaśnienie stawianych mu zarzutów to znaczy czym, jakimi działaniami prowadził on do złej atmosfery i podziałów w Radzie Gminy, oraz na jakiej podstawie stwierdzili oni, że nie zamieszkuje on na terenie Gminy Turośń Kościelna. Na postawione pytanie odpowiedzieli Radny Kowalewicz, Radny Rybołowicz, Radny Gołembicki, który stwierdził, że nawet wspólni znajomi jego oraz Pana Przewodniczącego stwierdzili, iż nie zamieszkuje on na stałe na terenie naszej gminy. Dyskusja zaczynała przybierać na sile i stawała się łagodnie mówiąc nieprzyjemna. Słychać było głosy niezadowolenia ze strony sołtysów i zebranych gości. W końcu dyskusję zakończono.
Głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W punkcie tym znalazły się informacje między innymi dotyczące różnego rodzaju imprez kulturalnych takich jak „Dzień Konia na Podlasiu” oraz obchody Dnia Strażaka w Turośni Kościelnej. Pan Wójt poinformował też o uczestnictwie w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego w szkołach na terenie Gminy Turośń Kościelna. Oprócz różnego rodzaju uroczystości Pan Wójt wymienił też szereg spotkań roboczych w których uczestniczył. Były to spotkania dotyczące problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy jak i wybiegające w przyszłość. Spotkania odbywały się na różnym szczeblu a ich efekty niejednokrotnie będą skutkowały pozytywnym oddźwiękiem w przyszłości.
Kolejnym punktem obrad był wniosek złożony przez Radną Drozdowską o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Turośni Kościelnej Radnego Sławomira Kołodko. W związku z tym została wybrana Komsja Skrutacyjna, której Przewodniczącą została Radna Drozdowska. Przygotowano odpowiednie karty do głosowania, zapoznano Radnych z Regulaminem i przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania, za odwołaniem Radnego Kołodko głosowało 8 radnych, przeciwnych było 5 radnych. Pan Przewodniczący nie wziął udziału w głosowaniu.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Turośni Kościelnej Radny Leszek Kondzior, który rozpoczął procedurę zmierzającą do wyboru nowego Przewodniczącego. Ponownie została wybrana Komisja skrutacyjna do przeprowadzenia prawidłowego głosowania. Pan Wiceprzewodniczący poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego. Jako jedyny kandydat został zgłoszony Radny Kowalewicz Sławomir, który wyraził zgodę na udział w wyborach. Po przeprowadzonym głosowaniu, za wyborem Radnego Kowalewicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy w Turośni Kościelnej głosowało 7 radnych, przeciwnych było 5 radnych, a jeden głos został oddany jako wstrzymujący się. Radny Kowalewicz nie wziął udziału w głosowaniu. Od tej chwili nowym Przewodniczącym Rady Gminy w Turośni Kościelnej został wybrany Radny Kowalewicz Sławomir z Bojar. Przejął on prowadzenie obrad, których kolejnym punktem były zapytania i interpelacje radnych. W punkcie tym radni zgłaszali różnego rodzaju problemy, najczęściej dotyczące naprawy bieżącej dróg gminnych jak i powiatowych. Pojawiły się też prośby o naprawę oświetlenia ulicznego oraz o usunięcie krzaków z poboczy dróg. Radny Bogdanowicz z Niecek zwrócił się do Pana Wójta o przeanalizowanie możliwości wybudowania w Nieckach chodnika dla pieszych, gdyż jak stwierdził Niecki to jedyna wieś na trasie od drogi wojewódzkiej do Turośni Kościelnej, która nie ma chodnika dla pieszych z prawdziwego zdarzenia. Ja wystąpiłem do Pana Wójta z wnioskiem o nadanie nazwy drodze gminnej na działce nr 94/1, która jest własnością gminy. Ulica ta odchodzi od ulicy Kościelnej po prawej stronie jadąc w kierunku Czaplina. Z uwagi na to, iż w najbliższej okolicy tej ulicy istnieje już ulica Wiewiórcza, zgłosiłem propozycję o nadanie nazwy nowej ulicy „ Ulica Sarnia”. Kolejną sprawą którą zgłosiłem była potrzeba usunięcia starej topoli rosnącej przy ulicy Kościelnej, gdyż jest ona w złym stanie zdrowotnym i mieszkańcy obawiają się aby w przyszłości podczas silnego wiatru nie spowodowała ona problemów.
Pan Wójt w odpowiedzi na zgłoszone przez Radnych interpelacje stwierdził, iż większość problemów to sprawy związane z jakością dróg, Zapewnił, iż gmina robi co w jej mocy aby w miarę możliwości utrzymywać drogi w należytym stanie, natomiast wszystkie sygnały dotyczące dróg powiatowych będą niezwłocznie przekazane do Powiatu. Przypomniał też, iż mamy w gminie radnego Rady Powiatu Białostockiego, któremu można również zgłaszać problemy odnoszące się do dróg powiatowych a on przekaże je bezpośrednio w Powiecie podczas sesji. Jeżeli zaś chodzi o usunięcie drzewa zagrażającego mieszkańcom to sprawa się komplikuje gdy drzewo to rośnie na działce prywatnej. Wtedy gmina wysyła do właściciela nieruchomości pismo z prośbą o wycięcie takiego drzewa jednak odzew ze strony właścicieli jest najczęściej niewystarczający i niejednokrotnie trwa to długo o ile w ogóle przyniesie spodziewany skutek.
Następnym punktem obrad był projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi tu o drogę ul. Topole w Niewodnicy Kościelnej, gdzie obecnie trwają prace budowlane i w trakcie tych prac pojawiły się dodatkowe wcześniej nieprzewidziane wydatki między innymi na wycięcie drzew i wywiezienie ziemi, dlatego zaistniała konieczność przyznania na ten cel dodatkowych 50 tysięcy złotych w proporcjach 25 tysięcy Gmina Turośń Kościelna i 25 tysięcy Powiat Białostocki. Po zmianie wkład Gminy w tę inwestycję wyniesie 425 tys. złotych. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad były zmiany w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok. W punkcie tym Pani Skarbnik wyjaśniła że zmiany są spowodowane między innymi przyznaniem środków w wysokości 3,5 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP. Ponadto zwiększenie dotacji Powiatowi Białostockiemu na budowę ul Topole również pociąga za sobą konieczność zmian w budżecie. Pojawiły się jeszcze inne zmiany spowodowane przesunięciami między paragrafami np. w dziale Oświata. Zmiany w budżecie zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-2030. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zazwyczaj zmiany w budżecie pociągają za sobą również konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nie są to jakieś znaczące zmiany jednak muszą być dokonane, aby wszelkie procedury zostały zachowane. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W punkcie tym pani Sekretarz wyjaśniła, iż w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie należy dostosować nasze wewnętrzne przepisy do obecnie panujących. Nie są to wielkie zmiany, jak np. określenie koloru worków na szkło jako zielone, a nie jak było dotąd czerwone. Należy też w tej uchwale wskazać miejsce gdzie trafią śmieci z tereny naszej gminy dlatego w projekcie znalazł się Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gdyż to właśnie tam trafiają śmieci z naszych worków i pojemników. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
W ślad za wcześniej podjętą uchwałą pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna. W Regulaminie również zaistniała konieczność dokonania kilku drobnych zmian, aby był on zgodny z obowiązującym prawem. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejnymi punktami obrad były dwa projekty uchwał w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowościach Niewodnica Korycka i Tołcze. Pan Wójt wyjaśnił, iż dla zachowania należytego porządku przy nadawaniu adresów konieczne jest nadanie nazw nowym ulicom zwłaszcza tym, przy których trwa lub istnieje zabudowa. W Niewodnicy Koryckiej nowa ulica dostała nazwę ul. Promienna, zaś w Tołczach mamy ulicę o nazwie Porzeczkowa. Obie uchwały zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej.
W ramach wolnych wniosków głos zabrał Pan Wójt który zachęcał wszystkich do skorzystania z programu montażu solarów, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła z dofinansowaniem w wysokości 85%. Przypomniał, iż wnioski w tej sprawie należy składać do Urzędu Gminy w dniach 4-8.07.2016.
Zwrócił się też do sołtysów i radnych aby zorientowali się czy w ich miejscowościach istnieje konieczność zorganizowania zbiórki zużytych opon ciągnikowych i od samochodów ciężarowych. Gdyby taka konieczność była to w miesiącu lipcu opony te zostaną odebrane z określonych miejsc w poszczególnych miejscowościach zorganizowanym transportem.
Na tym zakończono obrady. Pan Przewodniczący zamknął XVI Sesję Rady Gminy w Turośni Kościelnej o godzinie 13.00.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl