W dniu 16.05.2016 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XV Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Na sesji stawiło się 14 radnych, nieobecnym była Radna Zuzanna Tomaszewska- Niemczuk z Niewodnicy Kościelnej.
Na początku Pan Przewodniczący poinformował, że przed oficjalnym otwarciem Sesji wystąpi młodzieżowa grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej, która przedstawi animację związaną z obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski. Uczniowie przebrani w stroje z czasów Mieszka I, wystąpili przed Radą Gminy prezentując w sposób lekko humorystyczny prawdopodobny przebieg ceremonii zapoznania się Mieszka I i Dobrawy, oraz kulisy sytuacji politycznej w owym czasie. Po występie młodzież została nagrodzona gromkimi brawami i słodkimi upominkami, które wręczył im Pan Wójt. Za występ podziękował też Pan Przewodniczący.
Obrady XV Sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej zostały otwarte przez Pana Przewodniczącego o godzinie 9.20.

Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad i zapoznał radnych z ustalonym porządkiem obrad, nikt nie wniósł zastrzeżeń dlatego też porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Następnie Pan Przewodniczący oddał głos Panu Wójtowi, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W punkcie tym znalazły się między innymi informacje o meczu piłki nożnej, który miał miejsce w dniu 2 maja, gdzie drużyna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zmierzyła się z drużyną Prezydenta Białegostoku Pana Truskolaskiego. W drużynie BOF wystąpił Pan Wójt oraz dwóch radnych Rady Gminy w Turośni Kościelnej. Drużyna BOF odniosła zwycięstwo pokonując Białostoczan 4 do 3. W dniu 3 maja w Turośni Kościelnej odbyły się uroczystości obchodów 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3Maja, z tej okazji została odprawiona msza święta w Kościele w Turośni Kościelnej, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem usytuowanym przed Kościołem w Turośni. Na zakończenie Pan Wójt poinformował również o wydanych w ostatnim okresie Zarządzeniach, które dotyczyły między innymi sposobu korzystania z pojazdów służbowych w Gminie Turośń Kościelna, oraz sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy .
Kolejnym punktem obrad były zapytania i interpelacje radnych. W punkcie tym radni zgłosili konieczność naprawy dróg, naprawy strzechy na świetlicach w Baciutach i Topilcu, potrzebę zainstalowania luster w newralgicznych miejscach zwłaszcza, na niektórych skrzyżowaniach gdzie utrudniona jest widoczność, oraz potrzebę zmiany lokalizacji przystanków autobusowych. Radny Kondzior z Turośni Dolnej prosił, aby jeżeli jest to możliwe gmina informowała na bieżąco o sytuacji związanej z budową drogi wojewódzkiej na odcinku Markowszczyzna – Łapy, gdyż Stowarzyszenie Przyjaciół Turośni Dolnej złożyło protest przeciwko planowanemu przebiegowi tej drogi i mieszkańcy chcą znać sytuację w omawianym temacie.
W odpowiedzi na interpelacje radnych Pan Wójt poinformował, że Drogi gminne będą sukcesywnie naprawiane w ramach zadań bieżących gminy, zaś problemy dotyczące dróg powiatowych zostaną niezwłocznie przekazane do powiatu z wnioskiem o naprawę wskazanych odcinków. Temat naprawy strzech na świetlicach w Baciutach i w Topilcu jest trudnym tematem z uwagi na to, iż bardzo ciężko jest znaleźć fachowców, którzy podjęliby się tak drobnej i niewdzięcznej pracy, gdyż praktycznie po każdym większym wietrze strzecha ulega uszkodzeniom i następuje przeciek wody opadowej do wnętrza budynku. Pan Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów z pytaniem czy ktoś może zna jakąś firmę, która mogłaby naprawić uszkodzone strzechy, bo jest naprawdę ogromny problem ze znalezieniem fachowców w tej branży. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację z drogą wojewódzką na odcinku Markowszczyzna – Łapy, Pan Wójt stwierdził, że faktycznie został złożony protest przez Stowarzyszenie z Turośni Dolnej, dodał też że nie zawsze do gminy szybko docierają bieżące informacje z uwagi na to, iż gmina nie jest inwestorem w budowie tej drogi. Jest to trochę kuriozalna sytuacja gdyż inwestor czyli Marszałek Województwa Podlaskiego nie przejmuje się za bardzo tematem budowy konkretnie tej drogi, gdyż dla nich nie ma specjalnego znaczenia czy będzie wybudowana ta, czy też inna droga np. gdzieś w innym rejonie województwa. Najbardziej zainteresowanymi stronami w temacie budowy drogi wojewódzkiej są Wójt Gminy w Turośni Kościelnej i Burmistrz Łap, gdyż przez teren tych jednostek samorządowych przebiega planowana droga wojewódzka.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia gminy. W punkcie tym głos zabrała Pani Skarbnik, która poinformowała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wydała pozytywną opinię na temat przedstawionego przez Wójta Gminy w Turośni Kościelnej sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. Następnie przedstawiła w skrócie sytuację finansową gminy na podstawie obszernych sprawozdań które zostały wcześniej doręczone wszystkim radnym. Sytuacja finansowa gminy jest w stanie dobrym i nie ma przesłanek ku temu aby miało to się zmienić w najbliższym czasie. Rok 2015 został zakończony nadwyżką w kwocie 1 034 000 zł. W chwili obecnej zadłużenie gminy wynosi około 4 mln złotych co stanowi 19,29% przy dopuszczalnych 60%. Głos zabrał też Pan Wójt, który dodał, że nadwyżka w budżecie nie jest przypadkowa gdyż rok 2015 był rokiem bez możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych dlatego też wygospodarowano nadwyżkę, która będzie mogła zostać spożytkowana w roku bieżącym jako wkład własny gminy w różnego rodzaju programach unijnych. Pan Wójt stwierdził też, że wiele do życzenia pozostawiają np. algorytmy wyliczania subwencji oświatowej i tak w 2015 roku gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 4,5 mln złotych, natomiast realne wydatki gminy na oświatę wyniosły 7,1 mln. Pocieszające jest natomiast to, iż z roku na rok wzrastają wpływy z podatków jest to spowodowane osiedlaniem się nowych mieszkańców i uświadomieniem ich w temacie, że podatki należy płacić tam gdzie się zamieszkuje a nie tam gdzie jest się zameldowanym. Na zakończenie Pan Wójt podkreślił, że są gminy w znacznie gorszej sytuacji i mogą nam pozazdrościć stanu finansów.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Pan Przewodniczący odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Turośni Kościelnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok. Dodał też, że on będzie głosował za udzieleniem absolutorium, jednak ma nadzieję, że w przyszłości Pan Wójt będzie bardziej sprawiedliwie dzielił pieniądze na poszczególne miejscowości, aby do każdej docierały one w formie różnego rodzaju inwestycji, gdyż w chwili obecnej jest tak, że niektóre rejony są finansowane natomiast w innych nic się nie robi. W odpowiedzi Pan Wójt stwierdził, iż być może w przyszłości gdy nie będzie już programów unijnych i gmina będzie dysponowała tylko pieniędzmi z własnego budżetu, to będzie możliwy podział wszystkim po równo, ale w obecnej chwili gdy są różnego rodzaju programy to one często swoimi obwarowaniami sprawiają że nie wszędzie można coś zrobić, gdyż są pewne kryteria które należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie inwestycji.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Podjęcie tej uchwały wywołało brawa i gratulacje skierowane do Pana Wójta. Radna Dryl i Radny Kowalewicz w imieniu Rady Gminy oficjalnie pogratulowali Panu Wójtowi i złożyli na jego ręce wiązankę kwiatów. Pan Wójt podziękował serdecznie Radzie Gminy za udzielone absolutorium i podkreślił, iż zawsze stara się aby gminne finanse były gospodarowane mądrze i rozważnie. Żartobliwie dodał „Nie musicie lubić Grzegorza Jakucia, ale powinniście szanować Wójta Gminy”.
W dalszej części pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały X/77/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż w chwili obecnej istnieje obowiązek wprowadzenia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, udokumentowanych złóż kopalin zlokalizowanych na terenie Gminy Turośń Kościelna. Ponieważ opracowywane jest Studium dotyczące innych terenów i jest możliwość wpisania do tego samego studium czterech złóż kruszywa w miejscowościach Chodory i Dołki to należy z tego skorzystać. Jest to jak najbardziej racjonalne i ekonomiczne.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
W ramach wolnych wniosków Pan Przewodniczący zadał pytanie Panu Wójtowi jaka panuje zasada w temacie wykupu gruntów od prywatnych właścicieli z przeznaczeniem pod drogi. Stwierdził on, iż niektórzy mieszkańcy oddają swoje grunty za darmo, inni zaś dostają od gminy pieniądze za przekazaną ziemię. Pan Wójt wyjaśnił, iż gmina ma obowiązek wykupu tylko w niektórych sytuacjach i wtedy prowadzone są negocjacje i ustalana cena za kupowany grunt. Czasami jednak mieszkańcy żądają stawek, których nie można uznać za sensowne i tak np. mieszkaniec Niewodnicy Kościelnej za przekazanie prywatnej drogi na rzecz gminy zażądał 600 tys. złotych. Takich pieniędzy gmina na pewno nie zapłaci zwłaszcza w sytuacji gdy nie ma obowiązku wykupu.
Obrady XV Sesji Rady Gminy w Turośni Kościelnej zostały zamknięte o godzinie 10.50.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl