W dniu 28.04.2016 r. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VII kadencji. Obrady zostały otwarte przez Pana Przewodniczącego o godzinie 9.00. Na sesji stawiło się 14 radnych, nieobecnym był Radny Paweł Gołembicki z Niewodnicy Koryckiej.

Na początku Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zebranym o niedawnej śmierci byłego Radnego Gminy Turośń Kościelna Pana Wacława Danilczuka, w związku z tą sytuacją zaproponował, aby uczcić pamięć zmarłego minutą ciszy, co też wszyscy zebrani na sali obrad uczynili. Następnie Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad oraz poddał pod głosowanie zaproponowany porządek pracy Rady Gminy. Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Wójtowi, który poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Od czasu poprzedniej sesji Pan Wójt brał udział w wielu spotkaniach służbowych. W miesiącu marcu uczestniczył w podpisywaniu aktów notarialnych z mieszkańcami miejscowości Markowszczyzna, którzy przekazali dla gminy swoje grunty z przeznaczeniem na drogę. Podpisane też zostały ostatnie akty notarialne z mieszkańcami Niewodnicy Kościelnej, którzy również przekazali część swoich działek na rzecz budowy ulicy Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej. Pan Wójt dodał, iż na przykładzie ulicy Łąkowej wyraźnie widać jak długotrwałe są wszelkie procedury, gdyż niedługo miną 2 lata od budowy ulicy Łąkowej i mimo braku protestów ze strony mieszkańców dopiero teraz dobiegają końca wszelkie czynności zamykające ostatecznie omawianą inwestycję. Ponadto w marcu Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie przyjmowano sprawozdania samorządów w zakresie przygotowania gmin do wdrożenia i realizacji projektu 500+. Bardzo dobrą informacją było to, iż praktycznie jest już pewne, że nasza gmina otrzyma dotację w wysokości około 6 mln 400 tys. złotych na wymianę źródeł ciepła, montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych, oraz montaż pomp ciepła. W tej chwili przygotowywana jest ankieta dla mieszkańców, w której wypowiedzą się oni na temat jakie realizacje uważają za najbardziej potrzebne i jakimi będą oni zainteresowani. Pan Wójt dodał, że dotacja może wynieść nawet 85%, ale uzależnione to będzie od ilości chętnych i od rodzaju inwestycji, gdyż np. jeżeli będzie wiele wniosków na dofinansowanie pomp ciepła, które są jednak dość drogie, to wtedy aby zapewnić dostęp do funduszy większej liczbie mieszkańców trzeba będzie zmniejszyć wysokość dofinansowania. Omawiany projekt ma być realizowany w ciągu 2 lat. Kolejną dobrą informacją było to, iż Urząd Gminy w Turośni Kościelnej pozyskał bezpłatnie używany samochód osobowy Skoda Superb z Ministerstwa Rolnictwa. Samochód nie jest nowy jednak jego stan techniczny pozwala mieć nadzieję , że posłuży jeszcze kilka lat i odciąży dotychczas używane pojazdy.
Pan Wójt poinformował też, że w dniu 8 kwietnia wziął udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Baciuty. Podkreślił też, iż zachęca inne miejscowości do organizowania takich spotkań, gdyż służą one wielu pozytywnym sprawom. Na takich zebraniach jest okazja, aby mieszkańcy powiedzieli otwarcie, co im się nie podoba, czego oczekują i co gmina może zrobić, aby poprawić warunki ich życia w danej miejscowości. Jest to też okazja do poinformowania ich o planach, zamierzeniach i kierunkach rozwoju naszej gminy. W dniu 18 kwietnia w ramach wizyty kanonicznej w Parafii w Turośni Kościelnej, Urząd Gminy w Turośni Kościelnej miał zaszczyt gościć Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.
Kolejnym punktem obrad były zapytania i interpelacje radnych. W punkcie tym radni zgłaszali problemy, które ich zdaniem powinny zostać rozwiązane w nadchodzącym czasie. Znalazły się tu prośby o naprawę dróg gminnych jak i powiatowych. Prośba o wytyczenie drogi gminnej w Zalesianach, poszerzenie drogi gminnej w Turośni Dolnej i naprawę przepustów drogowych w Chodorach. Ponadto Radny Rybołowicz zwrócił się z prośbą do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tołczach, aby w przyszłości zapraszać go na uroczystości szkolne, w których chętnie będzie brał udział. Pan Przewodniczący również zwrócił się z prośbą do Pana Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej, aby radni byli informowani o nadchodzących imprezach i uroczystościach i w miarę możliwości zapraszani do uczestnictwa w nich.
W odpowiedzi na zgłoszone interpelacje pan Wójt poinformował, że naprawa dróg gminnych prowadzona jest prawie każdego dnia, jego zdaniem z roku na rok drogi gminne nawet te gruntowe są coraz lepsze i praktycznie zawsze przejezdne. Gmina nie jest w stanie zrobić wszystkich dróg w sposób perfekcyjny jednak, sukcesywna naprawa daje efekty i większość z nich jest w zadawalającym stanie. Interpelacje odnośnie dróg powiatowych zostaną przekazane do Powiatu Białostockiego. Jeżeli zaś chodzi o zapraszanie radnych na uroczystości to pan Wójt oświadczył, że gmina stara się zawsze zapraszać radnych na uroczystości , których jest organizatorem.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w 2015 roku. Sprawozdanie to przedstawiła Dyrektor GOK Pani Bożena Bieryło, poinformowała ona o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem był GOK w Turośni Kościelnej. Wśród wymienionych wydarzeń kulturalnych znalazły się różnego rodzaju wystawy, konkursy, warsztaty, przedstawienia teatralne, targi pracy, koncerty itp. Koszty funkcjonowania GOK-u w 2015 roku wyniosły 488 716,04 zł.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Następnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej przedstawiła Kierownik GOPS Pani Marlena Banel. Radni zostali poinformowani o zakresie pomocy socjalnej i jej wysokości. I tak np w 2015 roku wypłacono między innymi:

– zasiłek stały dla 31 osób na kwotę 130 341,05
– zasiłek okresowy, wydano 260 decyzji na kwotę 324 433,00
– składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób na kwotę 20 858,16
– zasiłki celowe dla 132 rodzin na kwotę 16 278,49
– dożywianie którym objęto 362 osoby na kwotę 204 675,40
– usługi opiekuńcze dla 9 osób na kwotę 18 309,45
– Domy Pomocy Społecznej dla 7 osób koszt 156 374,35
– dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin na kwotę 6318,86
– świadczenia rodzinne na kwotę 1 140 825,00
– ubezpieczenia emerytalno rentowe 53 733,56
– zasiłek dla opiekuna dla 26 osób na kwotę 138 822,70
– stypendia oraz zasiłki szkolne dla 245 osób na kwotę 50 410,63
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 20 dzieci na kwotę 106 640,00
Jak widać z w/w zestawienia potrzeba pomocy społecznej jest ogromna, a gmina stara się pomagać osobom, które najbardziej tej pomocy potrzebują.
Sprawozdanie z działalności GOPS zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Następnym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. W/w problematyka należy do zadań własnych gminy i w celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy Turośń Kościelna powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA). Na realizację zadań wynikających z w/w programu w 2015 roku wydatkowano kwotę 80 559,16. W Urzędzie Gminy utworzono tez punkt konsultacyjny, gdzie osoby chętne mogły skorzystać z rozmowy i pomocy. Z możliwości takiej skorzystało 14 osób. W ramach działalności profilaktycznej przy współudziale nauczycieli w szkołach organizowane były programy profilaktyczne. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera też różnego rodzaju inicjatywy sportowe, kulturalne, uczestniczy w doposażeniu świetlic wiejskich.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej. Pani Kierownik GOPS poinformowała, iż omawiana zmiana Statutu konieczna jest w związku z wejściem w życie Ustawy o Pomocy Państwa w Wychowaniu Dzieci, czyli tak zwanym programem 500+. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w Statucie GOPS.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Na realizację tego programu Gmina Turośń Kościelna przeznaczyła środki w wysokości 20 000,00 na realizację zadań publicznych „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Turośń Kościelna”, oraz w wysokości 25 000,00 na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku. Na realizację zadania świetlic środowiskowych nie wpłynęły żadne oferty od organizacji pozarządowych. Pan Wójt przypomniał, iż na terenie naszej gminy działa 19 organizacji pozarządowych w tym 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Kolejnymi sprawozdaniami, którymi zajęli się radni były sprawozdania z prac poszczególnych Komisji Rady Gminy Turośń Kościelna w 2015 roku. Radnym zostały przedstawione sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej.
Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok. W punkcie tym głos zabrała Pani skarbnik, która poinformowała, iż proponowane zmiany są spowodowane między innymi zwiększeniem dotacji na zadania zlecone o kwotę 161 035,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pan Wójt dodał też, iż Straż Pożarna z Łap zwróciła się z prośbą o udzielenie im pomocy finansowej w kwocie 8000,00 zł na naprawę nowoczesnego wozu gaśniczego, gdyż uległ on poważnej awarii. Natomiast w przyszłości Straż Pożarna z Łap zwróci omawianą kwotę np. w formie dotacji na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP z terenu naszej gminy.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to dotacja dla Parafii w Turośni Kościelnej w wysokości 10 tys. zł, która zostanie przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w Kościele w Turośni Kościelnej. Przypomniał też, iż dotacja ta miała być udzielona w zeszłym roku jednak ze względu na okres jesienno – zimowy niesprzyjający takim pracom Proboszcz tej parafii przełożył inwestycję na okres letni i dlatego teraz zwrócił się z wnioskiem o udzielenie tej dotacji.
Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna. Pan Wójt wyjaśnił, iż jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Turośni Kościelnej, natomiast jednostkami obsługiwanymi są:
– Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
– Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej
– Szkoła Podstawowa w Tołczach
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niecki. Pan Wójt wyjaśnił, iż w celu zapewnienia ładu i porządku związanego z nazewnictwem ulic i numeracją domów i w związku z ciągłą rozbudową w tym rejonie, zaistniała konieczność nadania nazw 3 drogom wewnętrznym. W związku z powyższym zaproponowano nazwy ulic Sosnowa, Klonowa i Brzozowa.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W kolejnym punkcie radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
W ramach wolnych wniosków i informacji Pani Sołtys z miejscowości Iwanówka zgłosiła potrzebę naprawy drogi gminnej w jej miejscowości oraz konieczność naprawy przepustu drogowego nad ciekiem wodnym.
Pan Przewodniczący zamknął obrady XIV Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna o godzinie 11.30.

RADNY
Jarosław Czech
693 14 44 66
niewodnica1968@o2.pl